Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เกณฑ์คัดเลือก เภสัช, สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 1 TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 1,459 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เอาใจน้อง ๆ ที่สนใจสายวิทย์-สุขภาพ กับเกณฑ์คัดเลือก เภสัช, สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 1 TCAS 2 หลักสูตรที่เปิดรับ (โครงการพิเศษ) เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 9 ต.ค. 60 นี้

 

 

เกณฑ์คัดเลือก เภสัช, สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 1 TCAS


 

 

 

 

                  เอาใจน้อง ๆ ที่สนใจสายวิทย์-สุขภาพ กับ เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2 หลักสูตรที่เปิดรับ (โครงการพิเศษ) ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนโครงการ สอวน.)
และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษฯ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)
น้อง ๆ คนไหนที่สนใจ เตรียมตัวให้พร้อม ปักหมุดรอกันเลย เปิดรับสมัคร
วันที่ 2 – 9 ต.ค. 60 รายละเอียดแต่ละหลักสูตรมีอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย....คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ >> รับจำนวน  5  คน

-          สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม >> รับจำนวน  3  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       มีสัญชาติไทย หรืออยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560 หรือจบการศึกษาชั้น ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

3.       ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAX ม.4 – 5 (รวม 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50

4.       ผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAX ม.4 – 6 (รวม 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50

5.       เป็นผู้ได้รับเหรียญเงิน หรือเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.) ตามที่กำหนด ดังนี้

-          สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ได้รับเหรียญเงิน หรือเหรียญทองในการแข่งขันเคมีโอลิมปิก

ระดับชาติ (TChO)

-          สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้รับเหรียญเงิน หรือเหรียญทองในการแข่งขันชีววิทยา

โอลิมปิกระดับชาติ (TBO)

6.       มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และความสามารถพิเศษ

หรือกิจกรรมอื่น ๆ

7.       มีความประพฤติดี ฯลฯ


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว

2.       มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพเภสัชกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด/ตามประกาศ


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

3.       พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

>> ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  5  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีสัญชาติไทย และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560 หรือจบการศึกษาชั้น ม.6

3.       ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAXม.4 – 5 (รวม 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

*โดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.50

และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.75

4.       ผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAXม.4 – 6 (รวม 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50

*โดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.50

และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.75

5.       มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด

-          คะแนน TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ

-          คะแนน TOEFL (Internet-Based) ไม่ต่ำกว่า 78 หรือ

-          คะแนน IELTS (Academice) ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ

-          คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 (สามารถใช้คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร)

6.       เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ค่าย 2 สาขาชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์

และผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์

7.       มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และความสามารถพิเศษ

8.       เป็นผู้มีความเมตตาต่อสัตว์ และสุขภาพดี

9.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

10.    มีความประพฤติดี


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

3.       พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์


>> ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 2 – 9 ต.ค. 60

2.       ตรวจสอบสถานการณ์สมัคร >> 16 ต.ค. 60

3.       ทักท้วงสถานการณ์สมัคร กรณีไม่ถูกต้อง >> 17 – 18 ต.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 31 ต.ค. 60

5.       พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ >> 1 – 7 พ.ย. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ >> 7 พ.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 15 พ.ย. 60

8.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับรหัส Clearing House >> 20 พ.ย. 60

9.       ยืนยันสิทธิ์ Clearing House  >> 15 – 19 ธ.ค. 60

10.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 4 ม.ค. 61  


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต <<คลิกที่นี่>>

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต <<คลิกที่นี่>>


>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-           คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-           คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-           ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!]  คอร์สตุลา'60 ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61
 
"Intensive Cours ติวเข้มข้น เก็งข้อสอบแม่น พิชิต TCAS'61 "
8 - 29 ต.ค. 60 @ณ เมืองขอนแก่น 
 
ติว 100% การันตีด้วยผลงาน จัดหนัก จัดเต็ม น้อง ม.3  ม. 4 ม. 5 ม.6 ห้ามพลาด!   
 
 
 
    
 ท้าพิสูจน์เก็งข้อสอบแม่น!  
 
  ม.3 คอร์สเตรียมพร้อม ติวเข้มเสริม 5 วิชาหลัก + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ ม.4 พร้อมกว่าใคร! 
  ม.4 , ม. 5  คอร์สเรียนเก่ง คอร์สเก่งกล้า เรียนล่วงหน้า พื้นฐานแน่น + ฝึกแก้โจทย์ ข้อสอบ TCAS  
  ม.6  คอร์สติวเข้มข้น ผึกตะลุยโจทย์ + เก็งตรง  ข้อสอบเข้ามหา'ลัย ทุกรูปแบบ! 
 
 
ชุดประหยัด จองก่อนถูกกว่า ด้ส่วนลด! 
*จองที่นั่งและชำระเงิน ภายใน 31 ส.ค.60 นี้เท่านั้น! 
 
 
  พิเศษสุด  โปรชวนเพื่อน
รับส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 1,000 บาท 
 คลิกเลย!! >> https://bit.ly/2vdvqri  

  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 20/9/2560 14:15:20 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net