Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ออกแล้ว! เนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ปี 2561 จำนวนคนเปิดอ่าน 8,175 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ล่าสุด สทศ. ได้เผยรายละเอียดเนื้อหาที่จะใช้ออกข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ที่จะสอบวันที่ 24 – 27 ก.พ. 61 ซึ่งบอกเลยว่าปีนี้น้อง ๆ ม.6 มีโอกาสสอบเพียงรอบเดียวไม่มีการแก้ตัวจ้า!

 

 

ออกแล้ว! เนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 

 

 

                 สำหรับเด็ก 61 ที่ต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ล่าสุด สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้เผยรายละเอียดเนื้อหาที่จะใช้ออกข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ที่จะเปิดสนามสอบให้น้อง ๆ ได้ฟาดฟันความรู้กันในวันที่ 24 – 27 ก.พ. 61 ซึ่งบอกเลยว่าปีนี้น้อง ๆ ม.6
ต้องขยันและเต็มที่กันมากจริง ๆ เพราะมีสอบเพียงรอบเดียว ไม่มีการแก้ตัวจ้า
!

                และนับว่าเป็นเรื่องดีที่เนื้อหาออกสอบออกมาเร็วขนาดนี้ เพราะถ้านับจากวันนี้ถึงวันสอบ น้อง ๆ จะมีเวลา
ในการเตรียมตัวอีกประมาณ 5 – 6 เดือน ค่อนข้างเยอะมาก
เพราะฉะนั้นอ่านให้ทัน! จะได้ทำข้อสอบได้เต็มที่
ใครจะสอบ GAT หรือ PAT วิชาไหน ก็เตรียมตัวให้พร้อม ต้องบอกว่ากรอบเนื้อหาปีนี้ไม่แตกต่างจากปีที่แล้ว
แต่ที่เพิ่มเข้ามา คือ PAT 7.7 ภาษาเกาหลี มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง (ติดตามกันเลย)


 

>> ผังการสร้างข้อสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

ประจำปีการศึกษา 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GAT >> ความถนัดทั่วไป (เต็ม 300 คะแนน)


ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

ส่วนที่ 2: การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

1)      Speaking and Conversation

2)      Vocabulary

3)      Structure and Writing

4)      Reading Comprehensive


 

PAT 1 >> ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (45 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      ตรรกศาสตร์

2)      เซต

3)      ระบบจำนวนจริง

4)      ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

5)      ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

6)      เรขาคณิตวิเคราะห์

7)      ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม

8)      เมทริกซ์

9)      เวกเตอร์

10)   จำนวนเชิงซ้อน

11)   กำหนดการเชิงเส้น

12)   ลำดับและอนุกรม

13)   แคลคูลัสเบื้องต้น

14)   การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

15)   ความน่าจะเป็น

16)   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

17)   การแจกแจงปกติ

18)   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล


<<ศักยภาพ>>

1)      การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์


 

PAT 2 >> ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต

2)      ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3)      สารและสมบัติของสาร

4)      แรงและการเคลื่อนที่

5)      พลังงาน

6)      กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก

7)      ดาราศาสตร์และอวกาศ


<<ศักยภาพ>>

1)      คิดแบบนักวิทยาศาสตร์

2)      ทักษะการอ่านบทความ/สถานการณ์/การทดลองทางวิทยาศาสตร์


 

PAT 3 >> ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (70 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่

2)      ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง

3)      เคมี สาร และสมบัติของสาร

4)      พลังงาน ความร้อน และของไหล

5)      คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม


<<ศักยภาพ>>

1)      การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์

2)      ความถนัดเชิงช่าง

3)      ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง

4)      สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม

5)      การแก้ปัญหา

6)      ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

PAT 4 >> ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (34 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ

2)      ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน


<<ศักยภาพ>>

1)      การรับรู้รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ

2)      การวิเคราะห์เชิงตรรกะ

3)      ความคิดสร้างสรรค์

4)      จิตนาการ

5)      ทักษะการวาดภาพ


 

PAT 5 >> ความถนัดทางวิชาชีพครู (120 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู

2)      สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม (*เพิ่มเข้ามา)


<<ศักยภาพ>> (*ปรับรูปแบบเนื้อหา)

1)      สมรรถนะภาพ และคุณสมบัติของความเป็นครู

2)      สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้


 

PAT 6 >> ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      ทัศนศิลป์

2)      ออกแบบ (*เพิ่มเข้ามา)

3)      ดนตรี

4)      นาฏศิลป์/การแสดง


<<ศักยภาพ>>

1)      การรับรู้

2)      การคิดวิเคราะห์

3)      ความคิดสร้างสรรค์

4)      บูรณาการความรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

 


PAT 7 >> ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ


PAT 7.1 : ภาษาฝรั่งเศส (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)

2)      ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)

3)      สำนวน (Expression)

4)      วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)

5)      การออกเสียง (Prononciation)


<<ศักยภาพ>>

1)      ความสามารถในการอ่าน

2)      ความสามารถในการเขียน

3)      ความสามารถในการสื่อสาร


 

