Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.มหิดล รับตรง!โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (2 หลักสูตร) ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,089 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (1197)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (1009)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (2079)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (735)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (879)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ระบบรับตรงโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับกันแล้ว กับ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 2 หลักสูตร

 

 

ม.มหิดล รับตรง!โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (2 หลักสูตร) ปี 60


 

 

 

 

                ระบบรับตรงโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับกันแล้ว
กับ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
รอบนี้เปิดรับทั้งกลุ่มที่จำกัดภูมิลำเนา และทั่วประเทศนะจ้ะ น้อง ม.6 ปวช. รู้แล้วรีบเช็คคุณสมบัติกันเลย

-          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 เม.ย. 60

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 เม.ย. 60


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – หลักสูตร/สาขาวิชา

1.       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  35  คน

>> กลุ่ม 7 จังหวัด (อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก และนครสวรรค์) >> รับจำนวน  20  คน

>> กลุ่มไม่จำกัดภูมิลำเนา >> รับจำนวน  15  คน

2.       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม >> รับจำนวน  30  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์

ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิจ วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิจ และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ

(กรณีที่เรียนหลักสูตรนอกโรงเรียนหรือหลักสูตรอื่น ๆ จะต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่เทียบเท่าเกณฑ์ข้างต้น

และมีหนังสือรับรอง)

2.       ผู้สมัครกลุ่ม 7 จังหวัด (อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก และนครสวรรค์)

เป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้น ม.4 - ม.6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน 7 จังหวัด

(และมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือบิดา หรือมารดาทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี)

3.       ผู้สมัครกลุ่มไม่จำกัดภูมิลำเนา เป็นผู้สมัครทั่วประเทศ มีผลคะแนน GPAX และผลคะแนนสอบ GAT PAT2

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม

1.       โครงการนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

          >> เป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขาทางการเกษตร มีผลคะแนน GPAX

ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.       โครงการนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย (ม.6)

          >> เป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน มีผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       โครงการนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย (ม.6) ให้สิทธิ์เฉพาะหน่วยงาน / เครือข่าย / มูลนิธิ / องค์กร /

ที่ส่งนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม 7 จังหวัด และ/หรือ เครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ ที่เคยผ่านการอบรม

หรือค่ายกิจกรรมองค์กรต่าง ๆ ข้างต้น

           >> เป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน มีผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2.       พิจารณาผลสอบ GAT PAT2 (เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) <<คลิกที่นี่>>

2.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม) 

<<คลิกที่นี่>>


 

>> กำหนดการคัดเลือก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 25 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 5 พ.ค. 60

3.       ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ >> 8 พ.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 15 พ.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 24 พ.ค. 60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 21 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 เม.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 4 พ.ค. 60

4.       ผู้สอบสัมภาษณ์เข้าค่ายทดสอบความมุ่งมั่นและสภาพาจิตใจ >> 5 – 7 พ.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 29 พ.ค. 60>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) <<คลิกที่นี่>>

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม) <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         มหาวิทยาลัยมหิดล

-         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 5/1/2560 17:01:24 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net