Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เทคนิคเลือกคณะและจัดอันดับ Admissions ให้ได้ที่เรียนชัวร์! จำนวนคนเปิดอ่าน 4,367 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

หัวใจของการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประการหนึ่งคือ การเลือกคณะ และจัดอันดับในการเลือกคณะได้สอดคล้องกับความสามารถของน้องๆ

 

 

 

 

เทคนิคเลือกคณะและจัดอันดับ Admissions

ให้ได้ที่เรียนชัวร์!

 

 

 

      หัวใจของการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประการหนึ่งคือ การเลือกคณะ และจัดอันดับในการเลือกคณะได้สอดคล้องกับความสามารถของน้องๆ ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีความชื่นชอบที่จะเรียนในสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่สาขานั้นเป็นสาขาที่ผู้เลือกส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ทำคะแนนได้สูงกว่าความสามารถของเรามาก ถ้าน้องๆเลือกคณะนั้นโอกาสที่จะสอบติดในคณะนั้นก็เป็นไปได้ยากในการเลือกคณะและจัดอันดับ ต้องเลือกที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด ทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความชอบ ความถนัด และสุขภาพ ฯลฯ โดยมีขั้นตอนที่ควรพิจารณาดังนี้


    1.ต้องรู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมรู้ถึงความสามารถทางด้านวิชาการของตนเอง    

 ในการเลือกคณะนั้นควรเลือกคณะที่เหมาะสมกับระดับผลการเรียน และผลการสอบของตนเองอย่างแท้จริง ไม่เลือกสูง หรือต่ำกว่าความสามารถของตนเองจนเกินไป เช่น เลือกคณะทันตะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งที่เรียนได้เกรด 1 กว่า หรือ  2 เล็กน้อย และสอบได้คะแนนรวม = 15,000 คะแนน ในขณะที่คะแนนต่ำสุดในปี 2557 = 21,647.45 คะแนน ก็นับว่าเลือกสูงไป

 

     2.ความชอบ/ความถนัด/ความสนใจของตัวเอง
 ควรเลือกพิจารณาตามลำดับความชอบจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่สนใจหรือชอบสิ่งใด ย่อมจะมีแรงจูงใจในการกระทำมากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบ ดังนั้นคณะที่น้องๆเลือกควรเป็นคณะที่สนใจจะศึกษาจริงๆ และเหมาะกับความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง ไม่ควรเลือกตามเพื่อน หรือตามค่านิยม โดยไม่ดูความถนัดและความสนใจของตัวเอง เช่น ชอบเรียนฟิสิกส์ ชอบต่อวงจรไฟฟ้า ก็ควรเลือกเรียนทางด้านวิศวกรรม ชอบวาดรูป ก็อาจจะเลือกทางด้านศิลปะ เป็นต้น.


     3. ลักษณะนิสัยส่วนตัว
เพราะอาชีพหลายอาชีพต้องการบุคคลที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน เช่น งานด้านศิลปะ หรืองานด้านแพทย์-พยาบาล เป็นต้น


    4. สุขภาพและลักษณะร่างกาย
เพราะบางคณะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ เช่น ส่วนสูง,สายตา หรือโรคบางโรค หรือความพิการในอวัยวะบางส่วนของร่างกาย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นต้น


    5. ดูความต้องการของญาติพี่น้อง และฐานะทางครอบครัว
ประกอบด้วยว่า จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าศึกษาในคณะนั้นมากน้อยเพียงใด หรือฐานะทางบ้านสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาในการศึกษาหรือไม่


     6.ต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/สถาบันต่างๆ


ในการพิจารณาเลือกคณะ อย่าลืม! ศึกษาคุณสมบัติ และเกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สถาบันนั้นๆ ด้วย เพราะแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันจะกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาหลากหลาย แม้แต่สาขาเดียวกันแต่ต่างสถาบันก็ยังมีเกณฑ์คุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับปรัชญาของแต่ละสถาบัน ดังนั้น น้องๆจึงต้องศึกษารายละเอียดให้ดรก่อนว่า เรามีคุณสมบัติตามที่คณะต้องการหรือไม่ ถ้าน้องๆมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ ก็ไม่ควรเลือกเพราะจะทำให้โดนตัดสิทธิ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคณะ จึงควรศึกษาคุณสมบัติและข้อกำหนดของคณะนั้นๆ ให้ชัดเจนและเข้าใจเสียก่อน หากยังไม่แน่ใจควรศึกษา หรือถามผู้รู้ก่อนก็เพื่อประโยชน์ของเราเอง

