Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คด่วน! รวมรับตรง60 ที่จะปิดรับ ก.พ. ตอนที่ 1 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,878 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

และเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับน้อง ๆ วันนี้ The Act. เลยรวบรวมข้อมูลรับตรง’60 ที่จะปิดรับในเดือน กุมภาพันธ์ 60 นี้ มาฝากน้อง ๆ กัน จะมีมหาวิทยาลัยไหน คณะ/สาขาวิชาใดบ้าง 

 

 

เช็คด่วน! รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ ก.พ. (ตอนที่ 1)


 

 

 

 

                อัพเดทรับตรง 60 ถึงช่วงนี้ก็ยังมีน้อง ๆ หลายคนที่พลาดโอกาสจากหลาย ๆ สนามสอบรับตรงโควตาที่ผ่านมา
แต่อย่าพึ่งหมดหวัง เพราะยังไม่สุดท้ายซะทีเดียว ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสในรอบรับตรงทั่วประเทศ ให้น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกกันได้อยู่ และเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับน้อง ๆ วันนี้ The Act. เลยรวบรวมข้อมูลรับตรง60
ที่จะปิดรับในเดือน กุมภาพันธ์ 60 นี้ มาฝากน้อง ๆ กัน 
จะมีมหาวิทยาลัยไหน คณะ/สาขาวิชาใดบ้าง มาดูกันเลยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>> รับตรง โครงการรับตรง และโครงการ V to U หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

>> จำนวนที่เปิดรับ ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการรับตรง

1.       เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือจบชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.00

3.       สำหรับผู้สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

โครงการ V to U

1.       เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม คหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.       ระดับ ปวช. มีผลการเรียน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ

3.       ระดับ ปวส. มีผลการเรียน GPAX (3 – 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.00

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 3 ม.ค. – 28 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 3 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 10 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 17 มี.ค. 60

5.       วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษา >> 31 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> รับตรง ประเภทโควตาทั่วประเทศ (รอบที่ 2)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โควตาทั่วประเทศ (รอบที่ 2) >> รับจำนวน  1,429  คน

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้นปลาย (ม.6) สายสามัญ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

กรณีไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย ต้องอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.       เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

3.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.       ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 ที่จัดสอบโดย สทศ.

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (บางคณะ/สาขาวิชา)

คณะพยาบาลศาสตร์

1.       เรียนสายวิทย์ – คณิต หรือสายวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2 และ 3)

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1.       ผู้สมัครที่ไม่สามารถอ่านภาพสามมิติได้ จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะเทคโนโลยี

1.       เรียนสายวิทย์ – คณิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1.       ผู้สมัครที่บกพร่องทางโสตประสาท จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

2.       สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง

3.       สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ นักเรียนจะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย

และนาฏศิลป์พื้นเมืองได้ในระดับดี

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 18 – 24 ก.พ. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 18 – 25 ก.พ. 60

3.       ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ >> 2 มี.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ >> 7 มี.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 มี.ค. 60

6.       รายงานตัวเข้าศึกษา >> 20 – 24 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

>> รับตรง ประเภทโควตา

>> จำนวนที่เปิดรับ ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โควตาวิชาสามัญ

1.       เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

-          นักเรียนสายวิทย์ – คณิต สามารถสมัครในทุกกลุ่มสำนักวิชา/สาขาวิชา

-          นักเรียนสายศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

4.       มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 (ตามที่สาขาวิชากำหนด)

โควตานักกีฬา

1.       เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

-          นักเรียนสายวิทย์ – คณิต สามารถสมัครในทุกกลุ่มสำนักวิชา/สาขาวิชา

-          นักเรียนสายศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75

4.       เป็นนักกีฬาในประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีคุณสมบัติทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

-          ได้ตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด

-          เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่จังหวัดไม่ได้จัดแข็งขัน

-          มีประสบการณ์เข้าร่วมแข็งขันกีฬาในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

โควตาดนตรีและนาฎศิลป์

1.       เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

-          นักเรียนสายวิทย์ – คณิต สามารถสมัครในทุกกลุ่มสำนักวิชา/สาขาวิชา

-          นักเรียนสายศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75

4.       มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

-          เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน

-          มีเอกสารหรือมีผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากโรงเรียน

โควตาเด็กดีมีคุณธรรม

1.       เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

-          นักเรียนสายวิทย์ – คณิต สามารถสมัครในทุกกลุ่มสำนักวิชา/สาขาวิชา

-          นักเรียนสายศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75

4.       เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่าง ๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

โดยได้รับใบรับรอง/ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่/รางวัลจากหน่วยงานระดับประเทศที่มหาวิทยาลัย

ให้ความเห็นชอบ หรือกิจกรรมอื่น ๆ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

โควตาผู้มีความสามรถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.       เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สายวิทย์ – คณิต)

3.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75

4.       มีผลคะแนน GPA ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00

5.       มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 6 – 23 ก.พ. 60 (พร้อมกันหมด)

**กำหนดการอื่น ๆ (ตามระเบียบการแต่ละประเภทโควตา)**

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> รับตรง คณะโบราณคดี

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาโบราณคดี  >> รับจำนวน  20  คน

-          สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ >> รับจำนวน  20  คน

-          สาขาวิชามานุษยวิทยา >> รับจำนวน  20  คน

-          สาขาวิชาภาษาไทย >> รับจำนวน  30  คน

-          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ >> รับจำนวน  25  คน

-          สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส >> รับจำนวน  20  คน

-          สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น >> รับจำนวน  15  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.00

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มวิชาภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       มีผลการทดสอบ GPT / PAT ครั้งที่ 1/60 และผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ.

