Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ด่วนสุด!! ทุนเรียนฟรี ต่างประเทศ 2017 จำนวนคนเปิดอ่าน 7,207 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ทุนเรียนฟรีจากต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่างประเทศ ที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษาไทย ได้มีโอกาสไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

 
 
ด่วนสุด!! ทุนเรียนฟรี ต่างประเทศ 2017
 
 
 
 

 
                  มีมาให้เลือกกันอีกแล้วสำหรับทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรีจากต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่างประเทศ ที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษาไทย ได้มีโอกาสไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
และการฝึกอาชีพต่าง ๆ รวมไปถึงเรายังสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอีกด้วย จะมีประเทศไหนบ้าง
ที่มอบทุนเรียนฟรี มาดูกันเลย


 • 1. The Swedish Institute Study Scholarships (SISS) – ประเทศสวีเดน
           โดยที่ Swedish Institute เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดน จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ หนึ่งในนั้นก็คือ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลก เพื่อเป็นการโปรโมทประเทศ
และสร้างความสัมพัธ์อันดีงามกับประเทศอื่น ๆ อีกด้วย ***ทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2016 – วันที่ 16 มกราคม 2017***

          ซึ่งทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า (เราไม่ต้องใช้ทุนคืนนั่นเอง) แต่ว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ คือ ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีรายละเอียดที่ครอบคลุมดังนี้

         ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 9,000 SEK หรือประมาณ 38,000 บาทต่อเดือน (สำหรับค่ากินค่าใช้ต่าง ๆ) ค่าเดินทาง จ่ายครั้งเดียว 15,000 SEK หรือโดยประมาณ 62,000 บาท
 
ประกันสุขภาพสำหรับการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุในประเทศสวีเดน
 

——————————————–
 
 • 2. The Indian Council for Cultural Relations of Government of India (ICCR) – ประเทศอินเดีย
            เปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์) โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
จนถึงสิ้นมกราคม 2017 
ในแต่เดือนจะมีเงินเดือนให้เราเก็บไว้ใช้จ่ายต่อเดือน ดังนี้

 • ปริญญตรี เดือนละประมาณ 3,300 บาท
 • ปริญญาโท เดือนละประมาณ 3,600 บาท
 • ปริญญาเอก เดือนละประมาณ 4,200 บาท
 • หลังปริญญาเอก เดือนละประมาณ 4,500 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปีการศึกษา ดังนี้
 • ปริญญาตรี 3,000 บาท
 • ปริญญาโท 3,500 บาท
 • ปริญญาเอก 7,500 บาท
 • หลังปริญญาเอก 9,300 บาท
ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์และโปรเจ็ค จ่ายเพียงครั้งเดียเท่านั้น ดังนี้
 • ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยประมาณ 4,200 บาท
 • ปริญญษเอก โดยประมาณ 6,000 บาท
 • ค่าที่พัก เดือนละประมาณ 2,700 – 3,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือกไปเรียน)

มีค่ารักษาพยาบาล
มีทริปให้ไปท่องเที่ยวทั่วประเทศอินเดีย ทุกเทอมการศึกษา
 

——————————————–

 • 3. Franco -Thai Scholarship – ประเทศฝรั่งเศส
          โครงการ Franco -Thai มอบทุนการศึกษาให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

          ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียน
ในสถาบันของรัฐบาล โปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน
 
          ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือน
ในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับอีกด้วย 
***เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017***

 
——————————————–

 • 4. British Chevening Scholarship – ประเทศอังกฤษ
           ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไป-กลับจากอังกฤษ ค่าเตรียมตัว
เมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินในการโดยสารเครื่องบิน
อีกด้วย

             โดยนักศึกษาไทยสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขาวิชา แต่สาขาเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เมื่อทำการสมัคร ได้แก่

 • ประชาธิปไตยและธรรมาภิทางการเมือง
 • สิทธิมนุษยชน
 • ปัญหาความขัดแย้ง
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
 • การค้าและการลงทุน
 • การกำกับดูแลเศรษฐกิจ
 • ซึ่งทุนการศึกษานี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกลางปี ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุกปี

——————————————–

 • 5. China Scholarship Council (CSC)
          สำหรับทุนการศึกษานี้เป็นทุนจากรัฐบาลจีนโดยตรงเลย ซึ่งมีทั้งที่เป็นทุนแบบจำนวนเต็ม ทุนแบบไม่เต็มจำนวน
และทุนให้เปล่าที่เราไม่ต้องใช้ทุนคืนเลย เป็นอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่เราไม่ควรพลาดเลย ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
จะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน


——————————————–

 • 6. Czech Republic Government Scholarships for Developing Countries – สาธารณรัฐเชค
          ทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครผู้ต้องการไปเรียนต่อที่สาธารณรัฐเช็ก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Economics, Agriculture, Informatics, Environment และ Energetics ในกรณีต้องการเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาเช็ก นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าเรียน
หลักสูตรภาษาเช็กเพิ่มตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน โดย Institute for Language and Preparatory Studies (ILPS) of Charles University จัดสอนเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นจริง ๆ โดยทุนนี้เปิดรับสมัครอีกทีในวันที่ 20 กรกฎาคม 2017

ระยะเวลาแต่ละระดับของปริญญาตรี โท และเอก ที่เรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • Bachelor’s study programmes 3-4 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 14,000
 • Master’s study programmes 4-6 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 14,000
 • Doctoral study programmes 3*4 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 15,000

