Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คด่วน! รวมรับตรง60 ที่จะปิดรับ ก.พ. ตอนที่ 2 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,476 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ยังมีชุดต่อไปให้น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครกันได้อีกเพียบ กับ รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ ก.พ. (ตอนที่ 2) มาเช็คกันเลยว่ายังมีมหาวิทยาลัยไหน คณะ/สาขาอะไรอีกบ้าง เช็คกันเลย...

 

 

เช็คด่วน! รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ ก.พ. (ตอนที่ 2)

 

 

 

 

           

            จากรวมรับตรง 60 ที่จะปิดรับ กุมภาพันธ์ (ตอนที่ 1) ผ่านไป ยังมีชุดต่อไปให้น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครกัน
ได้อีกเพียบ กับ รวมรับตรง60 ที่จะปิดรับ ก.พ. (ตอนที่ 2) 
มาเช็คกันเลยว่ายังมีมหาวิทยาลัยไหน คณะ/สาขาอะไรอีกบ้าง
เช็คกันเลย...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สมัครสอบคัดเลือกแบบที่ 2 >> รับจำนวน  60  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในประเทศ

หรือ ต่างประเทศ

2.       กรณีที่จบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในประเทศ

หรือ ต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จะต้องได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ

3.       ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(โดยต้องส่งใบรับรองผลการทดสอบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ยื่นที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

-          TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

-          TOEFL ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ (Internet-based >> 61 คะแนน, Computer- based

>> 173 คะแนน, Paper- based >> 500 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน)

>> กำหนดการสมัคร

แบบที่  2

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 24 ก.พ. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 5 ก.พ. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 23 มี.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 25 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 31 มี.ค. 60

7.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 5, 7 – 8 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง โครงการปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี >> รับจำนวน  120  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

2.       เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐานแสดงตามที่ทางราชการออกให้

3.       ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อต่อไปนี้

-          SAT มีคะแนนที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

(ผลคะแนนระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 58 – 31 ม.ค. 60 เท่านั้น)

-          SMART-I มีคะแนนที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

(ผลคะแนนระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 58 – 31 พ.ค. 59 เท่านั้น)

-          TU-GET มีคะแนนที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

(ผลคะแนนระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59 เท่านั้น)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 10 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 19 มี.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ (กรณีอยู่ต่างประเทศ) >> 14 มี.ค. 60

5.       ประกาศผลการคัดเลือก >> 28 มี.ค. 60

6.       รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 29 มี.ค. – 7 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  40  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคเรียน วันที่ 21 ส.ค. 60)

2.       เป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทสหรืออยู่ระหว่างชั้นปีสุดท้าย

และคาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2560 (สายวิทย์ – คณิต)

3.       มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.       มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กรณีที่ผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำหนด แต่มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 1 มี.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/แผนผังที่นั่งสอบ >> 9 มี.ค. 60

4.       ยื่นคำร้องขอตรวจสิทธิ์ (กรณีไม่มีรายชื่อ) >> 10 มี.ค. และ 13 มี.ค. 60

5.       สอบข้อเขียน >> 19 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 29 มี.ค. 60

7.       สอบสัมภาษณ์ >> 1 – 2  เม.ย. 60

8.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 27 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

>> รับตรง แบบคัดเลือก (ไม่มีการสอบ) และแบบสอบคัดเลือก

>> จำนวนที่เปิดรับ ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา

ปีการศึกษา 2559 และต้องจบการศึกษาก่อนวันที่ 12 มิ.ย. 2560

2.       มีผลคะแนน GPAX รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

3.       ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้น มหาวิทยาลัยเปิด

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/ตรวจที่นั่งสอบ (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล) >> 15 มี.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ >> 18 – 19 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 25 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม้โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

>> รับตรง โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม

>> จำนวนที่เปิดรับ ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 และต้องจบการศึกษาก่อนวันที่ 12 มิ.ย. 2560

2.       มีผลคะแนน GPAX รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

3.       มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) ได้แก่ กีฬาทุกชนิดทั้งประเภทเดี่ยว

หรือประเภททีม ด้านดนตรีลูกทุ่ง (วงแม่โจ้แบนด์) ดนตรีสากลสไตล์คันทรี (วงดนตรีแม่โจ้คันที่บอย)

และดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงดนตรีโปรงลาง) ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ

4.       ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้น มหาวิทยาลัยเปิด

5.       เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6.       เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 28 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ทดสอบความสามารถพิเศษ >> 15 มี.ค. 60

3.       ทดสอบความสามารถพิเศษ >> 17 มี.ค. 60

4.       ทดสอบความสามารถทางวิชาการ (**เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล)  >> 18 – 19 มี.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก>> 27 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> รับตรง โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาระบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

(**มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

2.       เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทางด้านการเล่นดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา

3.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

4.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 - ม.6 เทอม 1) (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

