Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 17 | รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมความรู้เตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย | Online The Act Khonkaen จำนวนคนเปิดอ่าน 498 ครั้ง

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย | รูปแบบออนไลน กิจกรรมแนะแนว "แนะ เตรียม ติด พิชิต TCAS ม.ขอนแก่น" 

 

 

 

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความรู้เตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย | รูปแบบออนไลน์

กิจกรรมแนะแนว "แนะ เตรียม ติด พิชิต TCAS ม.ขอนแก่น"


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 | Online The Act Khonkaen

------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการส่งเสริมความรู้เตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย | กิจกรรมแนะแนว “แนะเตรียม ติด พิชิต TCAS ม.ขอนแก่น” รูปแบบออนไลน์ จัดโดย ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น (The Act.) เป็นโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมของงานแนะแนวโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนว แนะนำนักเรียนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนพานักเรียนค้นหาตัวเอง รู้จักตนเอง รู้อาชีพ รู้อนาคต เพื่อนำไปสู่การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ สถาบัน The Act ขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีคุณครูผู้ประสานงาน : ครูสมพิศ แต้มทอง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมและผ่านการทดสอบครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับเกียรติบัตร จำนวน 141 คน ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3 ชั่วโมง โดยมีรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

  รหัส       ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)    รหัส       ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   
                    

 

