Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ฮือฮา! มข.ปั้นวิศวกรรุ่นใหม่ มั่นใจพร้อมก้าวสู่ตลาดอาเซียน จำนวนคนเปิดอ่าน 1,745 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ความต้องการแรงงานในอาชีพที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้ตลาดแรงงานด้านอาชีพวิศวกรกว้างขึ้น ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้ประเทศ มีนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ฮือฮา! มข.ปั้น วิศวกรรุ่นใหม่ มั่นใจ พร้อมก้าวสู่ตลาดอาเซียน 


 

 

               วิชาชีพวิศวกรเป็น 1 ใน 7 ของวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขณะที่เอเชียเองก็มีความต้องการอาชีพทางด้านวิศวกรรมในทุกสาขา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในประเทศไทย
ที่มีความต้องการแรงงานในอาชีพที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมศาสตร์
ส่งผลให้ตลาดแรงงานด้านอาชีพวิศวกรกว้างขึ้น ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้ประเทศ มีนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์และผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สะสม
มานานกว่า 53 ปี จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพสูงในทุกระดับ และมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในระดับแนวหน้าของประเทศ
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากความพร้อมทางด้านศักยภาพการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม และหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล โดย 4 หลักสูตร สามารถรองรับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยเน้นการเปิด
ให้มีความหลากหลายของสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านการสื่อสารและการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรได้ หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร เพื่อจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่จะผลิตวิศวกร
ที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านภาษาอังกฤษ
ที่สามารถทำงานได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

 


               ผศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ผศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า สำหรับ 4 หลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะกำหนดเปิดสอน ประกอบด้วย
1.หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ จากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้มีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าขยายตัวมากขึ้น หลักสูตรนี้จึงรองรับในเรื่องของการวางแผนการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบ
การผลิต เป็นต้น ซึ่งควบคุมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอย่างดี 2.หลักสูตรวิศวกรรมเคมี เมื่อเราก้าวเข้าสู่การค้าเสรี
ผลที่ตามมาคือภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะมีการขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงทำให้
มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรทางด้านวิศวกรรมเคมีมากขึ้น ในการเรียนการสอนเราเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการ
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี เพื่อมุ่งหวัง
ให้เกิดความปลอดภัยในแวดวงอุตสาหกรรม 3.หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับ 3G 4G
และ 5G ยุคดิจิตอลการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัด หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนรู้จักโครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง การสื่อสาร
เคลื่อนที่ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ เป็นต้น 4.หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (อยู่ในขั้นตอนรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ในเดือนมิถุนายน 2560) เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรสื่อดิจิทัลเพื่อรองรับสายงานสื่อดิจิทัล ตามแนวโน้มของโลกปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยหลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สายงานวิศวกรรมสื่อดิจิทัล เช่น
การประมวณผลสื่อดิจิทัล ดิจิทัลอิเล็กโทรนิกส์ ฐานข้อมูลสื่อประสม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเกมส์ การออกแบบเกมส์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โมเดลและแอนิเมชั่น 3 มิติ เป็นต้น             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาตินี้ขึ้นมา เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นสำหรับนักเรียน ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ลองพิจารณาสอบเข้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรนานาชาติ ด้วยระบบรับตรง เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ www.en.kku.ac.th และ https://www.facebook.com/EngineeringKKU/
หรือโทร.043-362145-6 ต่อ 712ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ขอนแก่น link

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 23/5/2560 16:27:04 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net