Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รวมรับตรง 60 ที่จะปิดรับ เม.ย. 60 (ตอนที่ 1) จำนวนคนเปิดอ่าน 377 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

พี่ ๆ The Act. ได้ไปติดตามข่าวสารข้อมูล และรวบรวมมาฝากน้อง ๆ กันแล้ว กับ “รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ เม.ย. 60” จะมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดรับบ้าง

 

 

รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ เม.ย. 60 (ตอนที่ 1)


 

 

 

 

                เผลอแป็ปเดียว มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริง ๆ สำหรับฤดูของรับตรง ปี 60 น้อง ๆ ว่าที่นิสิต-นักศึกษา
ของแต่ละสถาบัน จากการพูดคุยยังมีหลายคนที่ยังตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ชอบไม่ได้ และบางคนก็พลาดโอกาส
เพราะปิดรับสมัครไปก่อน แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ วันนี้ยังมีอีกหลายสถาบันที่ยังเปิดรับสมัครกันอยู่ ซึ่งพี่ ๆ The Act.
ได้ไปติดตามข่าวสารข้อมูล และรวบรวมมาฝากน้อง ๆ กันแล้ว กับ “รวมรับตรง60 ที่จะปิดรับ เม.ย. 60”
จะมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดรับบ้าง มาติดตามกันเลย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> รับตรง โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.                

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา >> รับจำนวน  18  คน

-          สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รักษ์ครูภาษาไทย) >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาสังคมศึกษา >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาพลศึกษา (นักกีฬาชั้นเลิศ) >> รับจำนวน  6  คน

-          สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ หรือด้านทัศนศิลป์) >> รับจำนวน  6  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และอยู่ในประเทศไทย

3.       ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.       มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต

5.       มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางอาญา

6.       เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

7.       เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม (โดยมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานที่เข้าร่วม)

8.       มีผลการทดสอบ O-NET (วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

และผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) ที่จัดสอบโดย สทศ.

>> คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

***คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (ตามระเบียบการ)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 21 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู >> 15 พ.ค. 60

3.       สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู >> 20 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 19 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 27 มิ.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 ก.ค. 60

7.       รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา >> 24 – 28 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> รับตรง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์       

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2.       มีผลคะแนน GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือถ้ามีผลคะแนน GPA ต่ำกว่า 3.00 แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50

(ต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่จบการศึกษา)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 20 ก.พ. – 21 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> 1 พ.ค. 60

3.       สอบคัดเลือกข้อเขียน >> 17 – 19 พ.ค. 60

4.       ประกาศผลการสอบข้อเขียน >> 29 พ.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 1 – 2 มิ.ย. 60

6.       ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ >> 9 มิ.ย. 60

7.       ตรวจร่างกาย >> 16 มิ.ย. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  >> 21 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน                    

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะวิทยาศาสตร์ >> รับจำนวน  15  คน

-          คณะเกษตรศาสตร์ >> รับจำนวน  9  คน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  16  คน

-          คณะศึกษาศาสตร์ >> รับจำนวน  18  คน

-          คณะพยาบาลศาสตร์ >> รับจำนวน  10  คน

-          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ >> รับจำนวน  53  คน

-          คณะเทคนิคการแพทย์ >> รับจำนวน  7  คน

-          คณะสาธารณสุขศาสตร์ >> รับจำนวน  1  คน

-          คณะทันตแพทยศาสตร์ >> รับจำนวน  1 – 3  คน

-          คณะเทคโนโลยี >> รับจำนวน  12  คน

-          คณะสัตวแพทยศาสตร์ >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี >> รับจำนวน  6  คน

-          คณะเศรษฐศาสตร์ >> รับจำนวน  5  คน

-          คณะศิลปกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  6  คน

-          คณะนิติศาสตร์ >> รับจำนวน  30  คน

-          วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น >> รับจำนวน  3  คน

-          วิทยาลัยเขตหนองคาย >> รับจำนวน  195  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น

และ/หรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

(โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัครวันแรก)

2.       มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

3.       เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ

(โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน) ตามคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.       มีสัญชาติไทย 

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 7 เม.ย. 60

2.       สถานศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการสมัครไปที่สำนักงานเขต >> 11 เม.ย. 60

3.       สำนักงานเขตส่งรายชื่อนักเรียนที่พิจารณาแล้ว ให้มหาวิทยาลัย >> 19 เม.ย. 60

4.       มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้คณะ/สาขาวิชา (พิจารณา) >> 4 พ.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกายฯ >> 15 พ.ค. 60

6.       สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกายฯ >> 18 พ.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 23 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> รับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์                      

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ >> รับจำนวน  5  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีสัญชาติไทย

