Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง! วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 60 จำนวนคนเปิดอ่าน 620 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 

 

 

รับตรง! วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์’60


 

 

 

 

                ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (รอบ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) (รอบ 4) และหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (รอบ 3)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในหลักสูตร/สาขาวิชาไหนโดยเฉพาะ รีบตัดสินใจกันเลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 มิ.ย. 60 เท่านั้น มาดูรายละเอียด คุณสมบัติ เกณฑ์การรับกันเลยค่ะ


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก >> รับจำนวนไม่เกิน  10  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก >> รับจำนวนไม่เกิน  30  คน

-          หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต >> รับจำนวนไม่เกิน  25  คน


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย ในสายวิทย์ และคณิต หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือกำลังเรียน

ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบปีการศึกษา 2560

2.       มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติ

ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)

3.       มีความประพฤติเรียบร้อย

4.       ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

5.       มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

1.       อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน

2.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือกำลังเรียนชั้นปีสุดท้ายและคาดว่า

จะจบปีการศึกษา 2560 ในสายวิทย์ และคณิต

6.       มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติ

ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)

3.       มีความประพฤติเรียบร้อย

7.       ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

4.       มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (พิจารณาความสามารถด้านวิชาการ และผลงานกิจกรรมต่าง ๆ )

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

3.       พิจารณาการตรวจสุขภาพ


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>    

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ)

4.       ค่าธรรมเนียมในวันสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ))

จำนวน 1,500 บาท (ชำระวันสอบสัมภาษณ์)

5.       ค่าธรรมเนียมในวันสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ))

จำนวน 2,000 บาท (ชำระวันสอบสัมภาษณ์)


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 11 มิ.ย. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 12 มิ.ย. 60

3.       ส่งแฟ้มสะสมผลงาน >> วันนี้ – 11 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 16 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์  >> 20 – 23 มิ.ย. 60

6.       ตรวจสุขภาพ >> แจ้งให้ทราบภายหลัง

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 30 มิ.ย. 60

8.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 3 – 4 ก.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 26/5/2560 9:37:47 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net