Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 8 สาขาวิศวกรรมที่สร้างรายได้สูงสุด ปี 2015 จำนวนคนเปิดอ่าน 11,019 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

 วิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นอีกสาขาวิชาที่มีผู้เลือกเรียนมากที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง เนื่องจากสามารถการันตีได้ว่าเมื่อเรียนจบมาแล้วมีงานรองรับอย่างแน่นอน และที่สำคัญรายได้เฉลี่ยของวิศวกรในแต่ละประเทศถือว่าค่อนข้างสูง

 

 

8 สาขาวิศวกรรม ที่สร้างรายได้สูงสุด ปี 2015!!!

 

 

 

      วิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นอีกสาขาวิชาที่มีผู้เลือกเรียนมากที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง เนื่องจากสามารถการันตีได้ว่าเมื่อเรียนจบมาแล้วมีงานรองรับอย่างแน่นอน และที่สำคัญรายได้เฉลี่ยของวิศวกรในแต่ละประเทศถือว่าค่อนข้างสูงกว่าวิชาชีพอื่น แม้จะมีประสบการณ์ทำงานไม่มากแต่เงินเดือนเริ่มต้นของวิศวกรรมก็สูงกว่าสาขาอาชีพอื่น ๆ วันนี้ Life on campus มีข้อมูลที่น่าสนใจสายวิศวกรรมศาสตร์ ที่ทางเว็บไซต์ National Association of Colleges and Employers หรือ NACE ได้ทำการสำรวจและวิจัยรายได้วิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี โดยเรียงลำดับจากสาขาวิศวกรรมที่มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงที่สุด 


       

www.blogcdn.com


       อันดับที่ 8 : วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial/ manufacturing Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $63,104 หรือประมาณ 2,290,500 บาท ต่อปี

  วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่นิยมเรียกว่า IE (Industrial Engineering) ศึกษาด้านการจัดการ การออกแบบอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตสมัยใหม่ ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไร และประสิทธิการในการทำงาน ผู้ที่จบการศึกษาด้านนี้จะเรียกว่า “วิศวกรอุตสาหการ” เป็นผู้ที่ต้องคอยวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการใช้งาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ คน วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในองค์กร เงินเดือนเริ่มต้นของวิศวะสาขานี้จะอยู่ที่ $63,104 หรือประมาณ 2,290,500 บาท ต่อปี

 

 

 

www.worldwidelearn.com

      
       อันดับที่ 7 : วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $63,532 หรือประมาณ 2,306,000 บาท ต่อปี

 สาขาวิศวกรรมยอดฮิตและเก่าแก่ที่สุดสาขาหนึ่ง นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปี 2020 เป็นที่คาดการณ์แล้วว่า “วิศวกรเครื่องกล” จะเป็นที่ต้องการในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่ $63,532 หรือประมาณ 2,306,000 บาท ต่อปี โดยค่าตอบแทนสำหรับวิศวกรเครื่องกลที่มีประสบการณ์จะได้รับอัตราค่าจ้างสูงถึง $134,000 ต่อปี หรือประมาณ 4,863,800 บาท เลยทีเดียว
       

 

 

www.baffinland.com


       อันดับที่ 6 : วิศวกรรมธรณี (Geological engineering
        
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $63,656 หรือประมาณ 2,310,500 บาท ต่อปี

 วิศวกรรมธรณี เป็นวิชาที่ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านธรณีวิทยา มาประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเหมืองแร่ เน้นวิชาด้าน Rock Mechanics หรือ Geomechanics การทดสอบคุณสมบัติหิน การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบงานโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น เขื่อน อุโมงค์ เหมืองใต้ดิน-บนดิน การขุดเจาะน้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติ ในต่างประเทศเงินเดือนเริ่มต้นของวิศวกรธรณีจะอยู่ที่ประมาณ $63,656 หรือประมาณ 2,310,500 บาท ต่อปี
       

 

 

www.aplustechtutoring.com


       อันดับที่ 5 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $64,155 หรือประมาณ 2,328,600 บาท ต่อปี

