Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 2 เดือนรู้ผล ! คุรุสภาเร่งแก้มาตรฐานวิชาชีพครู จำนวนคนเปิดอ่าน 377 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องการพัฒนาครูและมาตรฐานการผลิตครู 


 
 2 เดือนรู้ผล!! คุรุสภาเร่งแก้มาตรฐานวิชาชีพครู
 
 
 
 
 
 
                 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา
กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องการพัฒนาครูและมาตรฐานการผลิตครู ซึ่งในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเร่งพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู
ของประเทศไทยนั้น คุรุสภาได้ดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูมาก่อนหน้านี้แล้ว และจะเร่งพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูตามนโยบายรัฐบาล โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จะจัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพครู โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
หน่วยผลิต หน่วยใช้ครู ผู้ประกอบวิชาชีพครู และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องดังกล่าว

 

                ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ (ร่าง) แนวทางการนำข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ จากคณะทำงานศึกษาแนวทางฯ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูตามระดับและประเภทการศึกษา และข้อสรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดทำเป็น (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
               แนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ควรพิจารณาให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ เช่น มิติด้านมาตรฐานสมรรถนะ มิติด้านประเภทการศึกษา และมิติด้านระดับคุณภาพ โดยรายละเอียดของมาตรฐานวิชาชีพแต่ละด้านจะต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีความกระชับ ชัดเจน วัดได้ เหมาะสมกับบริบทวิชาชีพในปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

 
 
 
ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ขอบคุณรูปภาพจาก : Internet
 
 
 
 
           ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/5/2560 10:35:38 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net