Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มาแล้ว รับตรงเภสัช ม.ศิลปากร 59 (คณะเปิดรับเอง) จำนวนคนเปิดอ่าน 8,362 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (978)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (513)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (1099)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (523)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (640)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) 

 

 

มาแล้ว! รับตรงเภสัช ม.ศิลปากร 59 (คณะเปิดรับเอง)

 

             สำหรับน้องๆ ที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นหมอยา ไม่ควรพลาดนะจ๊ะ ต้องติดตามข่าวนี้!ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

      น้องๆ ที่สนใจสมัคร ต้องสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ.) (ประจำการศึกษา 2558) รวมทั้งสิ้น 5 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ และต้องสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2วิชาได้แก่ Pharmacy Silpakorn Admission Test (PSAT) และความถนัดทางเภสัชศาสตร์ และจะต้องยื่นคะแนนสอบข้อเขียนทั้งสองส่วน ตามโครงการที่น้องสนใจสมัคร มาตามดูรายละเอียดกันเลย...


 

>> โครงการที่เปิดรับและจำนวนรับ

·         โควตาพิเศษ                                                รับจำนวน   20   คน

·         รับตรง                                                         รับจำนวน   55   คน

·         เพิ่มพิเศษ                                                    รับจำนวน   90   คน

·         ร้านยาคุณภาพ                                            รับจำนวน    5     คน

·         ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น           รับจำนวน    10   คน

·         โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร    รับจำนวน    1     คน

·         รวมทั้งหมด   181   คน


 

>> คุณสมบัติเฉพาะโครงการ

1. โครงการโควตาพิเศษ

- นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือ ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี โดยมีระยะเวลาการศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1ปี นับถึงวันที่ 1มิถุนายน 2558

 

2. โครงการรับตรง

- นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

 

3. โครงการ เพิ่มพิเศษ

- นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

 

4. โครงการ ร้านยาคุณภาพ

- นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

- มีความสัมพันธ์เป็นบุตรบุญธรรมของผู้รับอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาตถูกต้องและเป็นสมาชิกสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) องค์กรใดองค์กรหนึ่ง

 

5. โครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ.รับรอง (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายต้องมีใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และต้องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงเมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากไม่สามารถนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงได้ จะถือว่าการสอบผ่านเป็นโมฆะ) และ

- ต้องศึกษารายวิชาทางด้านต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ มาแล้ว ด้านละไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิจ

 

6. โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

- นักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

>> การคัดเลือก

1. สมัครสอบข้อเขียน ชำระเงิน และเข้าสอบ 5 วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดย สทศ. (ปีการศึกษา 2558 เท่านั้น) ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด โดยสทศ.

2. สมัครสอบข้อเขียน ชำระเงิน และเข้าสอบวิชาเฉพาะ 2 วิชา ได้แก่ วิชา Pharmacy Silpakorn Admission Test (PSAT) และวิชาความถนัดทางเภสัชศาสตร์ ที่จัดสอบโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (จัดสอบปีละ 2รอบ)

3. เลือกโครงการที่ประสงค์จะเข้าศึกษาพร้อมทั้งยื่นคะแนนสอบข้อเขียนทั้ง 2 วิชา (คะแนนเต็มคิดเป็น 30%) ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตัดสิน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับการคัดเลือกต่อไป

 

>> สัดส่วนการคัดเลือก

 

>> กำหนดการ


>> ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

>> เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 4/8/2558 16:04:59 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net