Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มาแล้ว! รับตรงวิศวฯ โครงการช้างเผือก ส.ลาดกระบัง 59 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,246 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อภายใต้โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ 

 

 

มาแล้ว! รับตรงวิศวฯ โครงการช้างเผือก ส.ลาดกระบัง’59

 

 

                สวัสดีเด็ก’59 กลับมาเจอกันอีกแล้ว แน่นอนถ้าเรามาเจอกันที่คอลัมน์นี้ พี่ดุ๊ยดุ่ยก็มีข่าวรับตรงมาฝากน้องๆเช่นเคย รอบนี้ อัพเดทจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ้า!มาตามดูกันเลย...

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อภายใต้โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2559 ที่เปิดรับสมัครวันนี้ –25 กันยายน2558 นี้


>> คุณสมบัติของโรงเรียน

1. โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป

2. สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

3. การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

-          นักเรียน 100 คน  ขึ้นไป   มีสิทธิ์เสนอชื่อได้   3 คน  คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-3

-          นักเรียน 200 คน  ขึ้นไป   มีสิทธิ์เสนอชื่อได้   6 คน  คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-6

-          นักเรียน 300 คน  ขึ้นไป   มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 10 คน  คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-10   


>> คุณสมบัติของนักเรียน

1. จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และ

2. จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้น ม.4, ม.5 และ

3. จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียน สายวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน และ

4. จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์ และ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5  ในชั้น ม.4, ม.5

5. จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 เท่านั้น


>> สาขาวิชาและจำนวนรับนักศึกษาที่เปิดรับในปีการศึกษา 2559

สาขา (ลำดับ) วิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 1.  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม                     จำนวนรับ               40           คน

 2.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                จำนวนรับ               15           คน

 3.  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม                        จำนวนรับ               3             คน

 4.  สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม                                  จำนวนรับ               5             คน

 5.  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์                    จำนวนรับ               3             คน

 6.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                      จำนวนรับ               10           คน

 7.  สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี                               จำนวนรับ               10           คน

 8.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                จำนวนรับ               10           คน

 9.  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร                                  จำนวนรับ               4             คน

10.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                   จำนวนรับ               10           คน

11.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                          จำนวนรับ               15           คน

12.  สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร                                  จำนวนรับ               5             คน

13.  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า                        จำนวนรับ               10           คน

14.  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง                            จำนวนรับ               5             คน

15.  สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ จำนวนรับ               10           คน

 

สาขา (ลำดับ) วิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

16.  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                 จำนวนรับ               20           คน

17.  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ                                    จำนวนรับ               10           คน

18.  สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ                                        จำนวนรับ               2             คน

19.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                จำนวนรับ               10           คน

20.  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์                                จำนวนรับ               5             คน

21.  สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม                   จำนวนรับ               5             คน


 

>> กำหนดการคัดเลือก

-  ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้ทาง www.kmitl.ac.th/engineer  โดยการส่งแบบลงทะเบียนทางไปรษณีย์  ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

-     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558  ทาง www.kmitl.ac.th/engineer

-     สอบสัมภาษณ์  ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2558  เวลา 9.00 -12.00 น. 

-    ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558


 

>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) หน่วยทะเบียน งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์   02-329-8309, 02-329-8310 หรือ  02-329-8000 ต่อ 3848, 3484, 3485, 3445


>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร และ ใบสมัคร คลิกที่นี่

>> เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส.ลาดกระบัง    
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 21/7/2558 12:09:58 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net