Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทันตแพทย์ เรียนอะไรบ้าง จบมาทำอะไรได้บ้าง จำนวนคนเปิดอ่าน 19,010 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

คณะทันตแพทย์ จัดเป็นสาขายอดฮิต อยู่ใน TOP 5 ของสายวิทย์ เพราะเป็นวิชาชีพที่ไม่ตกงาน มีเกียรติ รายได้สูง เวลาทำงานแน่นอน

 

 

ทันตแพทย์ เรียนอะไรบ้าง จบมาทำอะไรได้บ้าง

 

 

 

        คณะทันตแพทย์ จัดเป็นสาขายอดฮิต อยู่ใน TOP 5 ของสายวิทย์ เพราะเป็นวิชาชีพที่ไม่ตกงาน  มีเกียรติ รายได้สูง เวลาทำงานแน่นอน และไม่มีเคสฉุกเฉินหรือถึงแก่ชีวิต เหมือนกับแพทย์

        และ "ผู้ที่ชอบงานฝีมือ แกะสลักเก่ง ถักเน็ตติ้งเก่ง วาดรูปเก่ง ฯลฯ และ มีคะแนนสูงพอที่จะสอบติดคณะทันตแพทย์ ขอบอกว่า ที่นี่ คือสวรรค์ สำหรับคุณ"
 
        ทันตแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องฟัน อวัยวะในช่องปาก และอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยออกเสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของ ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย วางแผน และบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ อีกทั้งมีความสามารถในการป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษา และทำการวิจัยทางด้านทันตแพทย ศาสตร์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องเป็นผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้ นอกจากนี้ควรเป็นผู้มีฝีมือปั้นพอสมควร
 
 
สาขาที่เปิดสอน
 
สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
สาขาวิชาปริทันตวิทยา
สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 
 
 
ทันตะเรียนอะไรกันบ้าง ?

ในปีแรกนั้นจะเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และสังคมทั่วๆ ไป หลายวิชาก็เรียนกับนักศึกษาคณะอื่นๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีอินทรีย์ ฟิสิกส์ มนุษย์กับการรู้จักตนเอง วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ มหกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป จุลกายวิภาคศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ใน

ปีที่สองวิชาที่เรียนก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์มากขึ้น เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาช่องปาก ทันตวัสดุ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รังสีวิทยาช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา ชีวเคมี ฯลฯ

ในปีที่สามจะเริ่มเข้าสู่วิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการทางทันตกรรมพื้นฐานมากขึ้น เช่น ทันตกรรมหัตถการ ฟันปลอมทั้งปาก การสบฟัน โรคในช่องปาก ฟันปลอมบางส่วน ศํลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน ฯลฯ

ในปีที่สี่ เริ่มขึ้นคลินิกรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทันตกรรมเบื้องต้น โดยเป็นหน่วยกิตคลินิกประมาณ 1 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมด และมีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทางทันตกรรมชุมชนด้วย

ในปีที่ห้า เรียนในคลินิกมากขึ้น นับเป็นสัดส่วนประมาณ ครึ่งหนึ่งของหน่วยกิตทั้งหมด นอกจากนั้นก็เป็นการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนามในงานทันตกรรมโรงเรียน และการทำโครงการวิจัยทางทันตกรรม

ในปีสุดท้าย นักศึกษาจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในคลินิก โดยจะฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมคล้ายในคลินิกจริงๆ ผู้ป่วยก็จะมีปัญหาทันตกรรมที่ซับซ้อนขึ้น ส่วนในภาคปลายก็จะมีการหมุนเวียนไปฝึกงานในโรงพยาบาลและชุมชนจริง

     สำหรับประเด็นเรื่องที่ว่า นักเรียนจะเรียนไหวหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งคงถูกคัดกรองมาจากคะแนนที่สอบเข้ามาแล้ว อาจารย์จึงคิดว่าส่วนมากมีศักยภาพที่จะเรียนให้สำเร็จได้ แต่นักศึกษาที่มีปัญหาเรียนไม่ไหวนั้น จริงๆ อาจเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่า คือไม่ชอบวิชาชีพนี้ (โดยเฉพาะในส่วนของการทำงานฝีมือ ต้องท่องหนังสือมาก)ไม่ขยัน แบ่งเวลาเรียน-เล่นไม่เป็น การขาดแรงบันดาลใจ เป็นต้น

     ดังนั้น การเตรียมตัวนักเรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อวิชาชีพนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก บางคนก็หาโอกาสไปขอดูการทำงานของทันตแพทย์ในคลินิก หรือในโรงพยาบาลสักระยะหนึ่ง ทำให้มองเห็นชีวิตการทำงานประจำวันและความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนขึ้น

     นอกจากนี้ การทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนก็เป็นสิ่งจำเป็นมากๆ รวมไปถึงการเผื่อช่องว่างให้ความคาดหวังของผู้ปกครองสามารถยืดหยุ่นได้บ้าง เพราะผู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้เรียนเอง และไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของบุตรหลาน หลายครั้งที่ความคาดหวังที่ดีของผู้ปกครองกลับมาทำลายอนาคตของบุตรหลานของท่านได้ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ขาดการสนับสนุนทางจิตใจ

สุดท้าย อาจารย์อยากบอกว่าวิชาชีพทันตแพทย์ เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีเกียรติ มีความมั่นคงในชีวิต แต่ใครจะได้สิ่งเหล่านี้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณที่เขามีให้ต่อผู้ป่วยนั่นเอง


แนวทางในการประกอบอาชีพ 

          ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะมีความรู้ความสามารถในทางทันตกรรม และสามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้

          1.เป็น อาจารย์สอนและวิจัย เป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย ฯลฯ

          2. ประกอบอาชีพสาขาทันตกรรมในคลินิกส่วนตัวและโรงพยาบาลเอกชน

 
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย
 
 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล : gotoknow , eduzone , wikipedia , truepookpanya

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/4/2559 11:27:03 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net