Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง60 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม) จำนวนคนเปิดอ่าน 1,206 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

รับตรง’60 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม)


 

 

 

 

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
น้องคนไหนที่สนใจ
รีบฟิตตัวเองให้พร้อมเลยนะจ้ะ รอบนี้ช้าไม่ได้แล้ว พร้อมปักหมุดรอได้เลย (เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 20 พ.ย. 59)
รายละเอียดมีอะไรบ้างมาดูกันเลย...


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) >> รับจำนวน  10  คน

-          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม >> รับจำนวน  18  คน

-          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ >> รับจำนวน  46  คน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  39  คน

-          วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  54  คน

-          คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ >> รับจำนวน  15  คน

-          คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  6  คน

-          คณะอุตสาหกรรมเกษตร >> รับจำนวน  9  คน

-          คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  19  คน

-          คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ >> รับจำนวน  11  คน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี >> รับจำนวน  15  คน

-          คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม >> รับจำนวน  6  คน

-          คณะบริหารธุรกิจ >> รับจำนวน  13  คน  


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร ปวช.)

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.3 (ไม่รับสอบเทียบ)

2.       มีผลคะแนน GPA เฉพาะชั้น ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

3.       มีผลคะแนน GPAX (ม.1 – 3) ไม่ต่ำกว่า 2.50

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 หรือ 5 ปี

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25


>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครทางด้านกีฬา

1.       เป็นผู้มีความประพฤติดี มีอายุไม่เกิน 26 ปี (เกิดหลัง พ.ศ. 2533) และมีประวัติทางด้านกีฬา

อย่างใดอย่าหนึ่ง ดังนี้

-          นักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ

-          กีฬาแห่งชาติ/กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

-          กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

-          กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

-          กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง

-          กีฬาแห่งชาติ/กีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับภาค

-          กีฬาที่จัดโดยชมรมกีฬา/องค์กรต่าง ๆ ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง

-          กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

-          กีฬาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย

-          กีฬาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มี่ทีมภายนอกร่วมแข่งขัน

 

>> คุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม

1.       เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2559 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-          ได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

-          อุดมศึกษา/มัธยมศึกษา

-          ได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัลระดับจังหวัด/ภูมิภาค

-          ได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัลจากสมาคม/หน่วยงานวิชาชีพนั้น ๆ

-          ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 ที่จัดโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าพระนครเหนือ


>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาคุณสมบัติ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2.       พิจารณาผลทดสอบทักษะทางด้านกีฬา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ ผลตรวจสุขภาพร่างกาย

4.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (เฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่เรียกดู)


**หมายเหตุ

-          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาสามัญ

ก่อนเปิดเทอม 1 ทุกคน

-          วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้

ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

-          ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา เท่านั้น


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา)

-          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การเลือกสาขาอันดับ 1 ค่าสมัคร 300 บาท และอันดับถัดไป

สาขาละ 100 บาท

-          ปริญญาตรี การเลือกสาขาอันดับ 1 ค่าสมัคร 400 บาท และอันดับถัดไป สาขาละ 100 บาท

-          ปริญญาโท ค่าสมัคร 500 บาท เลือกสาขาวิชาได้ 1 อันดับ


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 1 – 20 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะ >> 24 พ.ย. 59

3.       ทดสอบทักษะด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม >> 26 พ.ย. 59

4.       ประกาศผลสอบทักษะด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม >> 14 ธ.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ >> 17 ธ.ค. 60

6.       ประกาศผลสอบคัดเลือก >> 23 ธ.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            -          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 2/11/2559 16:38:28 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net