Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 คณะพยาบาลฯ ม.มหาสารคาม เปิดรับตรง60 จำนวนคนเปิดอ่าน 3,595 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

กับล่าสุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

คณะพยาบาลฯ ม.มหาสารคาม เปิดรับตรง’60


 

 

 

 

               รอบนี้มาเอาใจน้อง ๆ ที่รักและสนใจในสายสุขภาพกันอีกแล้ว กับล่าสุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560 และรอบนี้เปิดรับกันใน 4 โควตา 1 โครงการ สำหรับใครที่สนใจ ต้องรีบเตรียมตัวให้พร้อม แล้วรอสมัครกันได้เลยนะจ้ะ เปิดรับสมัครวันที่ 16 ม.ค. – 17 มี.ค. 60 เท่านั้น รายละเอียดมีอะไรบ้างมาดูกันเลย....


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการช่อดอกปีบ >> รับจำนวน  20  คน

-          โควตาสู่เส้นทางใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล >> รับจำนวน  5  คน

-          โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล >> รับจำนวน  3  คน

-          โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  2  คน

-          โควตาแววผู้นำ >> รับจำนวน  5  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการช่อดอกปีบ

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2.       มีหนังสือรับรองการผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการสมัครสอบจากโรงเรียน

3.       มีผลคะแนน GPAX (5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.75

4.       มีผลคะแนน GPA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

และสังคมศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50

5.       มีผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน

และผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2 ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

6.       ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลผู้รับบริการ อย่างน้อย 3 วัน โดยมีหนังสือรับรอง

จากโรงพยาบาลของรัฐ ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด

โควตาสู่เส้นทางใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล

1.       อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

2.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และต้องจบการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทย์ – คณิต

3.       มีผลการเรียนระดับ ป.ตรี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ยกเว้นผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30)

4.       หากเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล

1.       อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

2.       จบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต

3.       มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3.00

โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.       อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

2.       จบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิตเท่านั้น

3.       มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3.00

โควตาแววผู้นำ

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 เทอม)ไม่ต่ำกว่า 2.75

3.       มีผลคะแนน GPA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

และสังคมศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       เป็นผู้มีความปรพฤติดี และมีลักษณะความเป็นผู้นำ โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน

5.       มีผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน

และผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2 ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

6.       ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลผู้รับบริการ อย่างน้อย 3 วัน โดยมีหนังสือรับรอง

จากโรงพยาบาลของรัฐ ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาการสอบข้อเขียน (วิชาความถนัดทางด้านวิชาชีพ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, เคมี และชีววิทยาทั่วไป)

2.       พิจารณาผลการสอบ GAT PAT2 ครั้งที่ 1/60 (สทศ.)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       ดาวโหลดใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>

3.       สมัครด้วยตัวเอง ที่ งานหลักสูตรและจัดการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 100 ปี

สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เว้นวันหยุดราชการ)

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท


 

>> กำหนดการเลือก

1.       รับสมัคร >> 16 ม.ค. – 17 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 24 มี.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 1 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ >> 5 เม.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 8 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา >> 12 เม.ย. 60

7.       รายงานตัวเข้าศึกษา >> 4 พ.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 29/11/2559 13:36:38 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net