Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 แพทย์ รอบที่ 2 โควตา จุฬาลงกรณ์ TCAS 61 (3 โครงการ) จำนวนคนเปิดอ่าน 1,486 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

อัพเดทกันต่อ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) ใน 3 โครงการ เปิดรับสมัครวันที่ 4 – 8 ธ.ค. 60 ติดตามรายละเอียด

 

 

“แพทย์” รอบที่ 2 โควตา จุฬาลงกรณ์ TCAS 61 (3 โครงการ)


 

 

 

 

               อัพเดทกันต่อ กับ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)
ใน 3 โครงการ ได้แก่...

>> โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD

>> รับจำนวนทั้งหมด  78  คน ดังนี้

1.       จังหวัดชลบุรี >> รับจำนวน 20 คน

2.       จังหวัดระยอง >> รับจำนวน 12 คน

3.       จังหวัดจันทบุรี >> รับจำนวน 5 คน

4.       จังหวัดตราด >> รับจำนวน 6 คน

5.       จังหวัดสมุทรปราการ >> รับจำนวน 2 คน

6.       จังหวัดนครนายก >> รับจำนวน 10 คน

7.       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา >> รับจำนวน 17 คน

8.       จังหวัดสมุทรสงคราม >> รับจำนวน 4 คน

9.       จังหวัดสมุทรสาคร >> รับจำนวน 2 คน 

>> โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

>> รับจำนวน  2  คน

>> โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) >> รับจำนวน  3  คน


           พิเศษรอบนี้เปิดรับทั้งหมด 3 โครงการ คือ แพทย์ CPIRD, Inclusive และ แพทย์ โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
น้องสนใจอยากเข้าศึกษาต่อโครงการไหนรีบ Check! เกณฑ์ คุณสมบัติการรับ แล้วปักหมุดรอได้เลยจ้า

เปิดรับสมัครวันที่ 4 – 8 ธ.ค. 60 ติดตามรายละเอียดแต่ละโครงการกันเลย...>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

1.       เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัคร 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด

นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดย

-           ผู้สมัครและบิดามารดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนา

อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

*โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน และ

-           เคยศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 9 จังหวัด *มีใบ ปพ.1:บ เป็นหลักฐาน

2.       กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น ม.ปลาย (ไม่รับผู้ที่จบการศึกษาจาก กศน.)

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

1.       ต้องศึกษาอยู่ชั้น ม.4 – 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด และ

2.       กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น ม.ปลาย ในจังหวัดตราด และ

3.       ผู้สมัครและบิดามารดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนา

อยู่ในจังหวัดตราด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร *โดยมีทะเบียนบ้าน

เป็นหลักฐาน

4.       มีใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1:พ) ชั้น ม.4 และ ม.5 โดยได้ผลคะแนน GPAX (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50

5.       ไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจาก กศน.

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

1.       เป็นผู้ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรม สสวท. ในโครงการ

จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และ 

ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว

2.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น ม.ปลาย>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท.

3.       พิจารณาผลคะแนนสอบวิชาสามัญ

4.       พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> 

3.       ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยไปที่ โครงการสมัครสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

(การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา)


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 4 – 18 ธ.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 4 – 19 ธ.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก >> 15 ม.ค. 61

4.       สอบวิชาเฉพาะ (จัดสอบโดย กสพท.) >> 10 มี.ค. 61

5.       สอบวิชาสามัญ (จัดสอบโดย สทศ.) >> 17 – 18 มี.ค. 60

6.       ประกาศผลสอบสอบวิชาเฉพาะ >> 3 เม.ย. 61

7.       ประกาศผลสอบวิชาสามัญ >> 12 เม.ย. 61

8.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ >> 19 เม.ย. 61

9.       สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ >> 20 – 25 เม.ย. 61

10.    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 27 เม.ย. 61

11.    รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับรหัสเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2 >> 30 เม.ย. 61


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-           คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-           ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
[แนะนำ!] ตัวช่วย ติวเข้ม สรุปเนื้อหาหลัก PAT 1 ที่ออกสอบบ่อย  

 
"ติวเข้ม พิชิตความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 1 เต็ม 100%"
26- 27 ส.ค. 60 @ห้องประชุม ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 

ติว 100% จัดเต็ม 2 วัน (เสาร์ -อาทิตย์) น้อง ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
 
    
 งานเดียวคุ้ม!! 

  ติวสดเข้มข้น สรุปเนื้อหาหลัก PAT 1 ที่ออกสอบบ่อย
  ตะลุย+วิเคราะห์โจทย์ ด้วยเทคนิคเด็ดๆ เคล็ดลับดีๆ  
  เก็งข้อสอบ PAT1 แม่นๆ โดยครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะดีกรีเกียรตินิยม ครุศาสตร์ จุฬา
 
 
 
 ค่าสมัครคนละ 600 บาท 
  พิเศษสุด สมัคร 4 คนขึ้นไป ! 
“คนละ 500 บาท  ” (โปร สุดคุ้ม) 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2vCbAbI 

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/8/2560 12:03:30 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net