>> คุณสมบัติเฉพาะด้านของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.       เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีสากล

-          มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี (ประเภทเครื่องเป่า ได้แก่ ทรัมเปท เทเนอร์แซกโซโฟน

บาริโทน แซกโซโฟน และทรอมโบน ประเภทเครื่องให้จังหวะ ได้แก่ คีร์บอร์ด กีตาร์ เบสไฟฟ้า

และกลองชุดประภทเครื่องสาย ได้แก่ ไวโอลิน เชลโล และเบส

-          มีความสามารถในการอ่านและเล่นเครื่องดนตรีสากลตามโน้ตดนตรีสากลได้

2.       เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทย – พื้นบ้านล้านนา

-          มีความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทย ประเภทปี่พาทย์และเครื่องสาย หรือ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ได้แก่ สะล้อ ซึง ขลุ่ย ปี่ จ๊อย และซอ เป็นต้น

-          มีความสามารถในการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง กลองสะบัดชัย และกลองปู่จา

เป็นต้น

-          เคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ หรือการแข่งขัน

3.       ด้านนาฏศิลป์

-          มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา (นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา

จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

-          เคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ หรือการแข่งขันด้านกีฬา

-          มีคุณสมบัติ คือ มีประวัติ ผลงาน และความสามารถด้านกีฬา ในระดับใดระดับหนึ่งย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

ดังต่อไปนี้

           >> เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือเยาวชนทีมชาติไทย

           >> เคยได้รับรางวัล อันดับที่ 1 – 3 ในการแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

กรมพลศึกษาหรือโรงเรียนกีฬา

          >> เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด

          >> เคยเป็นนักกีฬาที่สังกัดสโมสรกีฬาอาชีพ ซึ่งจดทะเบียนรับรองสโมสรตามพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ

          >> เคยได้รับรางวัล อันดับที่ 1 – 3 ของการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด

**หมายเหตุ ให้ผู้สมัครจัดทำ Portfolio เพื่อแสดงความสามารถมาแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 16 ม.ค. – 24 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> 3 มี.ค. 60

3.       สอบคัดเลือก >> 17 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 24 มี.ค. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 24 มี.ค. – 7 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> รับตรง ระบบโควตาพิเศษ IT Talent

>> จำนวนที่เปิดรับ ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ สายคณิต – อังกฤษ

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25

**สำหรับผู้จบชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต เท่านั้น

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25

**สำหรับผู้จบชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านคอมพิวเตอร์ หรือได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ สายวิทย์ – คอมฯ

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25

**สำหรับผู้จบชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.25

4.       เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัดขึ้นไป

ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไห

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25

**สำหรับผู้จบชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟฟิก และแอนนิเมชั่น หรือได้รับรางวัลการประกวดแข่งขัน

ด้านมันติมีเดีย หรือ มีแฟ้มสะสมผลงานด้านมัลติมีเดีย

ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต เท่านั้น

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25

**สำหรับผู้จบชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน หรือมีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์, Computer,

Networks, Microcontroller

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 17 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 23 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Online >> 25 – 28 ก.พ. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง >> 28 ก.พ. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา >> 2 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

>> จำนวนที่เปิดรับ ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       อยู่ในประเทศไทยโดยถูดต้องตามกฎหมาย

2.       มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 3 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

3.       มีความสามารถในการศึกษาระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

(มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

4.       มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

6.       ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยรวม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ดังนี้

-          ผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.25

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

7.       ผู้ที่สมัครสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ย 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ดังนี้

-          ผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.50

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25

8.       ผู้ที่สมัครสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ย 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ดังนี้

-          ผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.50

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25

**ผู้สมัครที่จบชั้น ม.6 แล้ว ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและเงื่อนไขการสมัครอื่น ๆ ตามที่สาขาวิชากหนด

**ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 20 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) >> 24 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (เฉพาะสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) >> 27 – 28 ก.พ. 60

4.       สอบคัดเลือก และ สอบสัมภาษณ์ >> 4 มี.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา >> 7 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

>> รับตรง โครงการรับตรง ที่ใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

>> จำนวนที่เปิดรับ ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.       ไม่มีชื่อในทะเบียนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

3.       ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2559

ด้วยการ “ให้ออก”

4.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15 ก.พ. 6

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 22 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 24 ก.พ. 60

4.       ประกาศผลการสอบคัดเลือก >> 28 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี

>> รับตรงประเภทใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี >> รับจำนวน  200  ค

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       มีผลการทดสอบ  GAT/PAT (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 21 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 22 ก.พ. 60

3.       ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร >> 22 – 26 ก.พ. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว) >> 28 ก.พ. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 3 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp >> 6 มี.ค. 60

7.       เข้าค่าย RC Camp >> 10 – 13 มี.ค. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 24 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 14/2/2560 11:46:21 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net