Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เปิดรับสมัครแล้ว! แพทย์ มศว. ร่วมม.นอตติงแฮม จำนวนคนเปิดอ่าน 4,493 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

 มศว. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงเเฮม ประเทศอังกฤษ

 

 

 

 เปิดรับสมัครแล้ว! แพทย์ มศว. ร่วมม.นอตติงแฮม 

 

 


           มาแล้วจ้า!..สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนแพทย์ในต่างแดน  อยากโกอินเตอร์แล้วล่ะก็ ต้องนี่เลย มศว. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 ธ.ค. 58 นี้เท่านั้น มาตามดูรายละเอียดกันเลย...


>> จำนวนรับ

     หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   6  ปี     รับจำนวน  20  คน


>> น้องๆ ที่สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต มีสถานที่เรียน ดังนี้

ชั้นปี 1 - 3  เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ชั้นปี 4 -6  เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังวัดนครนายก


>> คุณสมบัติผู้สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

 

กลุ่มที่ 1

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2.  ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS - The International English Language Testing System) ประเทศ Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยมีทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5


กลุ่มที่ 2

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2.  ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS - The International English Language Testing System) ประเทศ Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยมีทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

3.  หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้เต็มเวลาได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)

4.  ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถทำเรื่องการจบก่อนกำหนดได้ สามารถยื่นผลการสอบ International General Certificate of secondary Education (IGCSE) ใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในBiology และ Chemistryไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B


กลุ่มที่ 3

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า

2. ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS - The International English Language Testing System) ประเทศ Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยมีทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

3. ใบเทียบวุฒิการศึกษาฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบเท่าวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ

4.  ผลการสอบ International General Certificate of secondary Education (IGCSE) ใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนใน Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

** ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 10 ธ.ค. 58)


>>การสมัคร

     สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ https://admission.swu.ac.th/


>>กำหนดการรับสมัคร>>ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

>>เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร  คลิกที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก :

                     ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/8/2558 15:30:52 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net