Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เตรียมสมัคร! รับตรงทั่วประเทศ ม.บูรพา 59 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) จำนวนคนเปิดอ่าน 4,177 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

 

 

เตรียมสมัคร! รับตรงทั่วประเทศ ม.บูรพา 59 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

 

 

              น้องๆ คนไหนที่กำลังสนใจอยากเข้าศึกษาที่ม.บูรพา และกำลังรอข่าวรับตรงของม.บูรพาอยู่ ต้องไม่พลาดข่าวนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 โดยน้องๆที่สนใจสมัครจะต้องมีคะแนนสอบ GAT/PAT และคะแนนสอบวิชาสามัญ เปิดรับสมัคร 13 พ.ย.58 – 6 ม.ค.59


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่าทุกสาขาวิชา)

2.       มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะสาขาวิชากำหนด


>> คณะที่เปิดรับ และ เกณฑ์การรับสมัคร

·         คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

·         คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

·         คณะการจัดการและการท่องเที่ยว >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือแผนการเรียนอื่นที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

·         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ >>  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

·         คณะวิทยาศาสตร์ >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

·         คณะวิทยาการสารสนเทศ >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ แผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 2.00

·         คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

·         คณะสาธารณะสุขศาสตร์ >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

·         คณะดนตรีการแสดง >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

·         คณะศึกษาศาสตร์ >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

·         คณะโลจิสติกส์  >> ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

·         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

·         วิทยาลัยนานาชาติ >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6ทุแผนการเรียน และมีเกรดเฉี่ลยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

·         คณะสหเวชศาสตร์  >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

·         คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน

·         คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

·         คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตและต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี

·         คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

·         คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว >> สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต


 

>> เกณฑ์การคัดเลือกครั้งที่ 1 และ 2

·         GPAX (5 เทอม) >> 10 - 20 %

·         คะแนนสอบ GAT/PAT และ/หรือคะแนนสอบวิชาสามัญ>> 80 - 90 %

·         สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย  ผ่าน/ไม่ผ่าน


 

>> วิธีการสมัครเข้าศึกษา

·         สมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  https://regservice.buu.ac.th/

·          พิมพ์เอกสารชำระเงิน และนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต หรือที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

·         ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท


 

>> กำหนดการรับสมัคร>> อ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

>> เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร คลิกที่นี่

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

                หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 7/11/2558 14:40:05 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net