PAT 7.2 : ภาษาเยอรมัน (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      ไวยากรณ์ระดับคำและระดับประโยค (Grammatik)

2)      คำศัพท์พื้นฐานแยกตามประเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา

(Nomer-Verb-Verbindungen)และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrucke)


<<ศักยภาพ>>

1)      ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

(Ausdrücke und Wendungen in verschiedenen Situationen und Kontexten im Alltag)

2)      ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความการขยายความและการตีความ (Lesen)

-          การใช้เทคนิคการอ่านลักษณะต่าง ๆ ทำความเข้าใจตัวบทภาษาเยอรมันที่มีความยาวแตกต่างกันไป

เพื่อตอบคำถามและเติมคำหรือข้อความที่เหมาะสมในช่องว่าง (Lesetexte unterschiedlicher Lange und

Lückentexte)

-          ทั้งนี้ตัวบทจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ

ที่ใช้ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ (D-A-CH-Landeskunde) ด้วย


 

PAT 7.3 : ภาษาญี่ปุ่น (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน

2)      คันจิขั้นพื้นฐาน

3)      ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

4)      สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

5)      ญี่ปุ่นศึกษา


<<ศักยภาพ>>

1)      ความสามารถในการสื่อสาร

2)      ความสามารถในการเขียน

3)      ความสามารถในการอ่าน


 

PAT 7.4 : ภาษาจีน (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      คำศัพท์ และสำนวน

2)      ไวยากรณ์ และโครงสร้าง

3)      สัทอักษร

4)      ความรู้ทั่วไป

5)      อักษรจีน

6)      การเขียน

7)      การอ่าน

8)      สนทนา


<<ศักยภาพ>>

1)      ความสามารถในการสื่อสาร

2)      ความสามารถในการอ่าน

3)      ความสามารถในการเขียน


 

PAT 7.5 : ภาษาอาหรับ (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      ไวยากรณ์

2)      วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย

3)      คำศัพท์

4)      ความเข้าใจภาษา


<<ศักยภาพ>>

1)      ความสามารถในการอ่าน


 

PAT 7.6 : ภาษาบาลี (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      คำศัพท์พื้นฐาน

2)      ไวยากรณ์และโครงสร้าง

3)      ความเข้าใจภาษา


<<ศักยภาพ>>

1)      ความสามารถในการอ่านเขียน

2)      ความสามารถในการแปลความ

3)      ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และตีความ


 

PAT 7.7 : ภาษาเกาหลี (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>

1)      ไวยากรณ์

2)      คำศัพท์

3)      สังคมและวัฒนธรรม


<<ศักยภาพ>>

1)      ความสามารถในการสื่อสาร

2)      ความสามารถในการอ่าน              จากเนื้อหาออกข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 น้อง ๆ คงเห็นแล้วว่ามีกรอบแนวเนื้อหาที่ไม่ต่างจากปีที่แล้ว
มากนัก จะเปลี่ยนไปก็เป็น PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู และ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (เพิ่มกรอบเนื้อหา
และศักยภาพในการออกสอบ) *แต่อย่างที่บอกว่าไม่เยอะ และ PAT 7.7 : ภาษาเกาหลีที่เพิ่มเข้ามาด้วย
ฉะนั้นเมื่อน้อง ๆ
ได้รู้แนวเนื้อที่จะใช้ออกสอบกันแล้ว ก็วางแผนเตรียมตัวอ่านหนังสือกันให้ดี ๆ มีโอกาสสอบเพียงรอบเดียวนะจ้ะ สู้ ๆ 
พี่ ๆ The Act. เอาใจช่วยทุกคนจ้า


 

>> ดาวน์โหลดกรอบเนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด <<คลิกที่นี่>> 

>> รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>> 

>> รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. <<คลิกที่นี่>>


 

อบคุณข้อมูลจาก :

            -          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.

            -          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
[แนะนำ!] ตัวช่วย ติวเข้ม สรุปเนื้อหาหลัก PAT 1 ที่ออกสอบบ่อย  

 
"ติวเข้ม พิชิตความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 1 เต็ม 100%"
26- 27 ส.ค. 60 @ห้องประชุม ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 

ติว 100% จัดเต็ม 2 วัน (เสาร์ -อาทิตย์) น้อง ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
 
    
 งานเดียวคุ้ม!! 

  ติวสดเข้มข้น สรุปเนื้อหาหลัก PAT 1 ที่ออกสอบบ่อย
  ตะลุย+วิเคราะห์โจทย์ ด้วยเทคนิคเด็ดๆ เคล็ดลับดีๆ  
  เก็งข้อสอบ PAT1 แม่นๆ โดยครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะดีกรีเกียรตินิยม ครุศาสตร์ จุฬา
 
 
 
 ค่าสมัครคนละ 600 บาท 
  พิเศษสุด สมัคร 4 คนขึ้นไป ! 
“คนละ 500 บาท  ” (โปร สุดคุ้ม) 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2vCbAbI 

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 15/8/2560 11:24:17 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net