Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 [รับตรง’60] สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภทโควตา จำนวนคนเปิดอ่าน 1,585 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

สวัสดีเด็ก 60 วันนี้เราจะมาเปิดรับตรง ปีการศึกษา 2560 ที่กำลังเปิดรับสมัครในตอนนี้ กับสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ที่กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560

 

 

 

[รับตรง’60] สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทโควตา

 

 


 

 

 

                   สวัสดีเด็ก 60 วันนี้เราจะมาเปิดรับตรง ปีการศึกษา 2560 ที่กำลังเปิดรับสมัครในตอนนี้ กับสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น  ที่กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560  จำนวน 6 ประเภทใน 3 คณะ 15 สาขาวิชา สมัครวันนี้ - 30 ก.ย. 59 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด น่าสนใจขนาดนี้ ไม่ดูไม่ได้แล้ว...


 

 

>> คณะ/สาขาวิชา และคุณสมบัติผู้สมัคร>> โครงการที่เปิดรับสมัคร

 

1.       โควตาโรงเรียน

คุณสมบัติ

·        กำลังศึกษาในชั้น ม.6

·        มีผลคะแนน GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

·        มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน หรือมีความสามารถพิเศษ

·        โรงเรียนส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 20 คน/โรงเรียน

·        ผู้สมัครเลือกได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น2.       โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

·        ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ต่างๆ 

·        มีผลคะแนน GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

·        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด


 

3.       โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

คุณสมบัติ

·        มีผลคะแนน GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75

·        เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา โดยมีผลงานตามที่กำหนด

·        หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ โดยมีผลงานตามที่กำหนด


 

4.       โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าของ TNI

คุณสมบัติ

·        มีผลคะแนน GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

·        เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ของบุคลาการที่ปฏิบัติงานกับสถาบัน

          เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

·        หรือ เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบัน

          เทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น


 

5.       โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญของ ส.ส.ท.

คุณสมบัติ

·        มีผลคะแนน GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

·        เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ของบุคลาการที่ปฏิบัติงานกับสถาบัน

          เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

·        หรือ เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ของสมาชิกสามัญของสมาคม

         เทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น


 

6.       โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณ

คุณสมบัติ

·        มีผลคะแนน GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

·        เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ของบุคลาการในบริษัทภาคอุตสาหกรรม

          ที่มีอุปการคุณกับสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น  


 

 

>> เอกสารประกอบการสมัคร

1.       ใบสมัคร ประเภทโควตา

(สมัครออนไลน์บน https://www.tni.ac.th/ และพิมพ์ใบสมัครนำไปยื่นให้อาจารย์แนะแนว)

2.       รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร) จำนวน 1 รูป

3.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4.       ใบแสดงผลการเรียน (4 ภาคการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

5.       หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนต้นสังกัด (ฉบับจริง)

6.       ใบสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาฯ

7.       สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

8.       สำเนาใบแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือความสามารถที่ตรงกับประเภทการสมัคร

           (นำมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์ ถ้ามี)

9.       หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 

>> การคัดเลือก

·         สอบสัมภาษณ์


 

 

>> การรับสมัคร

1.       ศึกษารายละเอียดการรับสมัครที่  <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์วันนี้ - 30 ก.ย. 59 ดาวน์โหลดใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>

3.       ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

4.       กรณีสมัครทางไปรษณีย์ พิมพ์ใบสมัครนำไปยื่นให้อาจารย์แนะแนว ส่งเอกสารการสมัครมาที่ ศูนย์รับสมัคร

          นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 1771/1ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250


 

 

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ - 30 ก.ย. 59

2.       ส่งเอกสารการสมัคร >> วันนี้ - 30 ก.ย. 59

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 14 ต.ค. 59

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 22 ต.ค. 59

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 2 พ.ย. 59

6.       ยืนยันสิทธิ์ >> 2 พ.ย. – 11 ธ.ค. 59 

>> ดูรายละเอียดการรับสมัคร พร้อมการส่งเอกสารประกอบต่างๆ <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร <<คลิกที่นี่>>

 

 


 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

-          เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/7/2559 11:22:23 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net