  จากผลสำรวจพบว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี วิศวกรรม และคอมพิวเตอร์ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานความสามารถสูง โดยเฉพาะนักออกแบบคอมพิวเตอร์ และคนเขียนโปรแกรมยังคงเป็นที่ต้องการตัวสูงในหลายประเทศทั่วโลก โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในอเมริกาส่วนมาก เริ่มก่อตั้งขึ้นควบคู่กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บางมหาวิทยาลัยเลือกที่จะผนวกสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ากับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ $64,155 หรือประมาณ 2,328,600 บาท ต่อปี 
       

 

 

i.cdn.talentegg.ca


       อันดับที่ 4 : วิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining and mineral engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $65,398 หรือประมาณ 2,373,700 บาท ต่อปี

 สาขาวิศวกรรมเก่าแก่ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในหลาย ๆ ด้าน เพื่อขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ ในประเทศที่พัฒนาด้านอุตสาหกรรมหนักอย่างรวดเร็ว จะให้ความสำคัญแก่สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่มาก เพราะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการนำสินแร่และโลหะ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่จำเป็นมาใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ $65,398 หรือประมาณ 2,373,700 บาท ต่อปี และหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยมีเปิดสอนอยู่ 4 แห่งที่สภาวิศวกรรับรองวุฒิ คือ จุฬาฯ, ม.สงขลานครินทร์, ม.เชียงใหม่ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เขตพายัพ)
       

 

 

www.mastersportal.eu


       อันดับที่ 3 : วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น : $67,603 หรือประมาณ 2,453,800 บาท ต่อปี

  อันดับที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด และยังเป็นสาขายอดฮิตที่นักศึกษานิยมเลือกเรียนมากที่สุด โดยงานวิศวกรรมไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับการออกแบบ ทดสอบและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า บางส่วนยังเกี่ยวกับการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย จากผลการสำรวจค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ $67,603 ประมาณ 2,453,800 บาท ต่อปี

 

 

 

www.mccormick.northwestern.edu


       อันดับที่ 2 : วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น :$69,778 ประมาณ 2,532,700 บาท ต่อปี

 วิศวกรรมเคมี เป็นศาสตร์ที่ใช้หลักการของเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในหลายหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตยา การดูแลสุขภาพ การแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นที่ $69,778 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,532,700 บาท ต่อปี วิศวกรเคมีจะได้รับการจ้างงานในอัตราที่สูงในเขตพื้นที่ของการผลิตและงานวิจัย โดยเฉพาะวิศวกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่เร็วกว่าด้านอื่น 

 

 

 

www.eco.ca

     
       อันดับที่ 1 : วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
       
       ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้น :$72,063 ประมาณ 2,615,700 บาท ต่อปี

 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมนับเป็นวงการหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูงแก่ผู้ทำงาน ไม่ว่าจะทำงานในภูมิภาคใดในโลก เนื่องจากปิโตรเลียมจะยังคงมีบทบาทในการเป็นทรัพยากรที่โลกต้องการอย่างมากและไม่มีที่สิ้นสุด “วิศวกรรมปิโตรเลียม” จึงเป็นสาขาอาชีพที่น่าสนใจแก่ผู้ที่มีความสามารถ ทั้งในเรื่องผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง และความมั่นคงในอาชีพการทำงาน เงินเดือนเริ่มต้นของวิศวกรปิโตรเลียมอยู่ที่ประมาณ $72,063 ประมาณ 2,615,700 บาท ต่อปี
       
        ในประเทศไทยหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิศวกรรมปิโตรเลียม เปิดทำการสอน 4 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ขอนแก่น, ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี) และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบันในวงการปิโตรเลียมนั้นกำลังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรที่ค่อนข้างยาก และเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง จบมาแล้วต้องทำงานด้านปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ก็การันตีได้ว่านักศึกษาที่จบมาทางด้านนี้มีงานทำอย่างแน่นอน 

 

***อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันที่ 20 ม.ค. พ.ศ. 2559 คิดเป็น 36.297 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.***


ขอบคุณข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

 

 

 

โครงการดีๆ จากThe Act. ที่จะเป็นตัวช่วยให้น้องม.4-5 เดินตามฝันของตัวเองสำเร็จ

 

 

                         

                 >> สมัครซัมเมอร์แคมป์ <<       >> สมัครหยาดเพชร<<

 

 

 

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/1/2559 10:58:03 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net