Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ห้ามพลาด! รวมรับตรง 60 ที่จะปิดรับ มี.ค. (ตอนที่ 1) จำนวนคนเปิดอ่าน 2,603 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

หวังว่าข้อมูลที่ The Act. นำมาฝากกันวันนี้ จะช่วยน้อง ๆ ได้ ไม่มากก็น้อย กับ “รวมรับตรง 60 ที่จะปิดรับ มี.ค. นี้” จะมีคณะ/สาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยไหนบ้าง มาติดตามกันเลย

 

 

ห้ามพลาด! รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ มี.ค. (ตอนที่ 1)


 

 

 

 

                กลับมาเจอกันรอบนี้ พิเศษโดยเฉพาะน้อง ๆ ที่พลาดโอกาสจากการรับตรงในรอบต่าง ๆ จากหลาย ๆ สถาบัน
เมื่อช่วงที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนตั้งใจและพยายามกันอย่างเต็มที่ เพื่อเป้าหมายในการสานฝันของตัวเอง บอกเลยว่า
วันนี้ยังมีโอกาสอยู่นะจ้ะ ซึ่งข้อมูลที่ The Act. นำมาฝากกันวันนี้ หวังว่าจะช่วยน้อง ๆ ได้บ้าง กับ “รวมรับตรง 60
ที่จะปิดรับ มี.ค. นี้”
จะมีคณะ/สาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยไหนบ้าง
มาติดตามกันเลย.....มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นบุตร หรือหลาน (ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด) ของช่างฝีมือ ปราชญ์ ชุมชน ศิลปินท้องถิ่น ผู้สร้าง
หรือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านทัศนศิลป์ งานสร้างสรรค์ งานหัตถกรรม งานศิลปะหรืองานฝีมือ ที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรผู้สร้างผลงานที่มีคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และอื่น ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.       เป็นผู้มีผลงานด้านการออกแบบ ในสาขาต่อไปนี้

-          เป็นผลงานทักษะสร้างสรรค์ เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย วีดิทัศน์
ศิลปดิจิตัล เป็นต้น

-          เป็นผลงานทักษะสร้างสรรค์ เช่น งานประดิษฐ์ งานออกแบบ ประดับตกแต่ง งานช่างสาขาวิชาต่าง ๆ งานหัตถกรรม เป็นต้น

-          เป็นผลงานศิลปะแขนงอื่น ๆ เช่น ภาษาและการประพันธ์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติต่าง ๆ
หรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร จิตอาสา การสืบสานวัฒนธรรม เป็นต้น

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ >> 22 มี.ค. 60

3.       อบรมเชิงปฏิบัติการ >> 1 – 2 เม.ย. 60

4.       สอบวิชาความถนัดทางการออกแบบ >> 8 เม.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 21 เม.ย. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ >> 28 เม.ย. 60

7.       ประกาศผลการคัดเลือก  >> 8 พ.ค. 60

8.       รายงานตัวเข้าศึกษา >> 10 – 15 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>> รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการช่อดอกปีบ >> รับจำนวน  20  คน

-          โควตาสู่เส้นทางใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล >> รับจำนวน  5  คน

-          โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล >> รับจำนวน  3  คน

-          โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> รับจำนวน  2  คน

-          โควตาแววผู้นำ >> รับจำนวน  5  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โควตาสู่เส้นทางใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล

1.       อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

2.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และต้องจบการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทย์ – คณิต

3.       มีผลการเรียนระดับ ป.ตรี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ยกเว้นผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30)

4.       หากเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล

1.       อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

2.       จบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต

3.       มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3.00

โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.       อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

2.       จบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิตเท่านั้น

3.       มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3.00

โควตาแววผู้นำ

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 เทอม)ไม่ต่ำกว่า 2.75

3.       มีผลคะแนน GPA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีลักษณะความเป็นผู้นำ โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน

5.       มีผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน และผลคะแนนการสอบวิชาความถนัด
ทางวิทยาศาสตร์ PAT2 ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

