Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก ปี 59 จำนวนคนเปิดอ่าน 3,734 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 59 ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร เปิดรับสมัคร 13 – 29 ม.ค. 59 มาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

 

 

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก ปี 59

 

 

 

                    ทักทายน้องๆทุกคนค่ะ วันนี้ The Act. มีข่าวรับตรงส่งท้ายปี 58 มาฝากน้องๆ นั่นก็คือข่าวตรงของ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 59 ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร เปิดรับสมัคร    13 – 29 ม.ค. 59 มาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

 

>> คุณสมบัติทั่วไป

1.       เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต

2.       ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ต้องมีผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00 และGPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

3.       ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ต้องมีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00 และGPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

4.       มีผลคะแนน GAT และ PAT(2) แยกเป็น ผลคะแนน GAT ต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 คะแนน  และผลคะแนน  Pat 2 ต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

5.       เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย๑ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่โควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

6.       เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

 

>> หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1.       ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร

-       พยาบาลศาสตรบัณฑิต

-       สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน/ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

-       สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

-       สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

-       การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


2.       ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร

-       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

-       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

-       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน

-       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์3.       หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ดังนี้

-       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน จำนวน 50 คน เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา

-       หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวน 60 คน ที่ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

-       หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 60 คน ที่ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

-       หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 60 คน เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

>> ขั้นตอนการสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://admission.pi.in.th

2.       ลงทะเบียนสมัครสมาชิก จากนั้นรับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัคร

3.       สมัครเข้าศึกษาโดยเลือกประเภทการสมัคร กลุ่มบุคคลทั่วไป หรือ กลุ่มบุคลากร จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

4.       เลือกประเภทโควตาที่จะสมัครเข้าศึกษา

5.       พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร และนำไปจ่ายที่ ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท


>> กำหนดการรับสมัคร

1.       รับสมัคร 13 – 29 ม.ค. 59

2.       ตรวจสอบคะแนน GAT/PAT และยืนยันคะแนน 5 – 9 ก.พ. 59

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 ก.พ. 59

4.       สอบสัมภาษณ์ 20 ก.พ. 59

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 ก.พ. 59ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม    คลิกที่นี่


เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร    คลิกที่นี่   


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

                    สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 30/12/2558 16:28:12 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net