Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เยอะมาก! รวมทุกสนามสอบ ที่น้องๆ มัธยม ต้องเจอ! จำนวนคนเปิดอ่าน 1,946 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ว่าด้วยของการสอบที่น้อง ๆ มัธยมต้องเจอ! เพื่อชิงแชมป์ที่นั่งในแต่ละมหา’ลัย วันนี้พี่ได้รวบรวมข้อมูล รวมทุกสนามสอบ ที่น้อง ๆ มัธยม ต้องเจอ!! มาให้น้อง ๆ ทำความเข้าใจกัน

 

 

เยอะมาก! รวมทุกสนามสอบ ที่น้อง ๆ มัธยม ต้องเจอ!


 

 

 

 

                ว่าด้วยเรื่องของการสอบของน้อง ๆ ระดับมัธยม ที่ต้องเจอและทำคะแนนสอบให้ปัง ๆ เพื่อชิงแชมป์ที่นั่ง
ในแต่ละมหา’ลัย วันนี้พี่ก็ได้ไปเจาะลึกและรวบรวมข้อมูล “รวมทุกสนามสอบ ที่น้อง ๆ มัธยม ต้องเจอ!!” มาให้น้อง ๆ ทำความเข้าใจกันแบบชัด ๆ แต่บอกก่อนเลยว่าถ้าน้อง ๆ ตั้งใจจะเข้าคณะไหน ก็ตั้งใจอ่านหนังสือสำหรับทำข้อสอบ
ในสนามสอบนั้น ๆ ให้ดี ๆ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง อ่านให้ตรงจุด วิชาไหนไม่ต้องใช้ ก็ไม่ต้องสมัครให้เสียค่าสมัคร
นะจ้ะ มา
Check! ข้อมูลกันเลย...


 

 

 

การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test)

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้


เนื้อหาที่ออกสอบ?

ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ภาษาอังกฤษ


คนที่ต้องสอบ?

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และที่สำคัญกับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
ที่ต้องใช้คะแนน O-NET เป็นส่วนหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

การสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย *แต่เดิมจะสอบเพียง 7 วิชา แต่เพื่อให้ครอบคลุม
กับเนื้อหาของสายศิลป์ จึงเพิ่มอีก 2 วิชาเข้าไป รวมเป็น 9 วิชา ดังนี้...


เนื้อหาที่ออกสอบ?

1.       วิชาภาษาไทย

2.       วิชาสังคมศึกษา

3.       วิชาภาษาอังกฤษ

4.       วิชาคณิตศาสตร์ 1

5.       วิชาฟิสิกส์

6.       วิชาเคมี

7.       วิชาชีววิทยา

8.       วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)

9.       วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สายศิลป์)


คนที่ต้องสอบ?

วิชาสามัญนี้สามารถสอบได้ทั้งน้อง ๆ สายวิทย์ และสายศิลป์ โดยไม่จำเป็นต้องสอบทั้ง 9 วิชา แต่เลือกสอบวิชา
ตามเกณฑ์การรับแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการจะเรียนก็พอ
 

 

การสอบ GAT

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัย
ให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน


เนื้อหาที่ออกสอบ?

ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา

ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Speaking and Conversation, Vocabulary,

Structure and Writing, Reading Comprehension


คนที่ต้องสอบ?

น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ที่จะยื่นสมัคร TCAS ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป


การสอบ PAT

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test)
คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ


เนื้อหาที่ออกสอบ?

PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

>> PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

>> PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

>> PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

>> PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

>> PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

>> PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

>> PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (วิชาที่เพิ่มเข้ามา)


คนที่ต้องสอบ?

น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ที่จะยื่นสมัคร TCAS ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องสอบทั้งหมดทุกวิชา
แต่เลือกสอบวิชาตามเกณฑ์การรับแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการจะเรียนก็พอ


 

 

 

การสอบ วิชาความถนัดแพทย์

วิชาเฉพาะ หรือ วิชาความถนัดแพทย์ คือวิชาที่สมัครสอบพร้อมสมัคร กสพท. ใช้เป็นสัดส่วนทั้งหมด 30%


เนื้อหาที่ออกสอบ?

