Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.มหิดล เผยเกณฑ์การรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 1/2 TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 1,602 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ม.มหิดล เผยเกณฑ์การรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 1/2 TCAS อย่างที่บอกหากรอบที่ 1/1 ได้ไม่เต็มตามจำนวนรับ ถึงจะเปิดรับรอบที่ 1/2 นี้ ฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อจ้า

 

 

ม.มหิดล เผยเกณฑ์การรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 1/2 TCAS


 

 

 

 

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จำนวน 9 สาขาวิชา) รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 และอย่างที่บอกในรอบก่อนหน้า ถ้าหากรอบที่ 1/1
ได้ไม่เต็มตามจำนวนรับ ถึงจะเปิดรับสมัครในรอบที่ 1/2 นี้ ฉะนั้นต้องรอลุ้นกันว่าสาขาวิชาไหนจะได้มีลุ้นต่อ แต่ก็เตรียมตัว
ให้พร้อมไว้ดีที่สุดจ้า เปิดรับสมัครวันที่ 22 – 26 ธ.ค. 60 นี่เท่านั้น รายละเอียดแค่ละสาขามีอะไรบ้าง
มาติดตามกันเลย>> จำนวนที่เปิดรับ – สาขาที่เปิดรับสมัคร (จำนวนรับ บางสาขาวิชา / รอการอัพเดท)

-          สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ),

สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

-          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

-          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

-          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

-          สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

-          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

-          สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

-          สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

-          สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  >> รับจำนวน  5  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13

ระบบอังกฤษ (International High School) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

2.       แผนการเรียน วิทย์ – คณิต ยกเว้น International High Schoolรับทุกแผนการเรียน

3.       GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25 (รวม 5 เทอม) ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

4.       GPA ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ),

สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ หรือ

2.       ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อร่วมแข่งขันทางวิชาการด้าน คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,

ภาษาอังกฤษ หรือคอมพิวเตอร์

3.       ต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด


 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ หรือ

2.       ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อร่วมแข่งขันทางวิชาการด้าน คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,

ภาษาอังกฤษ หรือคอมพิวเตอร์


 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       เป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้แก่ตนเองขณะศึกษาในระดับ

ม.ปลาย โดยได้รับรางวัลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับจังหวัด เขต ภาค ประเทศ

หรือ นานาชาติ หรือ

2.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) หรือ

3.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สสวท.) หรือ

4.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พสวท.) หรือ

5.       เป็นนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ


 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       เป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้แก่ตนเองขณะศึกษาในระดับ

ม.ปลาย โดยได้รับรางวัลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับโรงเรียน จังหวัด เขต

ภาค ประเทศ หรือ นานาชาติ หรือ

2.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) หรือ

3.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สสวท.) หรือ

4.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พสวท.) หรือ

5.       เป็นนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ


 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ

2.       ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

3.       มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด


 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ


 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

ที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

2.       มีคะแนนการสอบ standardized test scores อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

นับจากวันที่สมัคร) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด   


 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       มีความโดดเด่นทางวิชาการ (โดยเป็นตัวแทนของโรงเรียน ด้านคณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ หรือเคมี)

ระดับจังหวัด หรือ

2.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) หรือ

3.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. / สสวท.) หรือ

4.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน. / สสวท.) หรือ

5.       เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พสวท.)


 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.       มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

-          พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

-          พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>> 

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ค่าตรวจร่างกาย 400 บาท


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 22 – 26 ธ.ค. 60 (เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.30 น. ปิดระบบรับสมัครเวลา 16.30 น.)

2.       ชำระค่าสมัคร >> 22 – 28 ธ.ค. 60 (เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.30 น. ปิดระบบรับสมัครเวลา 16.30 น.)

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ >> 6 ก.พ. 61

4.       สอบสัมภาษณ์ฯ >> 7 – 9 ก.พ. 61

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ >> 12 มี.ค. 61

6.       Clearing House >> 19 – 22 มี.ค. 61

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 27 มี.ค. 61>> ติดตามรายละเอียดเกณฑ์การรับ รอบที่ 1/2  Portfolio ม.มหิดล ในระบบ TCAS 61 <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวโหลดกำหนดการรับสมัคร รอบ 1/2 ม.มหิดล TCAS <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[เปิดแล้ว!] สนามสอบ Pre  วิชาสามัญ 
เพิ่มโอกาสติด พิชิตโควตา มข.61 Online Test 24 hr.]
 
 
 
    
 อยากสอบติดโควตา มข. ห้ามพลาด!
  
  ทดสอบ 7 วิชาหลัก 
(ไทย,สังคม, อังกฤษ, คณิต,เคมี ,ชีวะ,ฟิสิกส์)  
  สอบเสร็จ รู้คะแนนสอบทันที 
  วิเคราะห์ตนเอง เพิ่มโอกาสติด (มข.) ชัวร์!
  ใช้ก่อน! โปรแกรมคำนวนคะแนนสอบ
TCAS ,มข.รอบ 2 - 3
 
>> ลงทะเบียน 200 บาท 
 
 เข้าห้องสอบ 7 วิชาสามัญ
  รับฟรี! หนังสือเฉลย (แนว) ข้อสอบวิชาสามัญ
**มูลค่า 220 บาท
 ลุ้น! ชิงทุนการศึกษา **30,000 บาท 
 
  สมัครวันนี้ - 15 ธ.ค.60 
 
 คลิกเลย!! >>  https://bit.ly/2ApM6Sj 
 
  สอบถามโทร !!
043-257-176, 088- 564-2554  (พี่เฟื่อง)
 
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 13/11/2560 17:05:16 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net