Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มาดู! 3 โครงการรับตรง แพทย์รามาฯ ม.มหิดล ปี59 จำนวนคนเปิดอ่าน 9,922 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

สวัสดีเด็ก’59 ว่าที่คุณหมอทุกคน สำหรับน้องๆ คนที่อยากจะเรียนคณะแพทย์ แต่ต่างก็รอประกาศต่างๆ จากคณะแพทย์ ในแต่ละมหาลัยรอบนี่

 

 

มาดู! 3 โครงการรับตรง แพทย์รามาฯ ม.มหิดล ปี59

 

 

             สวัสดีเด็ก’59 ว่าที่คุณหมอทุกคน สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากจะเรียนคณะแพทย์ฯ แต่ต่างก็รอประกาศต่างๆ จากคณะแพทย์ฯ ในแต่ละมหาลัยรอบนี่ เราจะมาอัพเดท การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา 2559 อยากรู้แล้วล่ะสิ ว่ารับ 3 โครงการที่จะพูดถึง มีโครงการอะไรบ้าง แล้วเปิดรับช่วงไหน มาดูกันเลย...


 

1. ระบบมหิดลรับตรง

>> คุณสมบัติ

-          กำลังเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 โควตาวิทยาเขต , พื้นที่ และโครงการพิเศษ ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี /มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด

-          มีคะแนน GPAX ชั้น ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00


>> คุณสมบัติเฉพาะ/ พื้นที่การรับ

             ตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท /โควตาวิทยาเขต  พื้นที่ และโครงการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2559


>> การสมัคร

-          กรอกข้อมูลออนไลน์ ที่ www.mahidol.ac.th/directadmission/

-          เปิดรับสมัคร 1 – 30 กันยายน 2558

-          ค่าสมัครสอบ 700 บาท


>> การสอบคัดเลือก

-          คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (เคมี ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์  ชีววิทยา  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคมศึกษา / เป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัยมหิดล ) 

-          แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30  ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40  และคะแนนรวม ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 60 ตามลำดับคะแนนรวม 


>> กำหนดการ

-          รับสมัคร >> 1 – 30 กันยายน 2558

-          สอบข้อเขียน >>14 พฤศจิกายน 2558

-          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย >> 8 ธันวาคม 2558

-          ส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และหลักฐานการสมัครสอบ >> 8 – 11 ธันวาคม 2558

-          ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย /สอบสัมภาษณ์  >> 14 – 24   ธันวาคม 2558

-          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา >> 30  ธันวาคม 2558  

-          ส่งผลการศึกษา ตามเกณฑ์ ที่กำหนด >>ภายในเดือนมิถุนายน 25592. ระบบมหิดลรับตรงพิเศษ (วิธีพิเศษ โดยคณะฯ)

>> คุณสมบัติ

-          กำลังเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ทั่วประเทศ

-          มีคะแนน GPAX ชั้น ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50

-        จะต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL  การสอบแบบ IBT (Internet based test )  ≥  80คะแนน หรือ  PBT (Paper based test) ≥  550  หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules ) ≥  6.5  ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 1ปี หรือ เป็นผลการสอบภายในเดือนธันวาคม 2558 เป็นส่วนประกอบการพิจารณาด้วย


>> จำนวนการรับ    (20  คน)

 

>> การสมัคร

-          กรอกข้อมูลออนไลน์ ที่ www2.ra.mahidol.ac.th /education/

-          เปิดรับสมัคร 1 – 30 กันยายน 2558

-          ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท


>> การสอบคัดเลือก

-       สอบ 4 วิชา  ข้อสอบทุกวิชา เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์แต่ละวิชาต้องได้ คะแนนไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 30  และคะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 


>> กำหนดการ

-          รับสมัคร >> 1 – 30 กันยายน 2558

-          สอบข้อเขียน >>14 พฤศจิกายน 2558

-          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย >> 8 ธันวาคม 2558

-          ส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และหลักฐานการสมัครสอบ >> 8 – 11 ธันวาคม 2558

-          ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย /สอบสัมภาษณ์  >> 14 – 24  ธันวาคม 2558

-          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา >> 30  ธันวาคม 2558  

-          ส่งผลการศึกษา ตามเกณฑ์ ที่กำหนด >>ภายในเดือนกรกฎาคม 25593. ระบบรับตรง กสพท.

>> คุณสมบัติ

-       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ หลักสูตรอื่นเทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559  และที่กำหนด   ตามประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6กรกฎาคม 2558เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2559 คลิกดูประกาศที่นี่


>> จำนวนการรับ  (148 คน)

 

>> การสมัคร

-          กรอกข้อมูลออนไลน์ ที่ www9.si.mahidol.ac.th

-          เปิดรับสมัคร 1 – 31 สิงหาคม 2558

-          ค่าสมัครสอบ 750 บาท


>> การสอบคัดเลือก

-        การคิดอย่างมีวิจารณญาณญาณ และการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม และ สอบวิชาสามัญ 7วิชา ของสทศ.  ตามวันที่ สทศ. กำหนด ( วิชาสอบตามที่ กสพท.ประกาศ)  คลิกดูประกาศที่นี่

 

>> กำหนดการ

-          รับสมัคร  >> 1 – 31 สิงหาคม 2558

-          สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ >>7 พฤศจิกายน 2558

-          สอบข้อเขียน 7 วิชาสามัญ >> 26 – 27 ธันวาคม 2558

-          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย >> รอบที่ 1 : 11  มีนาคม 2559

-          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย >> รอบที่ 2 : 24  มีนาคม 2559 (ถ้ามี)

-         ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย /สอบสัมภาษณ์  >> รอบที่ 1 : 12  - 18  มีนาคม 2559

-         ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย /สอบสัมภาษณ์  >> รอบที่ 2 : 25 - 31  มีนาคม 2559 (ถ้ามี)

-          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา >>รอบที่ 1 : 24  มีนาคม 2559

-          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา >>รอบที่ 2 :   4 เมษายน  2559 (ถ้ามี)

-          ส่งผลการศึกษา ตามเกณฑ์ ที่กำหนด>>ภายในเดือนมิถุนายน 2559


>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทรศัพท์ 02-2011289, 02-2012268, 02-2011053


ดูรายละเอียดรวมทุกโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/7/2558 11:30:38 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net