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1.1 เชาว์ปัญญา เช่น คณิตศาสตร์ อนุกรมเลข อนุกรมภาพ การอ่านจับใจความ เป็นต้น

1.2 จริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน

1.3 ทักษะการเชื่อมโยง คล้าย ๆ กับ GAT ที่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะคะ


คนที่ต้องสอบ?

น้อง ๆ ที่ต้องการยื่นสมัคร กสพท. ใน TCAS รอบที่ 3 จะต้องได้สอบในวิชาความถนัดแพทย์ ซึ่งสัดส่วนคะแนนถือเป็นวิชา
ที่มีค่าน้ำหนักสูงที่สุด น้องจึงต้องวางแผนและเตรียมตัวให้ดี


 


 

 

การสอบ BMAT

BMAT ย่อมาจาก Biomedical admission test เป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร สรุปง่าย ๆ ก็คือข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนั่นเอง แต่สาเหตุที่มีการพูดถึงในไทยบ่อยครั้งในช่วงนี้เพราะหลักสูตรทางด้านการแพทย์
ในไทย ตกลงจะใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM) ซึ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ “อินเตอร์” ประกาศว่านักศึกษาใหม่จะต้องผ่านการสอบ BMAT ทุกคน
หรือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ยินดีรับผล BMAT เช่นกัน


เนื้อหาที่ออกสอบ?

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)

ส่วนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)

ส่วนที่ 3 งานเขียน 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)


คนที่ต้องสอบ?

น้อง ๆ ที่ต้องการเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย ควรเช็คให้ดี ว่าในแต่ละรอบที่มีการเปิดรับ
ในระบบ TCAS ต้องใช้คะแนน BMAT หรือไม่ และน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัย
ในสหราชอาณาจักร


การสอบ ACT

ACT หรือ American College Testing เป็นการสอบวัดระดับทักษะการใช้เหตุผลและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการเรียน
ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย


เนื้อหาที่ออกสอบ?

เป็นการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย ข้อสอบ ACT
มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 36 คะแนน จากการสอบทั้งหมด 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 1)English  2)Mathematics  3)Reading  4)Science Reasoning  5)Writing


คนที่ต้องสอบ?

เป็นการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย
แต่โดยทั่วไปแล้ว ผลสอบ ACT ยังไม่เป็นที่ยอมรับแพร่หลายเหมือนกับผลสอบ SAT ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเกือบทุกหลักสูตร

 

 

 

 

การสอบ SAT

SAT หรือ Scholastic Assessment Tests คือ ข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
บางหลักสูตรในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เพียงแต่ไม่ได้วัดที่ความรู้วิชาต่าง ๆ แต่เป็นการ
วัดทักษะ (Skills) การใช้เหตุผล เหมือนข้อสอบความถนัดทั่วไป


เนื้อหาที่ออกสอบ?

SAT ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วนได้แก่ Critical Reading, Mathematics, และ Writing


คนที่ต้องสอบ?

น้อง ๆ ที่สนใจจะสมัคร TCAS รอบที่ 1 บางโครงการ และหลักสูตรนานาชาติในรอบอื่น ๆ

 

การสอบ SAT II

เป็นข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอินเตอร์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


เนื้อหาที่ออกสอบ?

AT II แบ่งเป็น 3 วิชา คือ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา


คนที่ต้องสอบ?

น้อง ๆ ที่สนใจจะสมัครหลักสูตรนานาชาติ 

 

การสอบ TOEFL

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์
ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา
2 ปี


เนื้อหาที่ออกสอบ?

TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading)
และการเขียน (Writing) และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ

TOEFL Internet-based Test (iBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้

TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ


คนที่ต้องสอบ?