2.       อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

3.       จบชั้น ม.ปลาย (ม.6) สายสามัญ มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

4.       มีผลการทดสอบ O-NET (5 กลุ่มสาระหลัก) ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ภาษาไทย,

ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา **โดยมีผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์

ไม่ต่ำกว่า 25% และมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 รายวิชา ไม่ต่ำกว่า 50%

5.       และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 – 30 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 12 พ.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 19 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 31 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>> รับตรง โครงการเพชรเทคโนโลยี                 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร >> รับจำนวน  5  คน

-          วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ >> รับจำนวน  5  คน

-          วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร >> รับจำนวน  5  คน

-          วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร >> รับจำนวน  5  คน

-          วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ >> รับจำนวน  5  คน

-          วท.บ. สาขาวิชาประมง >> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

3.       มีผลคะแนน GAT (รหัส 85 ความถนัดทั่วไป)

4.       มีผลคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์), PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 12 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ >> 18 เม.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 19 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>> รับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม            

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะวิทยาศาสตร์ >> รับจำนวน  15  ทุน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  10  ทุน

-          คณะเกษตรศาสตร์ >> รับจำนวน  5  ทุน

-          คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  1  ทุน

-          คณะนิติศาสตร์ >> รับจำนวน  5  ทุน

-          คณะบริหารศาสตร์ >> รับจำนวน  5  ทุน

-          คณะรัฐศาสตร์ >> รับจำนวน  5  ทุน

-          คณะศิลปศาสตร์ >> รับจำนวน  10  ทุน

-          คณะพยาบาลศาสตร์ >> รับจำนวน  1  ทุน

-          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข >> รับจำนวน  2  ทุน

-          คณะเภสัชศาสตร์ >> รับจำนวน  1  ทุน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโควตา หรือโครงการ ดังต่อไปนี้

-          โควตาเรียนดีชนบท

-          โควตาโอลิมปิกวิชาการ

-          โควตาโครงการรักษ์เกษตร

-          โควตาศิลปวัฒนธรรม

-          โควตากีฬา

-          โควตาเพาะพันธุ์ปัญญา

-          โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

-          โครงการ วมว.

-          โควตาโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย

-          โควตาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม

-          ต้องมีผลคะแนน GPAX ในระดับ ม.ปลาย (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       ผู้ที่ขอรับทุนในคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์

ต้องมีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.       ผู้ที่ขอรับทุนในคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ต้องมีผลคะแนน

GPAX (4 เทอม) ในกลุ่มวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัครขอรับทุน >> วันนี้ – 28 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยมหิดล

>> รับตรง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  35  คน

>> กลุ่ม 7 จังหวัด (อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก และนครสวรรค์) >> รับจำนวน  20  คน

>> กลุ่มไม่จำกัดภูมิลำเนา >> รับจำนวน  15  คน

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์

ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิจ วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิจ และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ

(กรณีที่เรียนหลักสูตรนอกโรงเรียนหรือหลักสูตรอื่น ๆ จะต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่เทียบเท่าเกณฑ์ข้างต้น

และมีหนังสือรับรอง)

2.       ผู้สมัครกลุ่ม 7 จังหวัด (อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก และนครสวรรค์)

เป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้น ม.4 - ม.6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน 7 จังหวัด

(และมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือบิดา หรือมารดาทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี)

3.       ผู้สมัครกลุ่มไม่จำกัดภูมิลำเนา เป็นผู้สมัครทั่วประเทศ มีผลคะแนน GPAX และผลคะแนนสอบ GAT, PAT2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม

1.       โครงการนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

>> เป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขาทางการเกษตร มีผลคะแนน GPAX

ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.       โครงการนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย (ม.6)

>> เป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน มีผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       โครงการนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย (ม.6) ให้สิทธิ์เฉพาะหน่วยงาน / เครือข่าย / มูลนิธิ / องค์กร /ที่ส่งนักเรียน

ที่อยู่ในกลุ่ม 7 จังหวัด และ/หรือ เครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ ที่เคยผ่านการอบรมหรือค่ายกิจกรรมองค์กรต่าง ๆ

ข้างต้น

4.        เป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน มีผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

>> กำหนดการสมัคร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 25 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 5 พ.ค. 60

3.       ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ >> 8 พ.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 15 พ.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 24 พ.ค. 60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงวัฒนธรรม

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 21 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 เม.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 4 พ.ค. 60

4.       ผู้สอบสัมภาษณ์เข้าค่ายทดสอบความมุ่งมั่นและสภาพาจิตใจ >> 5 – 7 พ.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 29 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3               

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          กลุ่มที่ 1 นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย >> รับจำนวน  9  คน