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร (ทางไปรษณีย์) >> 21 ธ.ค. 59 – 21 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ >> 17 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 25 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา >> 9 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> รับตรง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          กลุ่มที่ 1 นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย >> รับจำนวน  3  คน

-          กลุ่มที่ 2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป >> รับจำนวน  9  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มที่  1 นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อย่างน้อย 3 เทอม

2.       มีผลคะแนน GPAX (ม.4 จนถึงวันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.50

3.       มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

-          TOEFL Internet-based >> ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

-          TOEFL Computer-based >> ไม่ต่ำกว่า 183 คะแนน

-          TOEFL Paper-based >> ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

-          IELTS >> ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน

           4.       มีผลคะแนนสอบวิชา GAT ไม่ต่ำกว่า 70%, PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50%, PAT2 ไม่ต่ำกว่า 65%

กลุ่มที่  2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 ระบบโรงเรียนปกติ หรือ ระบบโรงเรียนนานาชาติ ที่คาดว่าจะจบ ปีการศึกษา 2559

2.       มีผลคะแนน GPAX (ม.4 จนถึงวันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.50

3.       มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

-          TOEFL Internet-based >> ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน

-          TOEFL Computer-based >> ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน

-          TOEFL Paper-based >> ไม่ต่ำกว่า 590 คะแนน

-          IELTS >> ไม่ต่ำกว่า 7.0 คะแนน

4.       มีผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้

-          ผ่านเกณฑ์ Math test ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ SAT (Level 2) หรือ SAT (Mathsection)

ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน

-          ผ่านเกณฑ์ Science test ได้แก่ SAT (Molecular) MB ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน, SAT (Chemistry)

ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน, SAT (Physics) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 4 ม.ค. – 24 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 27 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 1 – 2 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 3 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยมหิดล

>> รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

>> จำนวนที่เปิดรับ ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 ของปีการศึกษา 2559 หรือ

2.       จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

3.       จบการศึกษาเปรียญห้าประโยค (จบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 17 มี.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 26 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 19 เม.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 27 – 28 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 12 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยมหิดล

>> รับตรงทั่วประเทศ

>> จำนวนที่เปิดรับ ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.       มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี

3.       มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทยและ/หรือสากล และโสตทักษะ

4.       มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา

5.       มีความประพฤติเรียบร้อย

6.       ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่ติดยาเสพติด

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 25 ก.พ. 60

3.       กำหนดสอบ >> 3 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 18 มี.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 22 มี.ค. 60

6.       ประกาศผลสอบ >> 30 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) >> รับจำนวน  40  คน

-          สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม >> รับจำนวน  50  คน

-          สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ >> รับจำนวน  60  คน

-          โควตาพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ >> รับจำนวน  30  คน

-          โควตาพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกวดแข่งขัน Award

>> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) (SE)

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.30

สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม (ANI)

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) หรือ (ศิลป์ – คำนวณ)

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.30

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MMIT)

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) หรือ (ศิลป์ – คำนวณ)

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.30

โควตาพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Gifted IT)

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       มีผลคะแนน GPAX (ไม่น้อยกว่า 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.80

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.80

4.       เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 4 เทอม

หรือนำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้าน IT

5.       มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร

หมายเหตุ **เฉพาะสาขาแอนนิเมชันและเกม ต้องมีการเรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ เกี่ยวข้องกับแอนนิเมชัน และเกม หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียที่แสดงความสามารถและศักยภาพทางด้าน IT

โควตาพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวดแข่งขัน Award

>> คุณสมบัติเฉพาะสาขา SE และ ANI

1.       กำลังเรียนชั้น ม. 6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       มีผลคะแนน GPAX (ไม่น้อยกว่า 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติใน 3 อันดับ

ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดังต่อไปนี้

-          โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ

-          โครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และวิศวกรรมศาสตร์ (SYC.CS & YSC.EN) หรือ

-          โคงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)

-          โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.       มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร

>> คุณสมบัติเฉพาะสาขา MMIT

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       มีผลคะแนน GPAX (ไม่น้อยกว่า 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ

ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4.       มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัครด้วยตนเอง >> 1 ธ.ค. 59 – 28 ก.พ. 60

2.       สมัครทางไปรษณีย์ >> 1 ธ.ค. 59 – 10 ก.พ. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 10 มี.ค. 60

4.       สอบข้อเขียน >> 18 – 19 มี.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 31 มี.ค. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ >> 8 เม.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ (นักเรียนโครงการ สอวน.)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะวิทยาศาสตร์ >> รับจำนวน  17  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 (ค่าย สอวน.) ใน 6 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และดาราศาสตร์

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

3.       มีผลคะแนน GPAX (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 20 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 10 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 21 มี.ค. 60

4.       ประกาศผลการคัดเลือก >> 30 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 14/2/2560 11:25:00 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net