Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.6 ห้ามพลาด! รวมรับตรง60 ที่เปิดรับเดือน มิ.ย. 60 ตอนที่ 2 จำนวนคนเปิดอ่าน 462 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เรามาต่อในตอนที่ 2 กันเลยดีกว่า ซึ่งจะเหลือคณะ/สาขาวิชาของมหา’ลัยไหนอีกบ้าง ไม่รอช้านะคะ เรามาดูกันเลย “ม.6 ห้ามพลาด! รวมรับตรง'60 ที่เปิดรับเดือน มิ.ย. 60 ตอนที่ 2” เช็คกันเลยค่ะ

 

 

ม.6 ห้ามพลาด! รวมรับตรง'60 ที่เปิดรับเดือน มิ.ย. 60 ตอนที่ 2


 

 

 

 

                จากที่ได้อัพเดทกันไปสำหรับ “ม.6 ห้ามพลาด! รวมรับตรง'60 ที่เปิดรับเดือน มิ.ย. 60 ตอนที่ 1”
หวังว่าจะมีน้อง ๆ ที่สนใจและได้เข้าติดตามอัดเดทข่าวสารกันไม่มากก็น้อย และน่าจะมีประโยชน์กับน้อง ๆ เยอะด้วยเช่นกัน
แต่ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่หมดนะคะ เรามาต่อในตอนที่ 2 กันเลยดีกว่า ซึ่งจะเหลือคณะ/สาขาวิชาของมหา’ลัยไหนอีกบ้าง
ไม่รอช้าค่ะ เรามาดูกันเลย กับ “ม.6 ห้ามพลาด! รวมรับตรง'60 ที่เปิดรับเดือน มิ.ย. 60 ตอนที่ 2” เช็คกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวร

>> รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบ 2)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย >> รับจำนวน  10  คน

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก >> รับจำนวน  10  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาหลักสูตร ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.       **มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย

และดนตรีตะวันตก

3.       มีผลคะแนนสอบ O-Net 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

1.       มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

1.       มีความสามารถขับร้อง / หรือบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก

1.       มีความสามารถขับร้อง / หรือบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 7 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ >> 15 มิ.ย. 60

3.       ตรวจร่างกาย >> 25 มิ.ย. 60

4.       สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ และส่งผลตรวจร่างกาย >> 26 มิ.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา >> 4 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยมหิดล

>> รับตรง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน โดยมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคทางร่างกายและทางจิตที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษา

3.       และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 21 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสถานะ การสมัครสมบูรณ์ >> 26 มิ.ย. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 28 มิ.ย. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 30 มิ.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 6 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยบูรพา

>> รับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป >> รับจำนวน 24 คน

-          โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ตามโครงการการพัฒนากำลังคน

ทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม >> รับจำนวน  14  คน

-          โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา >> รับจำนวน  4  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

           1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ

หรือต่างประเทศ

โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์

เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

            1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษา

ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ

            2.       เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน

(ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย

สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ

เป็นผู้รับรอง)

           3.       ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชากำหนด

โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

           1.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

           2.       มีผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

           3.       หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชมชนสัมพันธ์ ฯลฯ

อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แต่ต้องสมัครและเข้าสอบเช่นเดียวกัน)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 1 เม.ย. – 16 มิ.ย. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 28 มิ.ย. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 1 ก.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 6 ก.ค. 60

6.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 12 – 13 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยบูรพา

>> รับตรง ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป >> จำนวนรับ 35 คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช.

2.       ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตด้วยเหตุถูกไล่ออกด้วยความผิดร้ายแรง

จากสถาบันใดมาก่อน

3.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 16 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 22 มิ.ย. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 25 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 29 มิ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์  >> 1 ก.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 7 ก.ค. 60

7.       รายงานตัว >> 12 – 13 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยบูรพา

>> รับตรง ประเภทรับตรง โดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2

>> จำนวนที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ป.ตรี ภาคปกติ 4 ปี)

-          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) >> รับจำนวน 50 คน

-          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ.) >> รับจำนวน 60 คน

-          สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รป.บ.) >> รับจำนวน 60 คน

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) >> รับจำนวน 50 คน

-          สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) >> รับจำนวน 80 คน

-          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) >> รับจำนวน 50 คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ป.ตรี ภาคปกติ 4 ปี)

