Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทปอ.ประกาศผลแอดมิสชั่น นร.เบญจมราชูทิศนครศรีฯ ที่ 1 นิเทศ จุฬาฯ ‘ศึกษาศาสตร์’ม.ทักษิณ แข่งขันสูง 1:60 จำนวนคนเปิดอ่าน 633 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่น ประจำปี 2560 

 

ทปอ.ประกาศผลแอดมิสชั่น
นร.เบญจมราชูทิศนครศรีฯ ที่ 1 นิเทศ จุฬาฯ 
‘ศึกษาศาสตร์’ ม.ทักษิณ แข่งขันสูง 1:60
 
 

 
 
 
 
                  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่น ประจำปี 2560 โดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานทปอ. กล่าวว่า  สมาคมทปอ.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมทปอ. https://a.cupt.net  และทางเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผลจำนวน 11 แห่ง  โดยปีนี้ มีผู้สมัครแอดมิสชั่นส์ รวม 81,232 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 78  สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,719สาขาวิชา  มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.97 จำแนกตามประเภทสถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกทปอ.  จำนวนรับ 78,044 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  59,910คน คิดเป็นร้อยละ 76.76 มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จำนวนรับ 19,977 คน  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 8,739 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 249 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 248  คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 37,760 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.75  อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่พลาดหวังจากการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์ในปีนี้ ยังมีโอกาสที่จะเข้าศึกษา เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของม.รัฐและเอกชน อีกจำนวนหนึ่งที่เปิดรับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

                 ประธานทปอ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กำหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2560 ยกเว้น 4 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 22 มิถุนายน 2560  ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ,มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทุกคณะ/สาขา และมทร.พระนคร สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ขอให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด 

               
                  “สำหรับคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:60 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาลัยเขตปัตตานี ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:50  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตราการแข่งขัน 1:49 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1 :43 และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1:43”   นายสุชัชวีร์ กล่าวและว่า สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชาชาจำนวน  7 ราย ได้แก่ นายครองพิภพ วิรัตินนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช คะแนน 89.03  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  คะแนน 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายจิรายุส ทองประสม โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คะแนน 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มธ. นายธีรภัทร อรุณรัตน  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา คะแนน 86.75 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ คะแนน 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ คะแนน 84.38 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน คะแนน 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 
 
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : มติชนออนไลน์ 
ขอบคุณรูปภาพจาก :  จากอินเตอร์เน็ท 
 

 
................................
 
 
 โครงการดี ๆ จาก The Act.
ที่เป็นตัวช่วยให้น้อง ม. 4 - 5 - 6 เดินตามฝันของตัวเองให้สำเร็จ...  

 

 
 
 
           
                


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 15/6/2560 14:24:35 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net