 

     7.คณะที่เราสนใจนั้นมีกี่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 สภาพในแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร เช่น ที่ตั้ง, ระบบการเรียนการสอน, วิชาที่เรียน, การวัดผล, บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นอย่างไร ถ้าน้องๆสอบเข้าคณะนั้นได้ น้องจะเรียนหรือไม่ (เพราะถ้าหากน้องสอบเข้าไปได้และสละสิทธิ์ก็จะเป็นการไปกันที่ของคนอื้นที่ต้องการจะเข้าศึกษาในคณะนั้นจริงๆ)


     8. สัดส่วนการแข่งขันของแต่ละคณะ/สถาบัน

 ดูได้จากสถิติคะแนนสูง-ต่ำ ของบัณฑิตแนะแนว ที่มีข้อมูลจำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สอบผ่าน ข้อเขียน ของปีการศึกษา 2557 ไว้ หรือความนิยมของสถาบันว่ามีผู้สนใจเลือกสมัครมากน้อยแค่ไหน


     9. จำนวนรับที่แต่ละมหาวิทยาลัย

จำนวนรับของมหาวิทยาลัยนั้นมีผลต่ออัตราการแข่งขัน  และมีผลทำให้คะแนนสูงต่ำเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งโดยปกติสาขาที่รับน้อยจะมีอัตราการแข็งขันสูงกว่าสาขาที่เปิดรับมาก


     10.เทคนิคในการจัดอันดับ

    ในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ในระบบ Admissions ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิเลือกคณะได้ 4 คณะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน และผู้ที่เลือกคณะเดียวกันแต่อันดับไม่ตรงกันก็มีสิทธิเท่ากันที่จะติดคณะนั้น ถ้าคณะเข้าถึงเกณฑ์ เช่น นาย ก เลือกรัฐศาสตร์เป็นอันดับ 1 นาย ข เลือกรัฐศาสตร์เป็นอันดับ 3 ปรากฏว่าคะแนนเขาทั้งคู่ สูงกว่าคะแนนต่ำสุดของคณะรัฐศาสตร์ (คือทำคะแนนได้สูงกว่าคนสุดท้ายที่สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ได้) เขาทั้งคู่ก็จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์เหมือนกัน สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดคณะมีหลักเกณฑ์ดังนี้
-รวบรวมคณะที่ตนเองพิจารณาว่าเหมาะสมแล้ว ทั้งในแง่ความสามารถทางสติปัญญา ความถนัดและความสนใจ อาจมากกว่า 4 คณะก็ได้
- นำคณะต่ำสุดของคณะทั้งหมดที่เลือกไว้ มาเรียงอันดับอีกครั้ง เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น โดยเรียงอับดับคณะจากคณะที่มีคะแนนต่ำสุดที่ “มากที่สุด” ไว้เป็นอันดับแรก คณะที่มีคะแนนต่ำที่สุด “น้อยกว่า” รองลงมาเรื่อยๆ เช่น
               นางสาวแดง เลือกคณะที่ต้องการ 4 คณะโดยเรียงจากความชอบได้ดังนี้


                คณะ                                  สถาบัน                           คะแนนต่ำสุด                                 
     ทันตแพทยศาสตร์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             22,915.00                                 
      เภสัชศาสตร์                               มหิดล                                 20,356.50                                  
      พยาบาลศาสตร์                          เชียงใหม่                             17,714.55                                  
      พยาบาลศาสตร์                           ขอนแก่น                             18,668.35                                 

              ในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษานางสาวแดง ควรเรียงอันดับคณะดังนี้
    อันดับที่ 1 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ คณะต่ำสุด 22,915.00 
    อันดับที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ –เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล คณะต่ำสุด 20,356.50 
    อันดับที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น คณะต่ำสุด 18,668.35 
    อันดับที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คณะต่ำสุด 17,714.55 