-          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) (พืชศาสตร์(15 คน), สัตวศาสตร์(15 คน) >> รับจำนวน 30 คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ป.ตรี ภาคปกติ เทียบโอนผลการเรียน)

-          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มพืชศาสตร์(15 คน), กลุ่มสัตวศาสตร์(15 คน) >> รับจำนวน 30 คน

โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”(ป.ตรี ภาคปกติ 4 ปี)

-          สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ.) (กลุ่มธุรกิจทั่วไป, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด) >> รับจำนวน 30 คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2.       เป็นผู้มีความประพฤติดี

3.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.       คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 13 – 28 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 4 ก.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์  >> 8 ก.ค. 60

4.       ประกาศผลขั้นสุดท้าย >> 14 ก.ค. 60

5.       รายงานตัว >> 18 – 19 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> รับตรง ระบบรับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย

2.       มีสัญชาติไทย

3.       มีผลคะแนนทดสอบ O-NET และ GAT ที่จัดสอบโดย สทศ. (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

4.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมต่าง ๆ 

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 20 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 22 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 26 มิ.ย. 60

4.       รายงานตัวเพื่อแสดงสิทธิ์ >> 26 มิ.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 26 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

>> รับตรง โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  70  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ >> รับจำนวน  70  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

โดยเรียนสายวิทย์ – คณิต, สายวิทย์ – คณิต หรือ สายศิลป์ – คำนวณ (ตามที่สาขาวิชากำหนด)

3.       เป็นผู้ผ่านการสอบ GAT, PAT1, PAT2 ที่จัดสอบโดย สทศ.

4.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกฯ

6.       ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ 

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 6 มิ.ย. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 9 มิ.ย. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 >> 12 มิ.ย. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 >> 20 มิ.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 >> 26 มิ.ย. 60

6.       ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 >> 26 – 28 มิ.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 >> 30 มิ.ย. 60

8.       สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 >> 3 ก.ค. 60

9.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 >> 4 ก.ค. 60

10.    ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 >> 4 – 7 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

>> รับตรง โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาการเงินและการลงทุน >> รับจำนวน  50  คน

-          สาขาการจัดการ >> รับจำนวน  50  คน

-          สาขาการตลาด >> รับจำนวน  50  คน

-          สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ >> รับจำนวน  50  คน

-          สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว >> รับจำนวน  50  คน

-          สาขาการบัญชีบริการ >> รับจำนวน  50  คน

-          สาขาการการจัดการโลจิสติกส์ >> รับจำนวน  50  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย

2.       จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสถาบันอาชีวศึกษา

3.       มีผลคะแนนทดสอบ GAT และ PAT1 ที่ยังไม่หมดอายุ (ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/59, 1/60, 2/60)

หรือ ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษา, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์)

ปีการศึกษา 2560

4.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.       ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกฯ

6.       เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 15 พ.ค. – 18 มิ.ย. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 15 พ.ค. – 19 มิ.ย. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 26 มิ.ย.60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 3 ก.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 5 ก.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> รับตรง โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ >> รับจำนวน  40  คน

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ >> รับจำนวน  40  คน

-          สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร >> รับจำนวน  40  คน

-          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร >> รับจำนวน  15  คน

-          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ >> รับจำนวน  50  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.       จบการศึกษาชั้น ม.6 และมีผลคะแนน GPAX (6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.00

3.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.       มีความประพฤติเรียบร้อย

5.       มีผลคะแนน O-NET, GAT และ PAT (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 – 20 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ >> 21 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 24 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 24 มิ.ย. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 25 หรือ 26 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> รับตรง โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

>> จำนวนที่เปิดรับ (ตามระเบียบการ)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่า

2.       มีผลคะแนน O-net รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน

>> กำหนดการสมัคร

รอบที่ 2

1.       รับสมัคร >> 8 – 18 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 23 มิ.ย. 60

3.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 29 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          รับสมัครผ่านระบบกลาง >> รับจำนวน  40  คน

-          รับสมัครตรงที่โครงการฯ >> รับจำนวน  50  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

2.       มีผลการสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 2/59, 1/60 และ 2/60

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 16 – 20 มิ.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ >> 20 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 22 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 22 มิ.ย. 60

5.       ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 26 มิ.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 5/6/2560 14:30:45 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net