Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 จุฬาฯ เปิดรับตรง 1,041 คน 20 โครงการรับ (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 จำนวนคนเปิดอ่าน 5,357 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวมจำนวนรับ 1,041 คน

 

 

 

 

จุฬาฯ เปิดรับตรง 1,041 คน 20 โครงการรับ (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

 

 

 


 

 

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560  รวมจำนวนรับ 1,041 คน รับสมัคร 16 - 31 ส.ค. 59 ในทุกโครงการ มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดThe Act. รวบรวมรายละเอียดทั้ง 20 โครงการมาไว้ในที่เดียวให้เรียบร้อยแล้ว รีบไปดูกัน...


 

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท)

>> จำนวนรับ >> 130 ทุน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

2.        มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่การรับของโครงการจุฬาฯ - ชนบท ไม่น้อยกว่า 2ปี

          ติดต่อกันนับจนถึงวันสมัคร (พื้นที่การรับตรวจสอบได้ในระเบียบการ)

3.        เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับ

           อุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ

4.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

2.  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท) (ปอเนาะ)

>> จำนวนรับ >> 7 ทุน

>> คุณสมบัติ

1.        มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี, ยะลา,

           นราธิวาส และสงขลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจนถึงวันสมัคร

2.        กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในโครงการพระ

           ราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3.        เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับ

           อุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ

4.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

>> จำนวนรับ >>5 คน

>> คุณสมบัติ

1.        มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 5 อำเภอใน

          จังหวัดสงขลา (เทพา, สะบ้าย้อย, จะนะ, สะเดา และนาทวี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

          นับจนถึงวันสมัคร

2.        กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การ

           รับดังกล่าว

3.        เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับ

          อุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ

4.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 379 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

2.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 80 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า

2.        เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อเข้มโอลิมปิกวิชาการฯ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ

          (สอวน.) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

          โอลิมปิกระหว่างประเทศในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์

3.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 5 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

3.       ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดย

          เป็นเยาวชนในกลุ่ม Genius ของ สวทช.

4.       มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

7.  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 10 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6ปีการศึกษา 2559

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75

3.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 

 


8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 20 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

3.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

 

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 15 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

2.        มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยในด้านวิชาการ หรือได้รับรางวัลทางด้านภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา

3.       มีผลการสอบ CU - TEP ตั้งแต่ 55 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายของการรับ

          สมัคร

4.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.80และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย (GPA)

          (คิดเฉพาะวิชาพื้นฐาน 4รายวิชา) 4ภาคการศึกษา 4.00

5.        หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4ภาคการศึกษา ระหว่าง 3.50 - 3.79  และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย

          (GPA) (คิดเฉพาะวิชาพื้นฐาน 4รายวิชา) 4ภาคการศึกษา 4.00

6.        หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4ภาคการศึกษา 3.50ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย (GPA)

           (คิดเฉพาะวิชาพื้นฐาน 4รายวิชา) 4ภาคการศึกษา ระหว่าง 3.50 - 3.99

7.        มีหลักฐานแสดงว่ามีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>
10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

>> จำนวนรับ >>10 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6ปีการศึกษา 2559หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6

          ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

3.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 


 

11. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 5 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6ปีการศึกษา 2559หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 โดยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา,

           วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6

           ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50  โดยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้

           คะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00

4.        เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิก

            ระหว่างประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)

3.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 


 

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

>> จำนวนรับ >>10 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6

           ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25

3.        มีผลงาน หรือรางวัลความสามารถทางวารสารสนเทศ หรือมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมอบรม หรือ กิจกรรมทาง

           วารสารสนเทศ

4.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 


 

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

>> จำนวนรับ >> 15 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.80 และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย

           4.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 - 3.79 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 4.00

           หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระหว่าง 3.50 - 3.99

3.        มีผลการสอบ CU - TEP ตั้งแต่ 55คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายของการรับ

           สมัคร

4.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>


 

 

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 170 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค

           การศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

3.        มีผลงาน และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>


 

 

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

>> จำนวนรับ >>16 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1.50 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค

           การศึกษา ไม่น้อยกว่า 1.50

3.        มีผลงาน และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 


16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 25 คน

>. คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาค

           การศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

3.        มีผลงาน และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

 

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

>> จำนวนรับ >> 30 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6หรือเทียบเท่า

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

            มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

3.        มีผลงาน และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

>> จำนวนรับ >> 24 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

2.        มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 โดยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย,

           สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และในกลุ่ม

            วิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00

3.        มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร

4.        มีภูมิลำเนาและศึกษาในโรงเรียนในเขตจังหวัดตามที่กำหนด คือ น่าน, แพร่, พะเยา, อุตรดิตถ์, เชียงราย, ลำปาง

           และสระบุรี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ติดต่อกันนับถึงวันสมัคร หรือ ได้รับรางวัลยุวเกษตรกรดีเด่น หรือเป็น

           สมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่มีการพิจารณาให้ทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย

5.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>


 

 

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

รายละเอียดการรับสมัคร รอประกาศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเร็วๆ นี้

 

 

 

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

>> จำนวนรับ >> 85 คน

>> คุณสมบัติ

1.        กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

2.        มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

3.        มีผลงาน และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 


 

 

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 16 - 31 ส.ค. 59

2.       ส่งเอกสารประกอบการสมัคร >> ภายใน 31 ส.ค. 59

3.       ตรวจสอบสถานะการสมัคร >> 7 ก.ย. 59

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก >> 26 ต.ค. 59

5.       พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ >> 21 - 30 พ.ย. 59

6.       สอบวิชาเฉพาะ ที่ จุฬาฯ >> 26 พ.ย. 59

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 16 ม.ค. 60

8.       สอบสัมภาษณ์ >> 23 ม.ค. 60

9.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 31 ม.ค. 60


 

 

“น้องสามารถสมัครโครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ของจุฬาฯ ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 โครงการ มหาวิทยาลัยจะถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุด” 

>> เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร << Link 1 คลิกที่นี่>> /// << Link 2 คลิกที่นี่>>
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

-          เว็บไซต์ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 23/7/2559 17:52:53 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net