Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รวมรับตรง 60 ที่จะปิดรับ เม.ย. 60 (ตอนที่ 2) จำนวนคนเปิดอ่าน 310 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ยังไม่หมดจ้า มาติตดตามกันต่อเลย “รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ เม.ย. 60 (ตอนที่ 2)” เชื่อว่ายังมีคณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ หลายคนแอบสนใจและตั้งเป้าหมายไว้แน่นอน

 

 

รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ เม.ย. 60 (ตอนที่ 2)


 

 

 

 

                ยังไม่หมดจ้า มาติตดตามกันต่อเลย “รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ เม.ย. 60 (ตอนที่ 2)” เชื่อว่ายังมีคณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ หลายคนแอบสนใจและตั้งเป้าหมายไว้แน่นอน ห้ามพลาด!! (มาติดตามกันเลย)มหาวิทยาลัยบูรพา

>> รับตรง โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา     

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) >> รับจำนวนไม่เกิน  3  ทุน

-          สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) >> รับจำนวนไม่เกิน  3  ทุน

-          สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) >> รับจำนวนไม่เกิน  3  ทุน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) ของโรงเรียนระดับ ม.ปลาย ของรัฐบาลหรือเอกชนในประเทศ

2.       มีความประพฤติเรียบร้อย (พิจารณาจากหนังสือรับรอง)

3.       ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้

4.       ไม่ตาบอดสีขั้นรุ่นแรง (สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว)

5.       ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6.       ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น

7.       ไม่เป็นผู้ที่เคยเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ ม.บูรพา มาก่อน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 15 ก.พ. – 25 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 23 พ.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 27 พ.ค. 60

4.       ประกาศผลขั้นสุดท้าย >> 2 มิ.ย. 60

5.       รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต >> 7 – 8 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยบูรพา

>> รับตรง ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2      

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          ภาคปกติ ครั้งที่ 2 >> รับจำนวน  1,039  คน

-          ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 >> รับจำนวน  229  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 ทั้งโรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ทุกสายการเรียน

(ตามเกณฑ์คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       มีผลคะแนน GPAX (ตามเกณฑ์คณะ/สาขาวิชากำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 15 ก.พ. – 26 เม.ย 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย >> 23 พ.ค. 60

3.       สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย >> 27 – 28 พ.ค. 60

4.       ประกาศผลขั้นสุดท้าย >> 2 มิ.ย. 60

5.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา >> 6 – 8 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยบูรพา

>> รับตรง ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง                     

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย >> จำนวนรับ  30  คน

-          สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีสากล >> จำนวนรับ  50  คน

-          สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา >> จำนวนรับ  10  คน

-          สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร >> จำนวนรับ  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2.       มีความประพฤติเรียบร้อย

3.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 30 เม.ย. 60

2.       ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ >> 17 พ.ค. 60

3.       สอบคัดเลือก >> 27 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 9 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 17 มิ.ย. 60

6.       ประกาศผลขั้นสุดท้าย >> 23 มิ.ย. 60

7.       รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต >> 12 – 13 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีพิเศษ          

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาฟิสิกส์ (รับตรง) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.       ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครู หรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู

4.       มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสม

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 24 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 4 พ.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 9 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 15 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> รับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ >> รับจำนวน  50  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย (ม.6) มีผลคะแนน GPAX 5 – 6 เทอม (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.       ไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 17 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 เม.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 7 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 9 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> รับตรง ประเภททั่วไป คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งที่ 2              

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาการออกแบบภายใน >> รับจำนวน  2  คน

-          สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ >> รับจำนวน  15  คน

-          สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา >> รับจำนวน  23  คน

-          สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา >> รับจำนวน  12  คน

-          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ >> รับจำนวน  10  คน

-          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560

ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 โควตาภูมิภาค โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาฯ และโควตานักเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร เว้นแต่แจ้งขอสละสิทธิ์ ก่อนล่วงหน้า

2.       จบการศึกษาตามหลักสูตร ม.ปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 20 มี.ค. – 10 เม.ย. 60

2.       สอบวิชาเฉพาะ >> 6 พ.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 25 พ.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว >> 31 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

>> รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)                  

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) >> รับจำนวน  200  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีผลคะแนน GPAX (6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.00

2.       มีผลการทดสอบ O-NET (วิชาภาษาอังกฤษ) มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ที่จัดสอบโดย สทศ.

