Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เร่ง!! ร.ร.เอกชนทั่วประเทศ ปฏิรูปศึกษาสู่มาตรฐานสากล จำนวนคนเปิดอ่าน 1,368 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ดร.จิระพันธ์ พิมพันธุ์ นายกสภาการศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดแถลงข่าวความร่วมมือกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

 

เร่ง!! ร.ร.เอกชนทั่วประเทศ ปฏิรูปการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

  

 

                      ดร.จิระพันธ์ พิมพันธุ์ นายกสภาการศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดแถลงข่าวความร่วมมือกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ทั้งสององค์กรได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งยุทธศาสตร์ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21

 

                     เน้นการบริหารจัดการคุณภาพนักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จะนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ O-NET และคะแนนสอบ PISA ในระดับสูง พร้อมกำหนดจุดเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการทำงาน การแก้ปัญหา และการสร้างนวัตกรรมหรือความรู้ใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถที่แตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล


 


 

 

                      ดร.ศักดิ์สินกล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว จะมุ่งเสริมสร้างศัพยภาพของครูผู้สอนให้สามารถใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Backward Design ซึ่งเป็นเครื่องมือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน และใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPs ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-based Learning)

 

                          ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในระดับความคิดรวบยอดของหลักการในรายวิชาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการออกข้อสอบ O-NET และ PISA ยกตัวอย่างถ้าสมองของเรามีการเรียนรู้และเข้าใจในหลักการของการขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำแล้ว ต่อให้เวลาผ่านไปเท่าไหร่เราก็ยังขี่จักรยานเป็น ว่ายน้ำเป็น ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนแบบท่องจำ ไม่นานสมองก็ลืม

 

                         สำหรับความร่วมมือครั้งนี้จะมีการจัดอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็นแต่ละภูมิภาครวม 10 ครั้ง เพื่อทำให้โรงเรียนเอกชนเป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นผู้นำการศึกษาในท้องถิ่น และเป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพราะบรรดาลูกหลานที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเหล่านี้ ยังจะมีความสามารถในการใช้ศักยภาพของตนเองเรียนรู้การสื่อสารได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ภาษา สอดรับกับการใช้ชีวิตในสังคมยุคประชาคมอาเซียน และโลกศตวรรษที่ 21

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

                มติชนออนไลน์
 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/9/2558 8:46:32 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net