Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทปอ.!อัพเดทล่าสุด รายละเอียดการรับ TCAS 61 รอบ Portfolio จำนวนคนเปิดอ่าน 890 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อ 4 ส.ค 60 เวลา 17.00 น. ระบุในรอบที่ 1 Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียนแน่นอน (รวมรอบที่ 1+2) มีจำนวนรับ 173,334 คน

 

 

ทปอ.!อัพเดทล่าสุด รายละเอียดการรับ TCAS 61 รอบ Portfolio


 

 

 

 

                 จากสรุปแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ปีการศึกษา 2561
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรัชชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
เวลา 17.00 น.
ซึ่งระบุว่า ในรอบที่ 1 การรับตรงรอบ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียนแน่นอน และรอบที่ 2 การรับ
แบบโควตา รวมกันทั้ง 2 รอบ (รอบที่ 1+2) มีจำนวนรับ 173,334 คน คิดเป็นร้อยละ 57.76 ของยอดการรับทั้งหมด

 

                ตามที่อธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้ประกาศให้มีการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ TCAS ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยมีหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมระบบ TCAS
จำนวน 72 แห่ง จากข้อมูลรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 65 แห่ง จำนวนประมาณการรับรวมทั้งสิ้น 300,054 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 60)
โดยมีการแบ่งการรับเป็น 5 รอบ อย่างที่ ทปอ. ได้มีการให้ข้อมูลและมีการแนะแนวไปแล้วทั่วประเทศ โดย...

>> รอบที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 78,951 คน

>> รอบที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 94,383 คน

>> รอบที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 61,617 คน

>> รอบที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 36,969 คน และ

>> รอบที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 28,134 คน

 

 

 

 

              ซึ่งจำนวนการรับในรอบที่ 1 จะเป็นการรับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ไม่มีการสอบข้อเขียน และจำนวนการรับ
ในรอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตา รวมกันทั้ง 2 รอบ มีจำนวน 173,334 คน คิดเป็นร้อยละ 57.76 ของยอดการรับทั้งหมด สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงดังต่อไปนี้


1.คุณสมบัติและเกณฑ์การรับ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เป็นการรับจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ แสดงออกซึ่งพรสวรรค์เฉพาะ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย นักเรียนในพื้นที่ และนักเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เป็นการรับทั่วไป และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จะไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม
จากที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา


2. จำนวนการรับตรง ในปี 2560 ซึ่งเทียบได้กับการรับในรอบที่ 1–3 ในระบบ TCAS พบว่าการรับตรง ปี 2560 มีจำนวน 238,964 คน ในส่วนของการรับ TCAS 61 รอบที่ 1 – 3 มีจำนวน  234,951 คน แสดงให้เห็นว่าจำนวนการรับในรอบที่ 1 – 3 ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 นั้น  มีจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนรับในปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความแตกต่าง ในสาขาวิชาหลักของประเทศ เช่น สาขาในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ที่มีการรับในรอบที่ 3 ก็ไม่ได้
มีจำนวนที่ลดลงแต่อย่างใด โดยในปี 2560 รับจำนวน 1,843 คน และในปี 2561 จำนวนรับ 2,666 คน


3. ตามปฏิทินการสอบ ทปอ. จะประกาศผลผู้สมัครผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 22 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องอยู่ในชั้นเรียนให้ครบตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา
ของโรงเรียน
แสดงว่าน้อง ๆ ถึงแม้ว่าจะผ่านในรอบ Portfolio หรือ รอบที่ 2 ที่มีหลายท่านกังวลว่า น้อง ๆ ที่ผ่านไปแล้ว
7 หมื่นคนเนี้ย จะไม่ตั้งใจเรียนในโรงเรียนจนถึงช่วงเทอมสุดท้ายของ ม.6 อย่างนั้นไม่ได้ เพราะตามกติกาของ ทปอ.
น้อง ๆ จะต้องนำใบเข้าชั้นเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มายื่นกับมหาวิทยาลัย ในวันที่
มีการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษา จึงจะถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
คือ
ถ้าได้แล้วก็ดีใจด้วย แต่ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตร เข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถึงจะมีสิทธิ์ใน 1 สิทธิ์ของตัวเอง
ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และ


4. ในกรณีที่มีการใช้ผลคะแนน SAT มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ นานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติ ของบางมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากการสอบ SAT มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ทำให้การคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในหลักสูตรมีความเป็นสากล นักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนจะสมัครได้สะดวก
เพราะข้อสอบ SAT นั้น สามารถสอบได้ในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนที่สอบ SAT ได้ตามเกณฑ์จะมีทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ และการเขียน ที่จะประสบความสำเร็จจนจบการศึกษาได้ SAT เป็นข้อสอบมาตรฐาน ที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกา โดยใช้มาตลอดและใช้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาแต่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก


             และนอกจากนนี้ยังมี การกำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ และจำนวนรับบุคคลในรอบต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นการพิจารณาตามนโยบายการบริหารงาน และอื่น ๆ โดยการคำนึงอย่างรอบคอบของสถาบันอุดมศึกษา ที่ปรับเปลี่ยน
และยืดหยุ่นไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งสนองต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ท่านต้องการ
ให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียนให้ครบตามกำหนดระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา มีความเป็นอิสระทางวิชาการ และยึดมั่นในหลักการที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ เข้าสู่สังคม ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง **หากน้องคนไหนต้องการจะสละสิทธิ์ในรอบที่ 1 ก็ต้องดำเนินการติดต่อมหาวิทยาลัยที่เราติดโดยตรง
และต้องสละสิทธิ์ก่อนการรับรอบต่อไปให้ทัน>> ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ TCAS ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>> ขอบคุณข้อมูลจาก

‐         ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ.

‐         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
[แนะนำ!] ตัวช่วย ติวเข้ม สรุปเนื้อหาหลัก PAT 1 ที่ออกสอบบ่อย  

 
"ติวเข้ม พิชิตความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 1 เต็ม 100%"
26- 27 ส.ค. 60 @ห้องประชุม ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 

ติว 100% จัดเต็ม 2 วัน (เสาร์ -อาทิตย์) น้อง ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
 
    
 งานเดียวคุ้ม!! 

  ติวสดเข้มข้น สรุปเนื้อหาหลัก PAT 1 ที่ออกสอบบ่อย
  ตะลุย+วิเคราะห์โจทย์ ด้วยเทคนิคเด็ดๆ เคล็ดลับดีๆ  
  เก็งข้อสอบ PAT1 แม่นๆ โดยครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะดีกรีเกียรตินิยม ครุศาสตร์ จุฬา
 
 
 
 ค่าสมัครคนละ 600 บาท 
  พิเศษสุด สมัคร 4 คนขึ้นไป ! 
“คนละ 500 บาท  ” (โปร สุดคุ้ม) 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2vCbAbI 

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 18/8/2560 17:34:53 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net