Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คด่วน! รายชื่อ ร.ร.เลื่อนเปิดเทอม ยกเขตพื้นที่ 16 เขต จำนวนคนเปิดอ่าน 7,361 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอม ร.ร.ยกเขตพื้นที่ 16 เขต เตรียมเลื่อน GAT-PAT อีกรอบ !!!  
 
เช็คด่วน! รายชื่อ ร.ร.เลื่อนเปิดเทอม ยกเขตพื้นที่ 16 เขต 
เตรียมเลื่อน GAT-PAT อีกรอบ !!! 
 
 
 
 
 
 

                 ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอม ร.ร. ยกเขตพื้นที่ 16 เขต ขณะที่ อาชีวะเลื่อนเปิดยกจังหวัด 12 จังหวัด
และอาจพิจารณาปิดเพิ่มเติม เป็นวันที่ 7 พ.ย. ขณะที่ ม.เอกชนเลื่อนเปิดเทอมเหมือนกันอีก 8 แห่ง ขณะที่เตรียมประกาศเลื่อนสอบ GAT-PAT อีกครั้งรู้ความชัดเจน 28 ต.ค.นี้
       
               
                     วันนี้(ต ค) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.ประกาศเลื่อน
เปิดเทอมในสถานศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยซึ่งประสบภัยน้ำท่วมเต็มพื้นที่ใน 16 เขตพื้นที่การศึกษา
ที่กำหนดเดิมจะเปิดภาคเรียนวันที่ 25 ต.ค. ให้เลื่อนเปิดวันที่ 7 พ.ย.
ทั้งนี้ สำหรับ 16 เขตพื้นที่นั้นได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา (สพป.) ชัยนาท, สพป.นครสวรรค์ เขต 1-3, สพป.นนทบุรี เขต 1-2 สพป.ปทุมธานี เขต 1-2, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, สพป.สิงห์บุรี, สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป.กทม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา
(สพม.) เขต 1 (กทม.) สพม.เขต 2 (กทม.) สพม.เขต 3 (นนทบุรี อยุธยา) และสพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ทั้งนี้ในพื้นที่ดังกล่าวโรงเรียนเกือบทั้งหมดได้รับความเสียหายไม่สามารถเปิดเรียนได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม.โรงเรียนได้รับความเสียหาย และไม่สามารถเปิดเรียนได้ 100% จึงตัดสินใจให้เลื่อนเปิดภาคเรียนยกเขต
       
 
 
                  นายวรวัจน์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีโรงเรียนอีกจำนวน 198 โรง ในเขตพื้นที่อื่น ๆ รวม 25 เขต
ที่จะต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปด้วยเพราะโรงเรียนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเปิดเรียนได้
ดังนี้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 30 โรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จำนวน 22 โรง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 โรง สพป.อ่างทอง จำนวน
18 โรง สพป.อุทัยธานี เขต 1 จำนวน 15 โรง สพป.สระบุรี เขต 1 จำนวน 12 โรง สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรง สพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 10 โรง สพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 6 โรง สพป.มหาสารคาม เขต 3 จำนวน 17 โรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 7 โรง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 6 โรง สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง) จำนวน 15 โรง สพม.เขต 7 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) จำนวน 10 โรง สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) จำนวน 23 โรง สพม.เขต 26 จำนวน 2 โรง
สพม.เขต 27 จำนวน 1 โรง
 
 
 
       
        “สำหรับเขตพื้นที่ฯ ทั้ง 16 เขตนั้นให้เลื่อนเปิดเทอมออกไปยกเขตพื้นที่ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.และสถาบันอุดมศึกษา สังกัด สกอ. ให้เลื่อนเปิดเทอมออกไปด้วยเช่นกัน ส่วนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอี่น ๆ นั้นให้อำนาจผู้บริหารแต่ละโรงเรียนพิจารณาเลื่อนเปิดเทอมตามความจำเป็น นอกจากนั้น ศธ.กำลังพิจารณาเลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT
และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT อีกครั้งจากเดิมที่เลื่อนไปวันที่ 19 - 20 พ.ย. และ 26-27 พ.ย. โดยจะประกาศความชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 28 ต.ค.นี้” 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดของสถานศึกษาได้ทาง www.moe.go.th
       
 
 
                 ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวว่า สอศ. จะสั่งการให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปวันที่ 7 พ.ย. ยกจังหวัด 12 จังหวัด รวม 75 วิทยาลัย เริ่มตั้งแต่
จังหวัดนครสรรค์ 7 วิทยาลัย อุทัยธานี 3 วิทยาลัย อ่างทอง 3 วิทยาลัย สิงห์บุรี 5 วิทยาลัย ชัยนาท 3 วิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
8 วิทยาลัย ลพบุรี 7 วิทยาลัย นนทบุรี 1 วิทยาลัย ปทมุธานี 3 วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 7 วิทยาลัย สระบุรี 7 วิทยาลัย และ กทม.
21 วิทยาลัย รวมทั้งอาจมีการประกาศเลื่อนเพิ่มเติมในหลังที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน เช่น จ.สมุทราปราการ 4 วิทยาลัย ทั้งนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่อาจจะประสบภัยเดินทางมาโรงเรียนไม่ได้ สาเหตุที่ปิดทั้งจังหวัดเพื่อให้วิทยาลัยที่ไม่ได้
รับผลกระทบไปช่วยเยียวยาชาวบ้านและช่วยเหลือวิทยาลัยที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันบางวิทยาลัยก็เปิดเป็นศูนย์พักพิงด้วย
       
 
                    นายประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดเผยว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนมีสถานศึกษาที่ประกาศเลื่อนเปิดเทอม จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิด 31 ตุลาคม เป็น 21 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเกริก เปิด 25 ตุลามคม เป็น 1 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิด 25 ตุลาคม เป็น 1 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 25 ตุลาคม เป็น 1 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิด 31 ตุลาคม เป็น 7 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เปิด 25 ตุลาคม เป็น 31 ตุลาคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิด 25 ตุลาคม เป็น 31 ตุลาคม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิด 25 ตุลาคม เฉพาะคณะศิลปศาสตร์ และกายภาพบำบัด เลื่อนเป็น 1 พฤศจิกายน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองเป็นระยะ

 
 
ขอบคุณที่มา  komchadluek
 
 
 

 

 

 

               ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 18/10/2559 17:50:51 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net