Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับทั่วประเทศ! แพทย์ มศว. ร่วมกับ ม.นอตติงแฮม ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,128 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

รับทั่วประเทศ! แพทย์ มศว. ร่วมกับ ม.นอตติงแฮม ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

           มาแล้ว!.. สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากเรียนแพทย์ในต่างแดน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 ธ.ค. 59 มาตามดูรายละเอียดกันเลย...


 

>> จำนวนรับ

-          หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   6  ปี     รับจำนวน  20  คน


 

>> น้อง ๆ ที่สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต มีสถานที่เรียน ดังนี้

-          ชั้นปี 1 – 3   เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

-          ชั้นปี 4 – 6  เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังวัดนครนายก>> คุณสมบัติผู้สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

กลุ่มที่ 1

            สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.       มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2.       ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS - The International English Language Testing System) ประเทศ Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยมีทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5


กลุ่มที่ 2

           สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.         มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2.       ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS - The International English Language Testing System) ประเทศ Academic อย่างน้อยระดับ 7.00โดยมีทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

3.       หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้เต็มเวลาได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)

4.       ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถทำเรื่องการจบก่อนกำหนดได้ สามารถยื่นผลการสอบ International General Certificate of secondary Education (IGCSE) ใน 3รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในBiology และ Chemistryไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

 

กลุ่มที่ 3

            สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.       มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า

2.       ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS - The International English Language Testing System) ประเทศ Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยมีทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

3.       ใบเทียบวุฒิการศึกษาฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบเท่าวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ

4.       ผลการสอบ International General Certificate of secondary Education (IGCSE) ใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนใน Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

** ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 10 ธ.ค. 59)


 

>> เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1.       สอบข้อเขียน : วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา,

                                และสอบความถนัดทางการเรียน

2.       สอบสัมภาษณ์


 

>>การสมัคร

1.       ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร  <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันนี้  -  14 ธ.ค. 59 <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ ที่ทำการไปรษณีย์

4.       ส่งหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนเท่านั้น ไปที่ งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


 

>>กำหนดการรับสมัคร

1.       รับสมัคร  >> 15 ส.ค. - 14 ธ.ค. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   >> 28 ธ.ค. 59

3.       สอบข้อเขียน >> 7 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   >> 13 ม.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์   >> 18 - 19 ม.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   >> 24 ม.ค. 60


 

 

>> ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/8/2559 16:14:03 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net