Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ชื่อใหม่!!TCAS ระบบกลางเข้ามหาวิทยาลัย จำนวนคนเปิดอ่าน 1,207 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ทปอ.ผุด “TCAS” ชื่อใหม่ระบบการคัดเลือกเข้าอุดมศึกษา ปี 2561 ชี้เปิดรับ 5 รอบ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 54 แห่ง รับนศ.ได้ทั้งหมด 206,506 คน


 
ชื่อใหม่!! "TCAS" ระบบกลางเข้ามหาวิทยาลัย

 

 
 
 
              ทปอ.ผุด “TCAS” ชื่อใหม่ระบบการคัดเลือกเข้าอุดมศึกษา ปี 2561 ชี้เปิดรับ 5 รอบ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 54 แห่ง รับนศ.ได้ทั้งหมด 206,506 คน
 

                TCAS (Thai University Center Admission System) ชื่อใหม่ของระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา 2561 ที่มีทั้งหมด 5 รอบ เริ่มด้วย รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) จำนวนรับ 44,258 คน รอบที่ 2 การรับแบบโควตา รับ 68,050 คน รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับ44,390 คน รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions รับ 34,744 คน  และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับ 15,064 คน  จำนวนรับทั้งสิ้น 206,506 คน

 
              ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)กล่าวว่าการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา 2561  หรือมีชื่อย่อว่า TCAS  มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 54 แห่ง และสามารถรับนักศึกษาจำนวน 206,506 คน โดยแยกเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกทปอ. จำนวน 24 แห่ง รับ 148,000 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎ  18 แห่ง รับ 52,878 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รับ 2,650 คน และสถาบันสมทบ 3 แห่ง รับ 2,978 คน ทั้งนี้ รายละเอียดการรับของแต่ละสถาบันทปอ.ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้สมัครสามารถเข้าดูข้อมูลของแต่ละสถาบันได้ที่เว็บไซต์ https://TCAS61.cupt.net ตั้งแต่พรุ่งนี้(2มิ.ย.2560) เป็นต้นไป” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว


              “การรับเด็กรูปแบบใหม่ชื่อใหม่ทีแคสนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อแก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ กันสิทธิ์คนอื่น ลดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนรวยกับคนจน และต้องการให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา ยืนยันว่าระบบนี้ไม่ใช่ระบบเอ็นทรานซ์เพราะ ระบบเอ็นทรานซ์ คัดเลือกคนจากข้อสอบเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีองค์ประกอบอื่น แต่ทีแคส เป็นการรวมวิธีการรับนักศึกษาทั้ง 5 รอบมาไว้ด้วยกัน ซึ่งจากนี้ประเทศไทยจะใช้ระบบทีแคสในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาเข้าเรียน”ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

                สำหรับปฏิทินการรับสมัคร ดังนี้  รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560  ผู้สมัครยืนยัน สิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา โดยประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 สถาบันอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2561 
  
 
                  รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา  ใช้ข้อสอบกลางวิชาสามัญ 9 วิชา และข้อสอบความถนัดทั่วไปหรือGAT และข้อสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือPAT ภายในเดือนธันวาคม2560 – เมษายน 2561  ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 

                  รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนโครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร  สถาบันอุดมศึกษาส่งรายละเอียดการรับสมัครให้ทปอ. ภายใน วันที่ 12 เมษายน 2561 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของทปอ. https://a.cupt.net ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขา วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ชำระค่าสมัคร 9-14 พฤษภาคม 2561 ทปอ.ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันอุดมศึกษาประมวลผล จัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ทปอ. 23 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ทปอ.ส่งชื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สอบสัมภาษณ์/สถาบันยืนยันสิทธิ์ วันที่4-5 มิถุนายน 2561 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 8 มิถุนายน 2561

                รอบที่ 4 การรับแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชั่นส์ สำหรับนักเรียนทั่วไปโดยทปอ.จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร สถาบันอุดมศึกษาส่งหลักเกณฑ์การรับสมัครให้ทปอ. วันที่ 30 มกราคม 2561  ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ใน 4 วิชา รับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ชำระค่าสมัครวันที่ 6-11 มิถุนายน 2561 ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และรอบที่  5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง โดยจะต้องเสร็จสิ้นและส่งข้อมูลให้ทปอ. ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้รายละเอียดการรับสมัครผู้สมัครสามารถเข้าดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ของสถาบัน หรือ เว็บไซต์ทีแคส ซึ่งทปอ.ได้แนะนำเว็บไซต์ของสถาบันต่าง ๆ ไว้   

 
 
ที่มาเนื้อหาข่าวจาก : คมชัดลึก 
ขอบคุณภาพประกอบ : Internet

 
 
 
        ................................
 
 
 โครงการดี ๆ จาก The Act.
ที่เป็นตัวช่วยให้น้อง ม. 4 - 5 - 6 เดินตามฝันของตัวเองให้สำเร็จ...  

 

 
 
 
           


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 5/6/2560 11:44:37 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net