6.       ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลผู้รับบริการ อย่างน้อย 3 วัน โดยมีหนังสือรับรอง
จากโรงพยาบาลของรัฐ ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 16 ม.ค. – 17 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 24 มี.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 1 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ >> 5 เม.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 8 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา >> 12 เม.ย. 60

7.       รายงานตัวเข้าศึกษา >> 4 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>> รับตรง โครงการเพชรเทคโนโลยี

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการเพชรเทคโนโลยี >> รับจำนวน  27  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

3.       มีผลคะแนน GAT (รหัส 85 ความถนัดทั่วไป)

4.       มีผลคะแนน PAT 1, PAT 2

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 20 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ >> 22 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 23 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา >> 27 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>> รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) >> รับจำนวน  200  คน

-          คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) >> รับจำนวน  440  คน

-          คณะศิลปะศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) >> รับจำนวน  495  คน

-          คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) >> รับจำนวน  290  คน

-          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) >> รับจำนวน  20  คน

-          คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) >> รับจำนวน  150  คน

-          คณะรัฐศาสตร์ >> รับจำนวน  180  คน

-          คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  75  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.       เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

3.       ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
ประเภทอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว

4.       มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15 มี.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 16 มี.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 29 มี.ค. 60

4.       การทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ >> 4 เม.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 11 เม.ย. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 11 – 20 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>> รับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาบริบาลเภสัชศาสตร์ >> รับจำนวน  20  คน

-          สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) โดยมีคะแนน GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
มีผลคะแนน GAT และ PAT2 ครั้งที่ 1/60 ที่จัดสอบโดย สทศ.หรือ

2.       เป็นผู้ที่จบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) โดยมีคะแนน GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลคะแนน GAT
และ PAT2 ครั้งที่ 1 หรือ 2/59 หรือ ครั้งที่ 1/60 ที่จัดสอบโดย สทศ.และ

3.       เป็นผู้มีความประพฤติดี

4.       เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 1 ก.พ. – 16 มี.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจตาบอดสี >> 24 มี.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ และตรวจตาบอดสี >> 3 เม.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 11 เม.ย. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 11 – 19 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

>> รับตรง หลักสูตรนานาชาติ

>> จำนวนที่เปิดรับ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ๆ ละ 30 คน ดังนี้

-          หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล >> รับจำนวน  30  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมโยธา >> รับจำนวน  30  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบ >> รับจำนวน  30  คน

-          หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ >> รับจำนวน  30  คน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

-          หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต

3.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ดังนี้

-          หลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

-          หลักสูตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

4.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00

5.       มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 14 ก.พ. – 16 มี.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 14 ก.พ. – 17 มี.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ >> 27 มี.ค. 60

4.       สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ >> 1 เม.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก >> 10 เม.ย. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 – 20 เม.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 26 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> รับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) (วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน)

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นนักเรียน สอวน. ที่ผ่านการอบรมค่าย 2

2.       มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

3.       มีผลคะแนนทดสอบ GAT, PAT 1 และ PAT 2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 30%

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 60

**รายละเอียดอื่น ๆ ตามระเบียบการ หรือติดต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

>> รับตรง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ >> รับจำนวน  2  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ >> รับจำนวน  2  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ >> รับจำนวน  2  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา >> รับจำนวน  2  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ >> รับจำนวน  2  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
>> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ เทียบเท่า

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

3.       มีผลคะแนน GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

4.       มีผลคะแนนทดสอบ PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

5.       มีผลการแข่งขัน ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (เฉพาะ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)

-          การแข็งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) โดย

-          ผ่านการพิจารณาในรอบผลโครงการ (รอบสอง) และผ่านการได้รับทุนรอบสอง

หรือผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

-          ผลการแข่งขันสามารถย้อนหลังกลับไปได้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ที่สมัครเข้ารับทุน

-          ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ คณิตศาสตร์ ระหว่างการศึกษาในระดับชั้น ม.ปลาย

-          ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือนานาชาติอื่น ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่จัดโดย สมาคม 
หน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา

6.       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) ต้องได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ ระหว่างการศึกษาในระดับชั้น ม.ปลาย

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 60 (**ปิดระบบรับสมัครวันสุดท้ายเวลา 16.30 น.)

