Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็ค! จำนวนรับ รอบที่ 1 Portfolio ม.ศรีนครินทรวิโรฒ TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 776 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ล่าสุด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ได้เผยรายละเอียดการรับ รอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณาเฉพาะแฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้นจ้า

 

 

เช็ค!จำนวนรับ รอบที่ 1 Portfolio ม.ศรีนครินทรวิโรฒ TCAS


 

 

 

 

                ช่วงนี้เรายังคงตามติดกระแส เกณฑ์การรับระบบใหม่ TCAS 61 ซึ่งล่าสุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้เผยรายละเอียดการรับ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561
โดยพิจารณาเฉพาะแฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้นจ้า ฉะนั้นน้อง ๆ คนไหนที่สนใจรู้แบบนี้แล้ว ปักหมุดรอกันได้เลย 
รอบที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 25 ต.ค. 60 (มาติดตามกันเลย)


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – คณะ/สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ (รับจำนวน 175 คน)

1.       สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  60  คน

2.       สาขาวิชาภาษาจีน >> รับจำนวน  5  คน

3.       สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น >> รับจำนวน  20  คน

4.       สาขาวิชาภาษาเกาหลี >> รับจำนวน  10  คน

5.       สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  80  คน

คณะวิทยาศาสตร์ (รับจำนวน 15 คน)

6.       สาขาคณิตศาสตร์ >> รับจำนวน  5  คน

7.       สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ) >> รับจำนวน  5  คน

8.       สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) >> รับจำนวน  3  คน

9.       สาขาวัสดุศาสตร์ >> รับจำนวน  2  คน

คณะสังคมศาสตร์ (รับจำนวน 55 คน)

10.    สาขาสังคมศึกษา (กศ.บ) >> รับจำนวน  5  คน

11.    สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม >> รับจำนวน  25  คน

12.    สาขาการรัฐประศาสนศาสตร์ >> รับจำนวน  5  คน

13.    สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ >> รับจำนวน  5  คน

14.    สาขาการเมืองการปกครอง >> รับจำนวน  5  คน

15.    สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม >> รับจำนวน  10  คน

คณะพลศึกษา (รับจำนวน 40 คน)

16.    สาขาผู้นำนันทนาการ >> รับจำนวน  10  คน

17.    สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) >> รับจำนวน  10  คน

18.    สาขาพลศึกษา (กศ.บ.) >> รับจำนวน  10  คน

19.    สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย >> รับจำนวน  10  คน

คณะศึกษาศาสตร์ (รับจำนวน 5 คน)

20.    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย >> รับจำนวน  5  คน

คณะแพทยศาสตร์ (รับจำนวน 20 คน)

21.    หลักสูตรแพทยศาสตร์ โครงการร่วมมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมฯ >> รับจำนวน  20  คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับจำนวน 110 คน)

22.    สาขาวิศวกรรมเคมี >> รับจำนวน  10  คน

23.    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล >> รับจำนวน  20  คน

24.    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า >> รับจำนวน  30  คน

25.    สาขาวิศวกรรมโยธา >> รับจำนวน  10  คน

26.    สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ >> รับจำนวน  10  คน

27.    สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ >> รับจำนวน  10  คน

28.    สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  10  คน

29.    สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) >> รับจำนวน  10  คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รับจำนวน 40 คน)

30.    สาขาดุริยางคศาสตร์สากล >> รับจำนวน  5  คน

31.    สาขาการออกแบบสื่อสาร >> รับจำนวน  10  คน

32.    สาขาการออกแบบเครื่องประดับ >> รับจำนวน  15  คน

33.    สาขาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) >> รับจำนวน  10  คน

คณะกายภาพบำบัด (รับจำนวน 4 คน)

34.    สาขากายภาพบำบัด >> รับจำนวน  2  คน

35.    สาขาการส่งเสริมสุขภพา >> รับจำนวน  2  คน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (รับจำนวน 60 คน)

36.    สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย >> รับจำนวน  10  คน

37.    สาขาธุรกิจไซเบอร์ >> รับจำนวน  5  คน

38.    สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร >> รับจำนวน  5  คน

39.    สาขาผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล >> รับจำนวน  5  คน

40.    สาขาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ >> รับจำนวน  5  คน

41.    สาขาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล >> รับจำนวน  5  คน

42.    สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว >> รับจำนวน  5  คน

43.    สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ >> รับจำนวน  10  คน

44.    สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม >> รับจำนวน  10  คน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (รับจำนวน 30 คน)

45.    สาขาการจัดการภูมิสังคม >> รับจำนวน  20  คน

46.    สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม >> รับจำนวน  10  คน

คณะเศรษฐศาสตร์ (รับจำนวน 50 คน)

47.    สาขาเศรษฐศาสตร์ >> รับจำนวน  20  คน

48.    สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  30  คน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (รับจำนวน 10 คน)

49.    สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ >> รับจำนวน  10  คน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน

50.    สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  80  คน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (รับจำนวน 50 คน)

51.    สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ >> รับจำนวน  20  คน

52.    สาขาเทคโนโลยีวัสดุพิลิเมอร์ >> รับจำนวน  20  คน

53.    สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) >> รับจำนวน  10  คน>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

2.       พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


 

>> กำหนดการคัดเลือก (รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน)

1.       รับสมัคร >> 2 –  25 ต.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ >> 10 พ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ >> 18 – 19 พ.ย. 60

4.       ยืนยัน Clearing House >> 15 – 19 ธ.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!]  คอร์สตุลา'60 ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61
 
"Intensive Cours ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61 "
8 - 29 ต.ค. 60 @ณ เมืองขอนแก่น 
 
ติว 100% การันตีด้วยผลงาน จัดหนัก จัดเต็ม น้อง ม.3  ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
    
 ท้าพิสูจน์เก็งข้อสอบแม่น!  
 
  ม.3 คอร์สเตรียมพร้อม ติวเข้มเสริม 5 วิชาหลัก + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ ม.4 พร้อมกว่าใคร! 
  ม.4 , ม. 5  คอร์สเรียนเก่ง คอร์สเก่งกล้า เรียนล่วงหน้า พื้นฐานแน่น + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ TCAS  
  ม.6  คอร์สติวเข้มข้น ผึกตะลุยโจทย์ + เก็งตรง  ข้อสอบเข้ามหา'ลัย ทุกรูปแบบ! 
 
 
ชุดประหยัด จองก่อนถูกกว่า ด้ส่วนลด! 
*จองที่นั่งและชำระเงิน ภายใน 31 ส.ค.60 นี้เท่านั้น! 
 
 
  พิเศษสุด  โปรชวนเพื่อน
รับส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 1,000 บาท 
 คลิกเลย!! >> https://bit.ly/2vdvqri  

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 26/8/2560 14:59:54 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net