SPS-1 นางสาวเกวลิน ขันถม

SPS-2 นางสาวเกษณี บุญเศษ

SPS-3 นางสาวเกษราภรณ์

SPS-4 นางสาวเกษราภรณ์ ศุภนาม

SPS-5 นางสาวเกษรินทร์ วิถุนัด

SPS-6 นางสาวเกษวิไล ชุมคำไฮ

SPS-7 นางสาวเบญจพร แก้วใส

SPS-8 นางสาวเบญจมาศ คำงาม

SPS-9 นางสาวเพ็ญนภา ชฎาแก้ว

SPS-10 นางสาวเมธาวี ไหมทอง

SPS-11 นางสาวกนิษฐา ดัชถุยาวัตร

SPS-12 นางสาวกัญญาพร มณีพันธ์

SPS-13 นางสาวกันต์ฤทัย กระสังข์

SPS-14 นางสาวกัลย์ทิมา รักแก้ว

SPS-15 นางสาวกัลยา จันดา

SPS-16 นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์คืน

SPS-17 นางสาวกาญจนา สาลีทอง

SPS-18 นางสาวกิตติ์ธัญญา ฐานประชาเศรษฐ์

SPS-19 นางสาวกุริษศรา มั่นจิตร

SPS-20 นางสาวขวัญหทัย ทราจารวัตร

SPS-21 นางสาวจันทกานต์ วุฒิยาสาร

SPS-22 นางสาวจันทร์จิรา ประวาสุข

SPS-23 นางสาวจิดาภา พรรณรังษี

SPS-24 นางสาวจิตรฤดี บุตรดี

SPS-25 นางสาวจิตรลดา บุตรดี

SPS-26 นางสาวจุฑาภรณ์ แก่นไทย

SPS-27 นางสาวจุฑามาศ ชัยสามารถ

SPS-28 นางสาวชดาทิพย์ อั๋งศิริ

SPS-29 นางสาวชนาภา นามโคตร

SPS-30 นางสาวชลธิยา เท่าเทียม

SPS-31 นางสาวชลนิภา กุลพลเมือง

SPS-32 นางสาวชวัลรัตน์ เหมือนชอบ

SPS-33 นางสาวชุติกานต์ ท่าดี

SPS-34 นางสาวชุติมา โพธิ์เงิน

SPS-35 นางสาวฐิตาภา กะทิศาสตร์

SPS-36 นางสาวณัฐมน ดวงอินทร์

SPS-37 นางสาวถาวรีย์ วงค์ป่าขาม

SPS-38 นางสาวทิพวรรณ สุพะนาม

SPS-39 นางสาวธีมาพร เขียวอ่อน

SPS-40 นางสาวนภัสสร กหกะสิทธิ์

SPS-41 นางสาวนภัสสร ตินทอง

SPS-42 นางสาวนริศรา ตินานพ

SPS-43 นางสาวนัดดา ปัตตานี

SPS-44 นางสาวนิลลดา การะเกด

SPS-45 นางสาวบัณฑิตา บูรณ์เจริญ

SPS-46 นางสาวบัณฑิตา ประมาท

SPS-47 นางสาวบุศรินทร์ สมฤทธิ์

SPS-48 นางสาวบุษบา สิมมา

SPS-49 นางสาวประริชาติ การะเกต

SPS-50 นางสาวปรารถนา กำลังรัมย์

SPS-51 นางสาวปริภาพร ต้นทอง

SPS-52 นางสาวปรียาภรณ์ ศรีพันธ์

SPS-53 นางสาวปวริษา รองขาว

SPS-54 นางสาวปวีณา ทวีชัย

SPS-55 นางสาวปวีณา ระดมบุญ

SPS-56 นางสาวปารวี คำสว่าง

SPS-57 นางสาวปิยะฉัตร เสาวยงค์

SPS-58 นางสาวปิยะพร ต้องกมลวัฒน์

SPS-59 นางสาวพรภิรม บริสุทธิ์

SPS-60 นางสาวพรลภัส จันทร

SPS-61 นางสาวพัชรธิดา กอแก้ว

SPS-62 นางสาวพัชราภร ชัยเงิน

SPS-63 นางสาวพัชรี ประดุจชนม์

SPS-64 นางสาวพัฒน์นรี แดงงาม

SPS-65 นางสาวพิมพ์สุภา พิมพ์สาร

SPS-66 นางสาวพิยดา ดัชถุยาวัตร

SPS-67 นางสาวภัทรนันท์ จินพละ

SPS-68 นางสาวภัทรานิษฐ์ แซ่แต้

SPS-69 นางสาวมณ​ฑ​กาญจน์​ สมาน​ทอง​

SPS-70 นางสาวมณฑกานต์ สกุลรักษ์

SPS-71 นางสาวมนทิกา สมฤทธิ์

          