2.       ชำระค่าสมัคร >> 1 ก.พ. – 16 มี.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 29 มี.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 3 เม.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 เม.ย. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 17– 21 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

>> รับตรงทั่วประเทศ

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.       มีสัญชาติไทยและต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐาน
การได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 16 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 24 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 28 มี.ค. 60

4.       ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ >> 30 มี.ค. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 5 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> รับตรง โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาดนตรีไทย >> รับจำนวน  13  คน

-          สาขาวิชาดนตรีตะวันตก >> รับจำนวน  4  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 และมีผลคะแนน GPAX ม.4 – ม.5 (รวม 4 เทอม) หรือ

2.       จบชั้น ม.6 และมีผลคะแนน GPAX ม.4 – ม.6 (รวม 6 เทอม) หรือเทียบเท่า

3.       ไม่มีโรคร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 12 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 15 มี.ค. 60

3.       สอบปฏิบัติ >> 18 มี.ค. 60

4.       สอบข้อเขียน >> 19 มี.ค. 60

5.       ประกาศผลการสอบ >> 23 มี.ค. 60

6.       สอบสัมภาษณ์  >> 27 มี.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 28 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> รับตรง โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยมีผลคะแนน GPA ณ วันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ

2.       มีผลคะแนน GAT 2 (ภาษาอังกฤษ) และ PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ GAT 2 และ PAT 7
(ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) **ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถนำผลคะแนน GAT PAT ครั้งใดก็ได้ในรอบ 2 ปี
นับจนถึงวันสมัคร มาใช้ในการสอบ และ

3.       มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (แนบท้ายประกาศ)

กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย ตามระบบโรงเรียนนั้น (เช่น ม.6, เกรด 12, ปี 12) โดยมีผลคะแนน GPA
ณ วันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75 **ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิชั้น ม.6 จากกระทรวงศึกษาธิการ และ

2.       มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้

-          TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

-          TOEFL แบบ IBT ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน หรือ

-          IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ

-          CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ

-          TU-GET ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน และ

3.       มีผลคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชา และ

4.       มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (แนบท้ายประกาศ)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 10 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >>14 มี.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 18 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 21 มี.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์  >> 25 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 28 มี.ค. 60

7.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ >> รับจำนวน  100  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ ปวส. หรือประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า

2.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.       ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 31 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 20 เม.ย. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 30 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 29 พ.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 4 มิ.ย. 60

6.       ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ >> 9 มิ.ย. 60

7.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริง) >> 15 มิ.ย. 60

8.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (สำรอง) >> 20 มิ.ย. 60

9.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 28 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) >> รับจำนวน  14  คน

-          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) >> รับจำนวน  22  คน

-          สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) >> รับจำนวน  53  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังจะจบการศึกษา หรือจบการศึกษาเทียบเท่าชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 10 มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน) >> 17 มี.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 20 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 มี.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 31 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 7 เม.ย. 60

7.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 7 – 12 เม.ย. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตัวช่วยสอบติดโควตา มข. และเอนทรานซ์ 4.0 ปี 61

The Act. Summer Camp'60

ติวเตรียมสอบเอนทรานซ์ 4.0 และ โควตา มข. 61

น้อง ม.4 ขึ้น ม.5 และ ม.5 ขึ้น ม.6 อยากสอบติดโควตา มข. ห้ามพลาด! กับคอร์สเรียนที่เข้มข้น


 
<<สมัครคอร์สซัมเมอร์'60 คลิกที่นี่>>


นอกจากจะได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม จากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  ยังได้พบกับกิจกรรมดี ๆ

รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพ ที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  แล้วพบกันในคอร์ส ซัมเมอร์'60

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 4/3/2560 16:59:34 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net