Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 (ลาดกระบัง) เผยเกณฑ์! โควตานักเรียน สอวน. รอบที่ 1 TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 1,752 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (406)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มาแล้ว! อีกหนึ่งโครงการสำหรับน้อง ๆ ที่เคยผ่านค่าย สอวน. ล่าสุด (ลาดกระบัง) เผยเกณฑ์! โควตานักเรียน สอวน. รอบที่ 1 TCAS ตั้งแต่วันนี้ – 1 พ.ย. 60 (มาติดตามกันเลย)

 

 

(ลาดกระบัง) เผยเกณฑ์!โควตานักเรียน สอวน. รอบที่ 1 TCAS


 

 

 

 

                มาแล้ว อัพเดทอีกหนึ่งโครงการสำหรับน้อง ๆ ที่เคยผ่านค่าย สอวน. ล่าสุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศให้โควตานักเรียน มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561
มีคณะ/สาขาไหนที่เปิดรับบ้าง มาติดตามรายละเอียดกันเลย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 พ.ย. 60 เท่านั้น


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.       ถือสัญชาติไทย และต้องอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่น

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.       ไม่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิด

ในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท

5.       ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมฯ

6.       มีคุณสมบัติอื่น และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด


 

>> คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขาวิชา ของผู้สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) มีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2.       เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.


 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) มีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2.       เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.       เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เทอม หรือ กำลังเรียน หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6

โดยมีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ

2.       เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

สมัครได้ทุกหลักสูตร หรือ

3.       เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต สมัครได้เฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร เท่านั้น

4.       เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.


 

คณะวิทยาศาสตร์

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

2.       เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) มีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.       เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.


 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6

2.       เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ

3.       เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน.

ใน 5 สาขาวิชา (คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เคมี, ฟิสิกส์ และชีววิทยา) หรือ

4.       เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1 – 45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชา (คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เคมี, ฟิสิกส์ และชีววิทยา) หรือ

5.       เป็นผู้ได้สิทธิ์ไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1

หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. ใน 5 สาขาวิชา

(คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เคมี, ฟิสิกส์ และชีววิทยา)

6.       **คุณสมบัติเฉพาะผู้ได้รับทุนการศึกษา /ตามเงื่อนไขที่คณะ/สาขาวิชากำหนด


 

วิทยาลัยนานาชาติ

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6

2.       มีผลคะแนนการสอบวัดผลความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

3.       เป็นผู้เข้าร่วมอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. และผ่านเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

4.       **คุณสมบัติเฉพาะผู้ได้รับทุนการศึกษา /ตามเงื่อนไขที่คณะ/สาขาวิชากำหนด


 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) มีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2.       เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.


 

คณะการบริหารและการจัดการ

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต หรือ สายศิลป์ – คำนวณ)

โดยมีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.       เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิ สอวน.


 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตชั้นสูง

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) มีผลคะแนน GPAX (4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00  

2.       เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ 2 ของมูลนิธิ สอวน.>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

-          พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>    

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามที่คณะ/สาขากำหนด


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 1 พ.ย. 60

2.       ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ >> วันนี้ – 1 พ.ย. 60

3.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 3 พ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 15 พ.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ (ตามกำหนดคณะ/วิทยาลัย) >> ช่วงวันที่ 18 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 6 ธ.ค. 60

7.       ยืนยันสิทธิ์ Clearing House >> 15 – 19 ธ.ค. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 27 ธ.ค. 60

9.       รายงานตัว ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 4 – 10 ม.ค. 61>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!] ติวเข้ม PAT 2 พิชิตความถนัดวิทยาศาสตร์
 
 
3 วัน! ติวเข้ม 3 วิชาหลัก (เสาร์- อาทิตย์-จันทร์)
9 - 11 ธ.ค.60 @ ณ หอประชุมใหญ่ ม.ภาคฯ ขอนแก่น 
 
 
    
 The Act.การรันตี งานนี้ห้ามพลาด !!
  
  สรุปวิเคราะห์เจาะลึก เนื้อหาข้อสอบ PAT 2
(เคมี ,ชีวะ,ฟิสิกส์)  
  เก็งแม่น แนวข้อสอบ PAT 2 
  รับเทคนิคเด็ด 
 
สมัครวันนี้ รับฟรี! 
 
 ข้อสอบ PAT2 พร้อมเฉลย ฝึกทำโจทย์ 100 ข้อ
 ส่วนลดหนังสือ The Act.
**ในงาน 20%, สั่งออนไลน์ 10%
 พร้อมลุ้นรางวัลต่างๆ อีกเพียบ!!  
 
  พิเศษสุด โปรชวนเพื่อน
สมัคร 4 คนขึ้นไป  จ่ายเพียงคนละ 800 บาท 
 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2ynGZQk
 
  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"


 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 19/10/2560 17:20:25 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net