Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คเลย! ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเกณฑ์การรับ แพทย์ TCAS 61 จำนวนคนเปิดอ่าน 3,783 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

อัพเดทล่าสุด ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเกณฑ์การรับ แพทย์ TCAS’61 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับใน 2 โครงการ (แบบโควตา และรอบ กสพท) บอกเลยรับเยอะมากๆ!!

 

 

เช็คเลย! ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเกณฑ์การรับ แพทย์ TCAS’61


 

 

 

 

                อัพเดทล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ฉบับที่ 1)
ซึ่งจะเปิดรับใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คาดว่าจะรับไม่เกิน 105 คน) และ
การรับโดยเข้าร่วมรับตรงร่วมกันโดย กสพท (เปิดรับ 65 คน)
ฉะนั้นน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ ก็รีบเตรียมตัวไว้ให้พร้อม ติดตามรายละเอียดเกณฑ์การรับแต่ละโครงการกันเลยโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (รอบที่ 2 แบบโควตา)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ >> รับจำนวนไม่เกิน  105  คน


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.        มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว

2.       มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตามที่คณะ/สถาบันกำหนด)


 

>> คุณสมบัติเฉพาะโครงการของผู้สมัคร

1.       มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 31 พ.ค. 61

2.       ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด

ที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร **โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

3.       ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และต้องศึกษาในชั้น ม.ปลาย ตลอดหลักสูตรในเขตพื้นที่

ของแต่ละศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเท่านั้น *ไม่รับสมัครข้ามเขตพื้นที่

4.       เขตพื้นที่โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่

1)       ภาคกลาง พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สระบุรี จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี

ชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี

2)       ภาคใต้ พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ระนอง

3)       ภาคใต้ พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชุมพร ระนอง

4)       ภาคตะวันออก พื้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร.พ.พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี สระแก้ว นนทบุรี

5.       รับเฉพาะสายสามัญ เท่านั้น (ไม่รับผู้สอบเทียบเข้า หรือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน)

6.       มีใบ รบ.1 หรือ ปพ.1 ของชั้น ม.4 และ ม.5 (รวม 4 เทอม)

7.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 – ม.5 ครบตามเกณฑ์

ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้

1)      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์

รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

2)      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตร์

รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

3)      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม

ภาษาต่างประเทศ  รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

8.       ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเป็นผู้รับรองความประพฤติ

9.       เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตาม พรบ. ระเบียบการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

10.   แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีและมีความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.   แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท


 

การรับโดยเข้าร่วมรับตรงร่วมกันโดย กสพท. (รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ >> รับจำนวน  65  คน


 

>> คุณสมบัติ และเกณฑ์การรับของผู้สมัคร (กสพท. เป็นคนกำหนด)

**ติดตามการรับสมัคร กำหนดการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. <<คลิกที่นี่>>

 


>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลการสอบ วิชาสามัญ (สทศ.)

2.       พิจารณาผลการสอบวิชาเฉพาะ (กสพท.)

3.       พิจารณาการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย

4.       พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิตร


>> กำหนดการคัดเลือก (ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด)>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำ!] ติวเข้ม PAT 2 พิชิตความถนัดวิทยาศาสตร์
 
 
3 วัน! ติวเข้ม 3 วิชาหลัก (เสาร์- อาทิตย์-จันทร์)
9 - 11 ธ.ค.60 @ ณ อาคารศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น 
 
 
    
 The Act.การรันตี งานนี้ห้ามพลาด !!
  
  สรุปวิเคราะห์เจาะลึก เนื้อหาข้อสอบ PAT 2
(เคมี ,ชีวะ,ฟิสิกส์)  
  เก็งแม่น แนวข้อสอบ PAT 2 
  รับเทคนิคเด็ด 
 
สมัครวันนี้ รับฟรี! 
 
 ข้อสอบ PAT2 พร้อมเฉลย ฝึกทำโจทย์ 100 ข้อ
 ส่วนลดหนังสือ The Act.
**ในงาน 20%, สั่งออนไลน์ 10%
 พร้อมลุ้นรางวัลต่างๆ อีกเพียบ!!  
 
  พิเศษสุด โปรชวนเพื่อน
สมัคร 4 คนขึ้นไป  จ่ายเพียงคนละ 800 บาท 
 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2ynGZQk
 
  จองด่วน ก่อนเต็ม!!
086-455-9190 (พี่แผน), 086-451-5353 (พี่เฟื่อง)
 
 

         นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ
รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  
"แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 7/11/2560 9:46:53 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net