Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ก.ค.ศ.ลั่นครูต้องมีคุณภาพ ใช้วุฒิเพิ่มเงินเดือนต้องจบตรงสาขา จำนวนคนเปิดอ่าน 1,500 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

   บอร์ด ก.ค.ศ. ปรับหลักเกณฑ์ขอใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพิ่มเงินเดือนต้องจบตรงสาขา หลังพบครูส่วนใหญ่แห่เรียนสายบริหารการศึกษา ทำให้คุณภาพการสอนไร้ประสิทธิภาพ 


 
 
อยากเป็นครูต้องมีคุณภาพ ใช้วุฒิเพิ่มเงินเดือนต้องจบตรงสาขา
 
 
 

 
 
 
             บอร์ด ก.ค.ศ. ปรับหลักเกณฑ์ขอใช้วุฒิการศึกษาระปริญญาโท-เอก เพิ่มเงินเดือนต้องจบตรงสาขา
หลังพบครูส่วนใหญ่แห่เรียนสายบริหารการศึกษา ทำให้คุณภาพการสอนไร้ประสิทธิภาพ 

 
 
 
            เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ของคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา หรือกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนหรือส่งเสริม
การเรียนรู้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.

 
 
                 “จากสภาพปัญหาที่ผ่านมาเราพบครูผู้สอนจำนวนมากเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
หรือสาขาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการเรียนที่ตัวเองสอนอยู่ ซึ่งหากยังใช้หลักเกณฑ์เดิมจะเป็นช่องทาง
ให้ครูนำวุฒิไปใช้ประโยชน์เยอะไม่ว่าจะเป็นการนำวุฒิไปสอบผู้บริหาร เพิ่มเงินเดือน เพิ่มวิทยฐานะ จึงถือว่า
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะต้องเป็นสาขาเดียวกับปริญญาตรี
ตอนบรรจุรับราชการ
เช่น จบสาขาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี และต้องการนำวุฒิมาเพิ่มเงินเดือนต้องจบปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ไม่ใช่จบปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาและจะนำวุฒิมาขอเพิ่มเงินเดือนได้ โดยหากพบว่าผู้ที่ได้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพิกถอนคำสั่งนั้น และให้ผู้นั้นส่งเงินที่ได้รับคืนตามระเบียบทางราชการ หากคุณวุฒินั้น ก.ค.ศ. ยังไม่รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒินั้นออกจากทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ ไม่ได้”
ปลัด ศธ.กล่าว
 
 

                  ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติ
จากหน่วยงานต้นสังกัดให้ลาเรียนต่ออย่างถูกต้องให้ถือว่า มีสิทธิตามหลักเกณฑ์เดิม ส่วนผู้ที่เรียน โดยไม่ได้ขออนุญาต
จากต้นสังกัด จะไม่ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะ ด้านคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552
และ ว10/2554 โดยกำหนดคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 และ ว10/2554
ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษา
มาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผู้ขอได้ทำการสอน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ส่วนราชการ
ต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น รวมถึงยังเห็นชอบให้มีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในประเด็นหลักเกณฑ์การย้ายกรณีปกติ ในส่วนของคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย กล่าวคือ ต้องดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย เพื่อให้มีระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ และต้องไม่อยู่ในระหว่าง
ลาศึกษาต่อเต็มเวลา กรณีการย้ายสับเปลี่ยน ต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป   

 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์  ขอบคุณภาพจาก อินเทอร์เน็ต

 

 
 
                 

 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 29/11/2559 9:00:19 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net