3.       มีผลการทดสอบ GAT และ PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. (โดยมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบในครั้งนั้น)

4.       มีผลการทดสอบ GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 19 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 21 เม.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์  >> 23 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 25 เม.ย. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (สำหรับผู้มีรายชื่อตัวจริง) >> 26 เม.ย. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (สำหรับผู้มีรายชื่อตัวสำรอง) >> 28 – 29 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

>> รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี)                       

>> จำนวนที่เปิดรับ

1.       สาขาวิชาจิตวิทยา >> รับจำนวน  4  คน

2.       สาขาวิชาภูมิศาสตร์ >> รับจำนวน  4  คน

3.       สาขาวิชานิติศาสตร์ >> รับจำนวน  4  คน

4.       สาขาวิชาประวัติศาสตร์ >> รับจำนวน  4  คน

5.       สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ >> รับจำนวน  4  คน

6.       สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา >> รับจำนวน  4  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544หรือประกาศนียบัตรอื่น

ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรนอกโรงเรียน สายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีคุณสมบัติเฉพาะ (ตามที่สาขาวิชากำหนด)

3.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.       เป็นผู้มีผลงานทางด้านสังคม เช่น การนำกลุ่มหรือการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1ปี เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข และการช่วยเหลือสังคม

ในด้านต่าง ๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 24 – 28 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 13 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 23 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 23 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                   

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ >> รับจำนวน  18  คน

-          นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ >> รับจำนวน  12  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.       มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ เป็นต้น

3.       จบชั้น ม.6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า (สายวิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่า เท่านั้น

4.       มีผลคะแนน GPAX (6 เทอม) และ GPA (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 3.00

5.       เป็นผู้มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จัดสอบโดย สทศ.

6.       ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ในปีการศึกษา 2560 ที่ กสพท.

ได้ประกาศชื่อขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       ใช้ผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท. ปีการศึกษา 2560 (ที่จัดสอบวันที่ 5 พ.ย. 59)

2.       ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (สทศ.) ปีการศึกษา 2560 (ที่จัดสอบในวันที่ 24 – 25 ธ.ค. 59)

3.       เฉพาะผู้ที่กำลังเรียนหรือจบการศึกษา สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า เท่านั้น โดยศึกษารายวิชา

ในหลักสูตร ม.ปลาย ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ

4.       หลักสูตรนอกโรงเรียนให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรในโรงเรียนสำหรับหมวดวิชา

วิทยาศาสตร์ ให้แสดงหลักฐานว่า ได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรในโรงเรียน

5.       มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 17 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ >> 1 พ.ค. 60

3.       ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ >> 11 พ.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 26 พ.ค. 60

5.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 26 – 30 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

 


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ และ วิทยาเขตชุมพร

>> รับตรง โควตารับตรง ทั่วประเทศ

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนและคาดว่าจะจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 (ต้องจบก่อนวันที่ 12 มิ.ย. 60)

2.       มีคะแนน GPAX รวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร (เฉพาะ ม.แม่โจ้ จ.แพร่, จ.ชุมพร) >> 1 ต.ค. 59 – 30 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

>> รับตรง ทั่วประเทศ  

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยทุนส่วนตัวกองทัพเรือ >> รับจำนวน  60  คน

-          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ/หรือ

ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (ที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554) ซึ่งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ต้องเรียน

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องเรียน

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.       เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 – 20 ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2543)

3.       มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดา

เป็นข้าราชการทหาร หรือ ตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

**สำหรับผู้สมัครที่มีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย

4.       มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสม

ต่อการรับราชการทหาร และประกอบอาชีพการพยาบาล

5.       มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 10 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ >> 23 พ.ค. 60

