Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ด่วนๆ ทุนจุฬาฯ – ชนบท ปี 59 (สมัคร 1 ก.ย. นี้) จำนวนคนเปิดอ่าน 3,690 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

หน่วยจุฬาฯ-ชนบท แจ้งการรับนักเรียนโครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา 2556 ออกมาแล้ว ว่าจะมีการรับสมัครทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 18 - 30 กันยายน 57 

 

 

 

ด่วนๆ! ทุนจุฬาฯ – ชนบท ปี 59 (สมัคร 1 ก.ย. นี้)

 

 

          มาแล้วจ้า...  น้องๆ 20 จังหวัดอีสาน สำหรับใครที่รอๆ ว่าเมื่อไหร่จะมาสะทีกับโครงการนี้ และตอนนี้น้องๆ ที่ฝันอยากจะได้โครงการนี้ ก็ไม่ควรพลาดอย่างแรงนะจ๊ะ  “หน่วยจุฬาฯ-ชนบท แจ้งประกาศการรับนักเรียนโครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา 2559 ” เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 - 15  กันยายน 2558 และนักเรียนจะต้องดำเนินการเรื่องใบสมัคร โดยโรงเรียนจะต้องเป็นผู้พิจารณาส่งนักเรียนไม่เกินโรงเรียนละ 14 คน และจะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 เพราะฉะนั้นแล้ว เตรียมตัวให้ดีนะจ๊ะ เริ่มเตรียมเอกสารได้แล้วนะคะ...

 

 

>>>โครงการจุฬาฯ-ชนบท คณะที่เปิดรับ จำนวน 14 คณะ กว่า 129 ทุน :)

- คณะทันตแพทยศาสตร์           รับประมาณ 5 คน

- คณะสัตวแพทยศาสตร์           รับประมาณ 10 คน

- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิขาการบริบาลทางเภสัชกรรม                รับประมาณ 10 คน

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา        รับประมาณ 10 คน

- คณะวิศวกรรมศาสตร์                รับประมาณ 5 คน

- คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขาวิชาดังนี้ (ระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา)

          สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์      รับประมาณ 15 คน

          สาขาวิชากายภาพบำบัด       รับประมาณ 6 คน

             สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร     รับประมาณ 3 คน

              สาขารังสีเทคนิค     รับประมาณ 2 คน

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เปิดรับ 3 สาขาวิชาดังนี้(ระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา)

           สาขาวิชาสถิติ            รับประมาณ 2 คน

           สาขาวิชาการบัญชี               รับประมาณ 2 คน

           สาขาวิชาบริหารธุรกิจ          รับประมาณ 3 คน

- คณะเศรษฐศาสตร์             รับประมาณ 15 คน

โดยเป็นทุนจุฬาฯ-ชนบท 10 คน และทุนเศรษฐศาสตร์ชนบท 5 คน

- คณะรัฐศาสตร์     เปิดรับ 4 สาขาวิชาดังนี้ (ระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา)

           สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์            รับประมาณ 2 คน

           สาขาวิชาการปกครอง         รับประมาณ 2 คน

           สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   รับประมาณ 2 คน

            สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      รับประมาณ 2 คน

- คณะนิติศาสตร์         รับประมาณ 7 คน

- คณะนิเทศศาสตร์       รับประมาณ 6 คน

- คณะอักษรศาสตร์เปิดรับ 2 สาขาวิชาดังนี้(ระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา) รับประมาณ 5 คน                                                          สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                                                             

           สาขาวิชาสารนิเทศ   ศึกษา                                                                           

- คณะจิตวิทยา      รับประมาณ 5 คน

- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา      รับประมาณ 5 คน

 

 

>>> คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

          2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

          4. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนจากชนบทเพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) เห็นควรโดยทั้งภูมิลำเนาและโรงเรียนจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ปีติดต่อกันนับจนถึงวันสมัคร และกำหนดเขตพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการจุฬาฯ-ชนบทเป็นจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

 

>>เขตพื้นที่ปกติ

 เขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา

 เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์

 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

 เขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและสระแก้ว


>>เขตพื้นที่พิเศษ

 จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน (ซึ่งเป็นจังหวัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันชั้นสูง) 

 จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม (ซึ่งเป็นที่ตั้งพระคำหนักดาราภิรมย์ อันเป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


          5.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          6.เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับการเลือกสมัครเข้าศึกษาแต่ละคณะ ดังนี้

6.1 ผู้สมัครคณะทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิขาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ควรต่ำกว่า 2.00 ***เฉพาะคณะเภสัชศาตร์จะได้มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

6.2 ผู้สมัครคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยา จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ควรต่ำกว่า 2.00  ***เฉพาะคณะเครษฐศาสตร์จะได้มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

6.3 ผู้สมัครคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ และครุศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาสังคมไม่ต่ำกวา 2.75 ถ้าศึกษาเน้นหนักด้านคำนวณ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ ถ้าศึกษาเน้นหนักด้านภาษา จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ควรต่ำกว่า 2.00

**** โดยให้นายทะเบียนโรงเรียนคำนวณผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาลงในใบสมัคร และใบแสดงผลการศึกษา/ปพ.1ที่ใช้เพื่อการสมัครและลงนามรับรอง เพื่อเป็นการยินยันประกอบการสมัครด้วย

 

          7. เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ

          8. ต้องไม่เป็นผู้ที่บิดา มารดา หรือพี่หรือน้องร่วมบิดา หรือมารดา ได้รับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบทมาก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา

          ในกรณีที่เป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดา หรือร่วมเฉพาะแต่บิดาหรือมารดา สามารถที่จะเป็นผู้สมัครในการสอบคราวเดียวกันได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่ามีผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 1 คน คณะกรรมการจะพิจารณาให้เป็นผู้รับทุนเพียงคนเดียว

          9. เป็นผู้มีอุดมการณ์ที่จะทำงานในชนบทด้วยความเสียสละ

          10. ต้องไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต หรือมีข้อผูกมัดอยู่กับการรับทุนจากสถาบันอื่น

***หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

 

 

>> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-2218-3704-6 โทรสาร   0-2218-3700

 

>> ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
>> ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน คลิกที่นี่
>> ดาวน์โหลดคำแนะนำการสมัครขอรับทุน คลิกที่นี่
>> เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

                         หน่วยจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 20/8/2558 10:33:48 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net