หมายเหตุ
                ในการจัดเรียงอันดับด้วยวิธีนี้เหมาะกับการจัดเรียงคณะที่มีเงื่อนไขต่างๆ เหมือนกัน เช่น จำนวนวิชาสอบ,ค่าน้ำหนักคะแนน แต่ถ้าคณะที่มีความแตกต่างกัน เช่น วิชาสอบไม่เหมือนกัน ค่าน้ำหนักแตกต่างกัน ก็ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ด้วยว่าจะเรียงอันดับคะแนนอย่างไร
การจัดอันดับโดยคร่าวๆทั่วไปมีลักษณะดังนี้
- อันดับ 1 หรือ อันดับ 1 ถึง 2 เลือกคณะที่เราอยากเรียนจริงๆ คือ ชอบมาก แต่ไม่ควรให้คะแนนสูงกว่าความสามารถจนเกินไป
- อันดับ 3 หรือ อันดับ 2 ถึง 3 เลือกประเภทวิชาที่เราชอบอยู่บ้าง และคะแนนควรรองๆ ลงมา
- อันดับ 4 ให้เลือกคณะที่มีคะแนนต่ำที่สุดเท่าที่คิดว่าพอจะเรียนได้ถ้าสอบติด โดยคณะที่เลือกเป็นอันดับที่ 4 ควรมี ”คะแนนต่ำสุด” ไม่สูงกว่าคะแนนรวมที่นักเรียนทำได้
ข้อควรระวังในการเลือกคณะและจัดอันดับ
     1.ไม่ควรเลือกสถาบันยอดนิยมทั้งหมด 4 อันดับ
ควรเลือกปะปนสถาบันที่มีความนิยมรองๆ ลงไป หรืออย่าเจาะจงว่าต้องเป็นสถาบันนั้นๆ สถาบันนี้ ขอให้พิจารณาคณะ/สาขาวิชาที่น้องมีความสนใจ ความชอบที่จะเรียน ตลาดแรงงานมีความต้องการ และ คะแนนสูง-ต่ำในปีที่ผ่านๆมา ไม่สูงเกินความสามารถของตน
     2.ไม่ควรเลือกคณะตามใจผู้อื่น
ควรถือหลักว่า "ไม่มีใครรู้จักตัวเราและรู้ความต้องการของตนได้มากไปกว่าตนเอง" สิ่งสำคัญ คือ เลือกเพราะอยากจะเรียน อยากประกอบอาชีพนั้นจริงๆ ถ้าผู้ปกครองมีความคาดหวังในบางคณะ/บางสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการของเราควรหันหน้ามาปรึกษากันด้วยเหตุผล
     3.ไม่ควรเลือกคณะที่มีจำนวนวิชาสอบแตกต่างกันมาก
ควรเลือกคณะที่สอบวิชาน้อยแต่เลือกคณะได้ครบ 4อันดับ เพื่อจะได้มีเวลาดูหนังสือได้เต็มที่ ซึ่งถ้าเป็นระบบ Admissions นั้น ก็ควรมีในส่วนของการสอบ วิชา PAT ว่ามีวิชาที่ต้องสอบแตกต่างกันอย่างไร ถ้านักเรียนเลือกกลุ่มสาขาที่จะเรียนแตกต่างกันมาก จะทำให้ต้องสอบวิชา PAT มากขึ้น
     4.ไม่ควรเลือกคณะที่มีคะแนนต่ำสุดติดกันหมด
อันตรายมากควรเลี่ยงเสีย โดยหันไปพิจารณาเลือกคณะเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่นที่อาจจะมีคะแนนต่ำกว่าเข้ามาแทนก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการทิ้งช่วงคะแนนบ้าง สำหรับการทิ้งช่วงห่างของคะแนนต่ำสุด ให้พิจารณาจากระดับความสามารถทางวิชาการและสติปัญญาของตนเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ หากเป็นคนเรียนเก่ง ช่วงห่างของคะแนนก็ไม่ต้องมากนัก แต่ผู้มีผลการเรียนปานกลางหรือต่ำควรทิ้งช่วงห่างคะแนนมากๆ
         ได้ทราบเทคนิคดีๆในการเลือกอันดับAdmissionsไปแล้วก็นำไปพิจารณาตัวเองดูว่าเราควรจะเลือกแบบไหนเหมาะกับเราที่สุดหากทำตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นเชื่อแน่ว่าน้องๆหายห่วงมีที่เรียนชัวร์แน่นอนค่ะ
 

ขอบคุณที่มา True

 

 
   


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 19/3/2558 10:37:20 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net