หลายคณะจะมีเกณฑ์กำหนดให้น้อง ๆ ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพื่อยื่นรับตรงโดยเฉพาะในระบบ TCAS รอบที่ 1
(บางคณะให้เลือกสอบได้ระหว่าง TOEFL หรือ IELTS ) และหากน้อง ๆ คนไหนต้องการไปเรียนต่อในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ก็ต้องใช้คะแนน TOEFL iBT เช่นกัน

 

การสอบ IELTS

International English Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าสอบมากกว่า 2.7 ล้านคน ผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับในมากกว่า 9,000 องค์กร ซึ่งได้แก่ สถานศึกษา บริษัทนายจ้าง องค์กรทางวิชาชีพ และรัฐบาล ใน 140 ประเทศทั่วโลก เนื้อหาในการสอบ IELTS
ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติและมีการวิจัยอย่างครอบคลุมเพื่อให้การสอบมีความยุติธรรมและเป็นกลาง
สำหรับผู้สมัครทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ภูมิหลัง เพศ วิถีการดำเนินชีวิต หรือสถานที่อยู่


เนื้อหาที่ออกสอบ?

เป็นการสอบวัดทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้านและมีด้วยกัน 4 หมวด ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด คุณจะต้อง
สอบการฟัง การอ่าน และการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดอาจสอบ
ในวันเดียวกันกับการสอบอีก 3 ทักษะ หรือภายใน 7 วันก่อนหรือหลังจากนั้น แล้วแต่ทางศูนย์สอบจะกำหนด โดยการสอบทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง


คนที่ต้องสอบ?

หลายคณะจะมีเกณฑ์กำหนดให้น้อง ๆ ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพื่อยื่นรับตรงโดยเฉพาะในระบบ TCAS รอบที่ 1
(บางคณะให้เลือกสอบได้ระหว่าง TOEFL หรือ IELTS ) 

 

การสอบ HSK

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของภาษาจีนว่า “Hanyu Shuiping Kaoshi”  ซึ่งหมายถึง การสอบวัดระดับความรู้
ทางภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ การสอบนี้จัดขึ้นโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ที่มีผลคะแนนสอบสูงสุดในแต่ละระดับของศูนย์สอบ
จะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ในการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเป็นประจำทุกปี


เนื้อหาที่ออกสอบ?

การสอบ HSK แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับพื้นฐาน (HSK: Basic) สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการเรียนภาษาจีนมาแล้วราว 100 - 800 ชั่วโมง มีความรู้ในคำศัพท์
พื้นฐาน 400 - 3,000 คำ และเข้าใจถึงหลักไวยากรณ์โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน

2. ระดับต้น และกลาง (HSK: Elementary and intermediate) คือ ระดับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการเรียนภาษาจีนราว 400 - 2,000 ชั่วโมง มีความรู้ในคำศัพท์พื้นฐาน 2,000 - 5,000 คำ

3. ระดับสูง (HSK: Advanced) คือ ระดับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการเรียนภาษาจีนมาแล้ว ตั้งแต่ 3,000 คาบขึ้นไป มีความรู้ในศัพท์กว่า 5,000 คำ เข้าใจไวยากรณ์โครงสร้างทางภาษาในรูปประโยคที่ซับซ้อน


คนที่ต้องสอบ?

น้องที่ต้องการไปเรียนต่อในประเทศจีนสามารถใช้ ประกาศนียบัตรผลสอบเป็นเอกสารประกอบการศึกษาต่อ


การสอบ JLPT

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัด
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นการสอบภายในประเทศญี่ปุ่นจัดโดยสมาคมสนับสนุน
การศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES) โดยจัดสอบในหลายจังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนนอกประเทศญี่ปุ่นนั้น
มูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ แบ่งผลการสอบออกเป็น 5 ระดับ และจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม


เนื้อหาที่ออกสอบ?