3.       ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร (ทั้งฉบับจริงและสำเนา) >> 30 พ.ค. 60

4.       ทดสอบสุขภาพจิต >> 30 พ.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ >> 7 – 8 มิ.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก >> 13 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

>> รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          ทุนกองทัพบก (รับเฉพาะเพศหญิง) >> รับจำนวน  20  คน

-          ทุนส่วนตัว (รับเพศชาย 15 คน, เพศหญิง 60 คน) >> รับจำนวน  75  คน

-          ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก >> รับจำนวน  5  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (สายวิทย์ – คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีผลการทดสอบ O-NET ที่จัดสอบโดย สทศ. จำนวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, ภาษาอังกฤษ,

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ในปี 2557 – 2559) **ทั้งนี้ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ

วิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน (กรณีไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ใช้ผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ

ของ สทศ. จำนวน 7 รายวิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี,

และชีววิทยา ในปี 2560 โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

3.       ผลคะแนน GAT PAT2 (การวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 2/58 ถึง 2/60 โดยเลือกคะแนนที่มากที่สุด

4.       มีสถานภาพโสด อายุ 18 – 25 ปี นับถึงวันเปิดเทอม (ผู้สมัครที่เกิด 7 ส.ค. 35 ถึง 7 ส.ค. 42)

5.       ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดา

เป็น นายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน บิดาหรือมารดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

6.       มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า

155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 กก./ตารางเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด

ในระเบียบการ

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 23 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ >> 19 พ.ค. 60

3.       ทดสอบบุคลิกภาพ >> 22 พ.ค. 60

4.       ตรวจร่างกาย(ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) >> 23 พ.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 5 มิ.ย. 60

6.       ประกาศผลการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 9 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

>> รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          ทุนกองทัพอากาศ (เพศหญิง) >> รับจำนวน  30  คน

-          ทุนกองทัพอากาศ (เพศชาย) >> รับจำนวน  6  คน

-          ทุนส่วนตัว (เพศหญิง) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (สายวิทย์ – คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน

39 หน่วยกิต คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.       เป็นสตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17 – 22 ปี (คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2543)

3.       มีสัญชาติไทย บิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเกิด สำหรับผู้ที่มีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย

มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร

สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4.       มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหา

และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

>> สำหรับเพศหญิง น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

>> สำหรับเพศชาย น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร และ ไม่มีรอยสักบนร่างกาย

รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 19 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบพิเศษ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ >> 10 พ.ค. 60

3.       ทดสอบพิเศษ (พร้อมกันทุกคน) >> 15 พ.ค. 60

4.       ตรวจสอบหลักฐานฉบับจริง สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย>> 16 – 17 พ.ค. 60

5.       ประกาศผลการคัดเลือก >> 26 พ.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

>> รับตรง บุคคลทั่วไป    

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ >> รับจำนวน  100  คน

-          นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ >> รับจำนวน  100  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นชาย สัญชาติไทย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

2.       เป็นผู้มีสายตาปกติ ไม่บอดสี และระดับการมองเห็น ตามมาตรฐานขั้นต่ำของการมองเห็น

(ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

3.       มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้

4.       มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ **รวมทั้งโรคไวรัสตับอักเสบบี ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ

ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่มีรอยสักบนร่างกาย และผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพ

คนประจำเรือที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

5.       ไม่เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 เรียนวิชาฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ ม.4 โดยมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25

2.       อายุไม่เกิน 21 ปี นับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2539)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 16 เม.ย. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 30 เม.ย. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 16 พ.ค. 60

4.       สอบพลศึกษา >> 21 พ.ค. 60

5.       สอบภาคทฤษฎี >> 22 พ.ค. 60

6.       ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย >> 29 พ.ค. 60

7.       สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย >> 5 มิ.ย. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 9 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 5/4/2560 15:07:43 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net