Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ออกแล้ว! เนื้อหาออกข้อสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/59 จำนวนคนเปิดอ่าน 37,665 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

คือ ออกมาเร็วมากกก สำหรับรายละเอียดเนื้อหาที่จะใช้ออกข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ที่จะเปิดรับสมัครในช่วง 1 – 20 ก.ย. 58 และ เปิดสนามสอบให้น้องๆ

 

 

 

ออกแล้ว! เนื้อหาออกข้อสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/59

 

 

                คือ ออกมาเร็วมากกก สำหรับรายละเอียดเนื้อหาที่จะใช้ออกข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ที่จะเปิดรับสมัครในช่วง 1 – 20 ก.ย. 58 และ เปิดสนามสอบให้น้องๆได้ฟัดฟันความรู้ในช่วง 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 58 นี้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่ สทศ ได้ประกาศเนื้อหาที่จะออกข้อสอบในแต่ละวิชาออกมาเร็วขนาดนี้ เพราะนับจากวันนี้ถึงวันสอบ น้องๆจะมีเวลาเตรียมตัวประมาณ 3 – 4 เดือนเต็ม เพราะฉะนั้นอ่านให้ทันนะจ๊ะ! ใครจะสอบ GAT หรือ PAT วิชาไหนๆ ก็เตรียมตัวดีๆ ต้องบอกว่ากรอบเนื้อหาปีนี้ไม่ต่างอะไรกับปีที่ผ่าน มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง  


 

ผังแบบทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

ประจำปีการศึกษา 2559

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GAT >> ความถนัดทั่วไป (เต็ม 300 คะแนน)

ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา(คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

ส่วนที่ 2: การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ(60 ข้อคะแนนเต็ม 150 คะแนน)

          1) Speaking and Conversation

          2) Vocabulary

          3) Structure and Writing

          4) Reading Comprehensive


 

PAT 1 >> ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (45 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

          1) ตรรกศาสตร์

          2) เซต

          3) ระบบจำนวนจริง

          4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

          5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

          6) เรขาคณิตวิเคราะห์

          7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม

          8) เมทริกซ์

          9) เวกเตอร์

         10) จำนวนเชิงซ้อน

         11) กำหนดการเชิงเส้น

         12) ลำดับและอนุกรม

         13) แคลคูลัสเบื้องต้น

         14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

         15) ความน่าจะเป็น

         16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

         17) การแจกแจงปกติ

         18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

<<ศักยภาพ>>

          การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์


 

PAT 2 >>ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

        1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
        2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
        3) สารและสมบัติของสาร
        4) แรงและการเคลื่อนที่
        5) พลังงาน
        6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
        7) ดาราศาสตร์และอวกาศ

<<ศักยภาพ>>
       1) คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
       2) ทักษะการอ่านบทความ/สถานการณ์/การทดลองทางวิทยาศาสตร์


PAT 3>> ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (70 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

           1) กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)

           2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง

           3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)

          4) พลังงาน ความร้อน และของไหล

          5) คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

<<ศักยภาพ>>

          1) การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์

          2) ความถนัดเชิงช่าง

          3) ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง

          4) สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม

          5) การแก้ปัญหา

          6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPAT 4 >> ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (33 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

          1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ

          2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

<<ศักยภาพ>>

         1) การรับรู้รูป 2มิติและรูปทรง 3มิติ และการจัด องค์ประกอบ

         2) การวิเคราะห์เชิงตรรกะ

         3) ความคิดสร้างสรรค์

         4) จิตนาการ

         5) ทักษะการวาดภาพPAT 5 >> ความถนัด ทางวิชาชีพครู (120 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

         ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู

<<ศักยภาพ>>

         1) ความสามารถในการเรียนรู้

         2) คุณลักษณะความเป็นครูPAT 6 >> ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

         1) ทัศนศิลป์

         2) ดนตรี

         3) นาฏศิลป์

<<ศักยภาพ>>

         1) การรับรู้

         2) การคิดวิเคราะห์

         3) ความคิดสร้างสรรค์

         4) บูรณาการความรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์


 

PAT 7 >> ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

PAT 7.1: ภาษาฝรั่งเศส (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1) คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)

2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)

3) สำนวน (Expression)

4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)

5) การออกเสียง (Prononciation)

<<ศักยภาพ>>

1) ความสามารถในการอ่าน

2) ความสามารถในการเขียน

3) ความสามารถในการสื่อสาร


 

PAT 7.2: ภาษาเยอรมัน (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1) ไวยากรณ์ (Grammatik) ระดับคำและระดับประโยค

2) คำศัพท์พื้นฐาน (Grundwortschatz) โดยแยกตามประเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ

<<ศักยภาพ>>

1) ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน (sprachliche Ausdrücke und Redewendungen in verschiedenen Situationen und Kontexten)

2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความการขยายความและการตีความ

- Lückentexte (Cloze-Test) รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ (D-A-CH-Landeskunde) ด้วย(ClozeTest, Lesetext)

- Verstehen von längeren TextenPAT 7.3: ภาษาญี่ปุ่น(100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน

2) คันจิขั้นพื้นฐาน

3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

5) ญี่ปุ่นศึกษา

<<ศักยภาพ>>

1) ความสามารถในการสื่อสาร

2) ความสามารถในการเขียน

3) ความสามารถในการอ่าน


 

PAT 7.4: ภาษาจีน (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1) คำศัพท์และสำนวน

2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง

3) สัทอักษร

4) ความรู้ทั่วไป

5) อักษรจีน

6) การเขียน

7) การอ่าน

8) สนทนา

<<ศักยภาพ>>

1) ความสามารถในการสื่อสาร

2) ความสามารถในการอ่าน

3) ความสามารถในการเขียนPAT 7.5: ภาษาอาหรับ (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1) ไวยากรณ์

2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย

3) คำศัพท์

4) ความเข้าใจภาษา

<<ศักยภาพ>>

ความสามารถในการอ่าน


 

PAT 7.6: ภาษาบาลี (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1) คำศัพท์พื้นฐาน

2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง

3) ความเข้าใจภาษา

<<ศักยภาพ>>

1) ความสามารถในการอ่านเขียน

2) ความสามารถในการแปลความ

3) ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และตีความ


 

>> ดาวน์โหลดกรอบเนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/59 ทั้งหมด คลิกที่นี่

>> รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา (รับตรง) คลิกที่นี่

>> ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/59 คลิกที่นี่


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ

- ข้อมูลบางส่วน จาก dek-dศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 14/8/2558 10:34:50 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net