SPS-72 นางสาวมฤณฑกาญจน์ สมานทอง

SPS-73 นางสาวรจเรจ สำนักนิตย์

SPS-74 นางสาวรัชนีกร ดัชถุยาวัตร

SPS-75 นางสาวรัตติกุล บุญร่วม

SPS-76 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสม

SPS-77 นางสาวลลิดา เจริญธนาวัน

SPS-78 นางสาวลัดดาภรณ์ การะเกด

SPS-79 นางสาววรรณนิษา ภิญโย

SPS-80 นางสาววรรัตน์ คำดี

SPS-81 นางสาววรางคณา เกษอินทร์

SPS-82 นางสาววราภรณ์ ควรทอง

SPS-83 นางสาววริศรา หมอยา

SPS-84 นางสาววาธินี ควรทอง

SPS-85 นางสาววิลาวรรณ พนารินทร์

SPS-86 นางสาววิสสุตา บุตรดี

SPS-87 นางสาวศศินา ชาติสูงเนิน

SPS-88 นางสาวศิริมาญา โถเล็ก

SPS-89 นางสาวศิริลักษณ์ ยิ่งเชิดเสือ

SPS-90 นางสาวศิริวรรณ สงครามพล

SPS-91 นางสาวศิลป์สุภา ประภาสัย

SPS-92 นางสาวศุฤดี ไหมทอง

SPS-93 นางสาวสไบทิพย์ พวงเพชร

SPS-94 นางสาวสิริมา แกมกล้า

SPS-95 นางสาวสิริยากร สุรินทร์

SPS-96 นางสาวสิริวิมล บุญแต้ม

SPS-97 นางสาวสุกัญญา จันธิมา

SPS-98 นางสาวสุชาดา กรวยทอง

SPS-99 นางสาวสุชาดา ดัชถุยาวัตร

SPS-100 นางสาวสุทธิดา ใจดี

SPS-101 นางสาวสุธาวัลย์ บุญสม

SPS-102 นางสาวสุธิชา ศุภนาม

SPS-103 นางสาวสุนทรีพร สมบัติวงค์

SPS-104 นางสาวสุนันทา สำนักนิตย์

SPS-105 นางสาวสุนิตา พรมพิลา

SPS-106 นางสาวสุพรรณิการ์ โสปันหริ

SPS-107 นางสาวสุพรรณี ศรพรม

SPS-108 นางสาวสุภัชชา รัมพณีนิล

SPS-109 นางสาวสุภัทรา ชะฎาแก้ว

SPS-110 นางสาวสุภาพร เหลื่อมล้ำ

SPS-111 นางสาวสุรางคณา โพธิขำ

SPS-112 นางสาวสุรีย์พร ชิงชัย

SPS-113 นางสาวอชิรญา งามเทศ

SPS-114 นางสาวอนันตยา สมฤทธิ์

SPS-115 นางสาวอลิศชา สายสร้อย

SPS-116 นางสาวอัจฉราพร อุดมทวี

SPS-117 นางสาวอัญชลี บุญปลอด

SPS-118 นางสาวอารีรัตน์ สาธร

SPS-119 นางสาวอินทิรา อินทร์สะอาด

SPS-120 นางสาวอิสราภรณ์ ศรีแก้ว

SPS-121 นางสาวอุษนิสา ท้าวหน่อ

SPS-122 นายเปรมชัย มิ่งขวัญ

SPS-123 นายเมธัส ทองสุก

SPS-124 นายเรืองศักดิ์ ผาสุก

SPS-125 นายกฤตพิชญ์ อินทนู

SPS-126 นายกฤษฎา ลีประโคน

SPS-127 นายจักรพงค์ นพพิบูลย์

SPS-128 นายฐนธร รอบคอบ

SPS-129 นายทรงพล เสาทอง

SPS-130 นายธนภัทร เหลืองอร่าม

SPS-131 นายธนากร วุฒิยาสาร

SPS-132 นายพีรศักดิ์ ทบแก้ว

SPS-133 นายภาคภูมิ เสนคำสอน

SPS-134 นายภานุพงศ์ ไหมทอง

SPS-135 นายภูมิ ภูมิพัตร

SPS-136 นายวัชรพล เดชะคำภู

SPS-137 นายศราวุธ ภูเขียว

SPS-138 นายสิทธิพงษ์ โพธิ์ศรี

SPS-139 นายสิทธิพร กันนุฬา

SPS-140 นายสุรชัช มีศิริ

SPS-141 นายอุดมศักดิ์ หงษ์เพชร์

             


 

รายละเอียดโครงการ  << คลิกที่นี่ >> 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-257-176


พี่ดุ๊ยดุ่ย The Act

Tel. : 088-564-2554
Line ID : myduiduy

   

พี่แผน The Act

Tel. : 086-455-9190
Line ID : theactkk

   

พี่ดุ๊ยดุ่ย The Act

Tel. : 081-545-0716
Line ID : puy7506ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 28/11/2564 11:49:46 -


เกาะติด TCAS ม.ดังอีสาน | Update ข้อมูล TCAS | News The Act | ผลงานน้อง The Act พิชิต TCAS | สถิติคะแนน TCAS ที่น่าสนใจ | สาระน่ารู้/แนะนำอาชีพ

 สถาบัน The Act. (สถาบันกวดวิชาโรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร.. 043-257-176, 088-564-2554, 093-093-9992
E-mail : academic.theact@gmail.com
   Copyright © 2007-2021 www.theactkk.com