Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 อัพเดทเกณฑ์คัดเลือก แพทย์-รามาธิบดีฯ รอบที่ 1/2 และ รอบที่ 2 TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 3,649 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

อัพเดทเกณฑ์คัดเลือก แพทย์-รามาธิบดีฯ รอบที่ 1/2 และ รอบที่ 2 TCAS รอบที่ 1/2 (Portfolio) โครงการเพชรจุฬาภรณ์ และ รอบที่ 2 (รอบโควตา) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์

 

 

อัพเดทเกณฑ์คัดเลือก แพทย์-รามาธิบดีฯ รอบที่ 1/2 และ รอบที่ 2 TCAS


 

 

 

 

                อัพเดทล่าสุด ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio โครงการเพชรจุฬาภรณ์ และ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งน้อง ๆ ว่าที่คุณหมอคนไหนที่อยากเป็นศิษย์ของสถาบัน รู้แบบนี้แล้วปักหมุดรอเลยค่ะ

>> รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio โครงการเพชรจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครวันที่ 22 – 26 ธ.ค. 60

>> รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครวันที่ 28 มี.ค. – 6 เม.ย. 61>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการเพชรจุฬาภรณ์ >> รับจำนวน  9  คน

-          โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ >> รับจำนวน  3  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       สัญชาติไทย หรืออยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

2.       ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3.       ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามระบบโควตา ระบบรับตรง หรือโครงการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

ของรัฐที่ได้คัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2561 ไว้แล้ว เว้นแต่ จะสละสิทธิ์เสียก่อน

4.       ไม่เป็นผู้กระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ

5.       ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว

6.       ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต

7.       มีคุณสมบัติที่จะสามารถปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ ได้หลังจากจบการศึกษา

8.       มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio โครงการเพชรจุฬาภรณ์

1.       จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังเรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับชั้น ม.ปลาย และคาดว่าจะจบก่อน

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า

3.       อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)

4.       ต้องมี Portfolio ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

1)       ประวัติส่วนตัว

2)       ผลงานวิจัยและวิชาการรวมทั้งรางวัลที่ได้

3)       กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสา หรือกิจกรรมอื่น ๆ

4)       *มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้  

                          >> TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ

                          >> IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0  

5)       *มีคะแนนสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้

                          >> ผ่านเกณฑ์ Math test ได้แก่ SAT (Math level 2) ไม่ต่ำกว่า 700

                          >> ผ่านเกณฑ์ Science test ได้แก่ SAT subject test Biology (Molecular) MB ไม่ต่ำกว่า 700

                          / SAT subject test (Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 700 / SAT subject test (Physics) ไม่ต่ำกว่า 650

5.       มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ประจำชั้น หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา

6.       เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ โดยเลือกหัวข้อ 1 หัวข้อ ดังนี้

1)       ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีต และสิ่งที่ได้เรียนรู้

2)       ความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน

                หมายเหตุ **คะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย


 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โครงการปณิธานจุฬาภรณ์

1.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และจะต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา

2.       อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

3.       มีผลคะแนน GPAX (ม.4 ถึง วันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.50

4.       มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4 ถึง วันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.00

5.       ผลคะแนนสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน, PAT1 และ PAT2 ไม่ต่ำกว่า 140 คะแนน


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>    

3.       ส่งเอกสารการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ไปที่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 (ภายในวันที่ 3 ม.ค. 61)

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

5.       ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ 1,000 บาท

6.       ค่าตรวจร่างกาย 1,800 บาท


 

>> กำหนดการคัดเลือก

รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

1.       รับสมัคร >> 22 – 26 ธ.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 22 – 28 ธ.ค. 60

3.       ตรวจสอบสถานะการสอบสมัคร >> 9 – 12 ม.ค. 61

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 7 ก.พ. 61

5.       สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย >> 9 ก.พ. 61

6.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 26 ก.พ. 61


รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

1.       รับสมัคร >> 28 มี.ค. – 6 เม.ย. 61

2.       ชำระค่าสมัคร >> 28 มี.ค. – 8 เม.ย. 61

3.       ตรวจสอบสถานะการสอบสมัคร >> 10 – 11 เม.ย. 61

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 21 เม.ย. 61

5.       สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย >> 25 เม.ย. 61

6.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 27 เม.ย. 61>>ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>    ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!] ติวเข้ม PAT 2 พิชิตความถนัดวิทยาศาสตร์
 
 
3 วัน! ติวเข้ม 3 วิชาหลัก (เสาร์- อาทิตย์-จันทร์)
9 - 11 ธ.ค.60 @ ณ หอประชุมใหญ่ ม.ภาคฯ ขอนแก่น 
 
 
    
 The Act.การรันตี งานนี้ห้ามพลาด !!
  
  สรุปวิเคราะห์เจาะลึก เนื้อหาข้อสอบ PAT 2
(เคมี ,ชีวะ,ฟิสิกส์)  
  เก็งแม่น แนวข้อสอบ PAT 2 
  รับเทคนิคเด็ด 
 
สมัครวันนี้ รับฟรี! 
 
 ข้อสอบ PAT2 พร้อมเฉลย ฝึกทำโจทย์ 100 ข้อ
 ส่วนลดหนังสือ The Act.
**ในงาน 20%, สั่งออนไลน์ 10%
 พร้อมลุ้นรางวัลต่างๆ อีกเพียบ!!  
 
  พิเศษสุด โปรชวนเพื่อน
สมัคร 4 คนขึ้นไป  จ่ายเพียงคนละ 800 บาท 
 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2ynGZQk
 
  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"


 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 21/10/2560 9:05:31 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net