-          กลุ่มที่ 2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป >> รับจำนวน  14  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มที่ 1 นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือจบชั้น ม.6 มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

2.       มีผลคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระดับ ม.ปลาย (ม.4 จนถึงวันสมัคร)

ไม่ต่ำกว่า 3.00

3.       มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-          TOEFL (Internet – based testing, iBT) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

-          IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

-          CU – TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

4.       มีผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT1 และ PAT2 หรือ SAT Subject Test วิชา Mathematics Level 2

และวิชา Biology Molecular ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5.       หากผู้สมัครมีเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถใช้ยื่นแทน

คะแนนสอบวิชา GAT, PAT1 และ PAT2 หรือ SAT Subject Test วิชา Mathematics Level 2 และวิชา Biology

Molecular ได้

กลุ่มที่ 2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป

1.       กำลังเรียนชั้น ม.ปลาย ในระบบโรงเรียนปกติ ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2559 มีผลคะแนน GPAX

วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4 จนถึงวันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.       อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)

3.       ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-          TOEFL (Internet – based testing, iBT) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

-          IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

-          CU – TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

4.       มีผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT1 และ PAT2 หรือ SAT Subject Test วิชา Mathematics Level 2

และวิชา Biology Molecular ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

5.       หากผู้สมัครมีเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถใช้ยื่นแทน

คะแนนสอบวิชา GAT, PAT1 และ PAT2 หรือ SAT Subject Test วิชา Mathematics Level 2 และวิชา Biology

Molecular ได้

หมายเหตุ **คะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 21 เม.ย. 60

2.       ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัคร >> ภายใน 26 เม.ย. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 28 เม.ย. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 4 พ.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 11 พ.ค. 60

6.       รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 18 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มที่ 1     

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรคณิตศาสตร์ >> รับจำนวน  25 คน

-          หลักสูตรสถิติ >> รับจำนวน  35 คน

-          หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ >> รับจำนวน  25 คน

-          หลักสูตรวิทยาการประกันภัย >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.       มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET 5 วิชาคือ วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

3.       ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 ต้องมีคะแนนสอบ GAT, PAT1, PAT2 (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 6 ก.พ. – 26 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 4 พ.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 14 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 19 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  70  คน (รับตรง 50 คน และ Admissions 20 คน)

           >> (รอบที่ 1) >> รับจำนวน  10  คน

           >> (รอบ Admissions) >> รับจำนวน  20  คน

           >> (รอบที่ 2) >> รับจำนวน  40  คน

** กรณีที่จำนวนรับของรอบที่ 1 หรือ Admission ไม่ครบจะรับรอบที่ 2 จำนวนรวมให้ครบ 70 คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบ O-NET 5 วิชา (ภาษไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์,

วิทยาศาสตร์) ใช้คะแนนปีการศึกษา 2558 หรือ 2559

3.       ผู้สมัครในกลุ่มที่ยื่นคะแนน GAT, PAT คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ

>> กำหนดการสมัคร

รอบที่ 1

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 26 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 4 พ.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 15 พ.ค. 60

4.       ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ >> 19 พ.ค. 60

5.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 24 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

>> รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาไทย)               

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (รับพื้นฐานวิทยาศาสตร์) >> รับจำนวน  10  คน

-          สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (รับพื้นฐานศิลปศาสตร์) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

2.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.       มีผลคะแนน GPAX ระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       มีผลคะแนน GAT PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

5.       มีผลคะแนน O-NET ที่จัดสอบโดย สทศ. (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 22 มี.ค. – 20 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 2 พ.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 7 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 15 พ.ค. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 15 – 23 พ.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว) >> 31 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) รอบ 2                      

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 >> รับจำนวน  11  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560)

2.       มีคุณวุฒิด้านการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-          จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังเรียนชั้น ม.6 และจะจบในการศึกษานี้ สายวิทย์ – คณิต เท่านั้น

-          จบจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังเรียนและจะจบในปีการศึกษานี้

ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้น ม.6 หรือ

-          จบจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ หรือกำลังเรียนในโรงเรียนในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับ

ชั้น ม.6 โดยนักเรียนจะต้องมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งด้านความรู้มาตรฐาน

(ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

3.       มีคุณสมบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

4.       มีผลความรู้มาตรฐาน (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 30 เม.ย. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 2 พ.ค. 60

3.       ยื่นผลสอบ BMAT (จัดส่งทางไปรษณีย์) >> วันนี้ – 30 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ์ >> 15 พ.ค. 60

5.       ตรวจสุขภาพ >> 22 พ.ค. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ >> 23 – 24 พ.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 2 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 5/4/2560 12:57:36 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net