เป็นการวัดความสามารถทางทักษะแต่ละด้านและความสามารถด้านการสื่อสารการสอบนี้จะวัดความสามารถในการใช้ภาษา
ของผู้เรียนในสถานการณ์จริง วิชาที่สอบ แบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ

1. 読む試験(よむしけん)เป็นการสอบ ”文字(もじ)・語彙(ごい)" และ  "文法(ぶんぽう)
・読解(どっかい)"

2. 聞く試験(きくしけん)เป็นการสอบ ”聴解(ちょうかい)


คนที่ต้องสอบ?

น้อง ๆ ที่ต้องการไปเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นโดยการรับทุน จำเป็นต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น 

 

การสอบ TOPIK

TOPIK ย่อมาจาก Test Of Proficiency In Korean เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีของชาวต่างชาติ
โดยเป็นการสอบเพื่อวัดพื้นฐาน หรือความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้ที่ไม่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นพื้นฐาน ชาวเกาหลี
ที่อยู่ต่างแดน ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศเกาหลี ผู้เรียนภาษาเกาหลี นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนที่เกาหลี
บุคคลที่สนใจทำงานในประเทศ หรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลี


เนื้อหาที่ออกสอบ?

TOPIK แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทั่วไป (The Standard TOPIK) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาเกาหลีทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกาหลีและการศึกษาต่อเป็นต้น
หรือที่ในหมู่นักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีเรียกกันว่าการสอบ “กึบ” หรือ ระดับนั่นเอง ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเข้าสอบ
ตามระดับชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถของตนโดยจะมีการเปิดให้สมัครสอบ 3 ช่วงชั้นด้วยกัน คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง
และชั้นสูง

2. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ (The Business TOPIK) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานประกอบการเกาหลี ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศเกาหลี การสอบ TOPIK ประเภทนี้ไม่มีการให้เกรดว่ามีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับใด หรือการประเมินผลว่าสอบตก – สอบผ่านใด ๆ ทั้งสิ้น มีเพียงแต่การตรวจให้คะแนน และให้ผู้สอบนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครงานเท่านั้น โดยคะแนนเต็มของการสอบ TOPIK ประเภทนี้ คือ 400 คะแนน


คนที่ต้องสอบ?

TOPIK มีผลระดับน่าเชื่อถือสูงสุดในการสอบเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย น้อง ๆ ที่ต้องการไปเรียนต่อในประเทศเกาหลี
จึงจำเป็นต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี>> กรอบเนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด <<คลิกที่นี่>> 

>> แนวเนื้อหาออกสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก:

-          www.aims.co.th 

-          www.adviceforyou.co.th 

-          www.idp.com 

-          www.devserv.phuket.psu.ac.th 

-          education.thaiembassy.jp

-          www.edupac-lemonde.com 

-          www.aims.co.th (sat)  

-          www.aims.co.th (act)  

-          www.admissionpremium.com 

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[แนะนำ!] คอร์สตุลา'60 ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61
 
"Intensive Cours ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61 "
8 - 29 ต.ค. 60 @ณ เมืองขอนแก่น 
 
ติว 100% การันตีด้วยผลงาน จัดหนัก จัดเต็ม น้อง ม.3  ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
    
 ท้าพิสูจน์เก็งข้อสอบแม่น!  
 
  ม.3 คอร์สเตรียมพร้อม ติวเข้มเสริม 5 วิชาหลัก + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ ม.4 พร้อมกว่าใคร! 
  ม.4 , ม. 5  คอร์สเรียนเก่ง คอร์สเก่งกล้า เรียนล่วงหน้า พื้นฐานแน่น + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ TCAS  
  ม.6  คอร์สติวเข้มข้น ผึกตะลุยโจทย์ + เก็งตรง  ข้อสอบเข้ามหา'ลัย ทุกรูปแบบ! 
 
 
ชุดประหยัด จองก่อนถูกกว่า ด้ส่วนลด! 
*จองที่นั่งและชำระเงิน ภายใน 31 ส.ค.60 นี้เท่านั้น! 
 
 
  พิเศษสุด  โปรชวนเพื่อน
รับส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 1,000 บาท 
 คลิกเลย!! >> https://bit.ly/2vdvqri  

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/9/2560 10:18:57 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net