——————————————–

 • 7. Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – ประเทศเยอรมนี
             โดยทุนการศึกษานี้ เป็นทุนจากรัฐบาลเยอรมันที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
ในทุกสาขาวิชา เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง เป็นต้น ทุนการศึกษาที่ DAAD มอบให้กับนักศึกษาไทยนั้น
ในแต่ละปีมีจำนวนไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงทุนการทำวิจัย
ทั้งในระยะสั้น 1-3 เดือน และในระยะยาว 1-3 ปี นอกจากนี้ยังมีทุนในการเรียนภาษาเยอรมันให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคน
อีกด้วย


——————————————–

 • 8. Endeavour Scholarships – ประเทศออสเตรเลีย

          เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มอบโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถ ได้ไปทำการศึกษาเรียนรู้ ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าเป็นทุนเต็มจำนวนแบบให้เปล่าเยอะเลยทีเดียว ซึ่งมีรายละเอียดโดยประมาณดังนี้

 • ค่าเดินทาง AUD$ 4,500
 • เงินตั้งหลัก AUD$ 4,000
 • ค่าใข้จ่ายรายเดือน AUD$ 2,500/เดือน
 • ค่าเทอม AUD$ 12,500/เทอม
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship)
 • ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
 • ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)
 • ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships)

——————————————–

9. Erasmus Mundus – สหภาพยุโรป 

             อีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) คือ โครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป (อียู) สำหรับนักศึกษา
และนักวิชาการจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอียู รวมทั้งประเทศไทย โดยทุนที่มอบให้นั้นเป็นทุนให้เปล่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ค่าเดินทางไปจนถึงค่าที่พักและอาหาร ตลอดจนค่าเล่าเรียน และประกันต่าง ๆ นอกจากจะได้เรียน
ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งแล้ว ทุนอีราสมุส มุนดุส ยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของยุโรปอีกด้วย ซึ่งจะทำการเปิดรับสมัครในระหว่างเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคมของทุกปี

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้ มีดังนี้
 • หลักสูตรปริญญาโทสูงสุดอยู่ที่ 24,000 ยูโรต่อปี
 • หลักสูตรปริญญาเอกอยู่ระหว่าง 60,000 ถึง 130,000 ยูโรต่อระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี

——————————————–

10. Fulbright Scholarship – ประเทศสหรัฐอเมริกา

              สำหรับทุนการศึกษานี้ เป็นการมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสหรัฐอเมริกา และยังเป็นทุนการศึกษาที่ติดอันดับว่าดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ซึ่งทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครจะขึ้นอยู่กับประเภทของทุนย่อย ๆ แต่โดยรวมแล้วมีเปิดรับอยู่ตลอดทั้งปี

           ทุนการศึกษา Fulbright จะเน้นการสนับสนุนหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมเป็นหลัก เช่น ภาษาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น


——————————————–

 • 11. International Cooperation and Development Fund (ICDF) – ประเทศไต้หวัน
              เป็นทุนการศึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของไต้หวัน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างและมีหลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาจีนให้ด้วย ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครจะอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม
และสาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ เกษตร, เภสัช, วิศวะ, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยี

เงินเดือนแต่ละระดับปริญญา มีดังนี้

 • ปริญญาตรี: NT$12,000 (สูงสุด 4 ปี)
 • ปริญญาโท: NT$15,000 (สูงสุด 2 ปี)
 • ปริญญาเอก: NT$17,000 (สูงสุด 4 ปี)

——————————————–
 • 12. Japanese Studies Students & Teacher Training Students – ประเทศญี่ปุ่น

            สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) และ ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) ประจำปีการศึกษา 2560
ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2560 มีเงินเดือนให้ทุกเดือน (143000 เยน) และนอกจากนี้
ยังสามารถทำงานได้ (ไม่เกิน 28 ชม./อาทิตย์)

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่
 • ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
 • ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
 • ทุนญี่ปุ่นศึกษา
 • ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
 • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 • ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
 • ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

——————————————–

 • 13. Korean Government Scholarship Program for International Students (KGSP) – ประเทศเกาหลีใต้
         KGSP สำหรับปริญญาตรี เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี (ไม่รวมคณะแพทยศาสตร์/
ทันตแพทยศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์)

          KGSP สำหรับปริญญาโทและเอก เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาโท 2 ปี
หรือ เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาเอก 3 ปี


——————————————–
 
 • 14. Singapore International Graduate Awards (SINGA) – ประเทศสิงคโปร์

           สำหรับทุนการศึกษาปริญญาเอกนี้ เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของประเทศสิงคโปร์ และสถาบันระดับโลก มีดังนี้

 • Nanyang Technological University (NTU)
 • Technology & Research (A*STAR)
 • National University of Singapore (NUS)
 • สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ Sciences และ Engineering ซึ่งทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครช่วงปลายปีของทุกปี


——————————————–

ที่มา : เฟซบุ๊ก Creative C

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 [แนะนำ!] ตัวช่วยสอบติดโควตา โดยเฉพาะมข.และเอนทรานซ์ 4.0 ปี 61
 
 
 
 
 
              นอกจากจะได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม จากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดกว่า10 ปีแล้ว  ยังจะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น จากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันในคอร์ซัมเมอร์'60"
 
 
 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 11/1/2560 13:25:27 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net