Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ด่วนวันนี้! สกอ.เปิดระบบสมัคร โครงการครูคืนถิ่น ปี 61 ผ่าน TCAS รอบที่ 2 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,987 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ด่วนวันนี้! สกอ.เตรียมเปิดระบบสมัคร โครงการครูคืนถิ่น ปี 61 ผ่าน TCAS รอบที่ 2 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 21 มี.ค 61 จนถึง 29 มี.ค 61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ด่วนวันนี้! สกอ.เปิดระบบสมัคร โครงการครูคืนถิ่น ปี 61
ผ่าน TCAS รอบที่ 2  

 
 
 
 
 
 
               สกอ.เผยการดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2561
มีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกผู้ที่จบมัธยมปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาใน 164 หลักสูตร จากสถาบันผลิตครู จํานวน 44 แห่ง
ถ้าสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ พร้อมบรรจุตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 4,195 คน ทั้งนี้จะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผ่านทาง https://muakru.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป)
จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่กําหนด
              ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการ กกอ. เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใน 164 หลักสูตร จากสถาบันผลิตครู จํานวน 44 แห่ง เมื่อสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด จะส่งชื่อให้หน่วยงานผู้ใช้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 4,195 คน โดยแบ่งตามอัตราที่จะใช้ในการบรรจุ ดังนี้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,935 คน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 161 คน กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จํานวน 10 คน การคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ดําเนินการตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โดยใช้ผลจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) กรณีเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการทดสอบ GAT PAT ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีการกําหนดค่าน้ำหนักผลการทดสอบไม่เท่ากัน นอกจากนี้ ยังมีสาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะ พลศึกษา ที่มีการสอบภาคปฏิบัติด้วย
 
 
             เลขาธิการ กกอ. เปิดเผยต่อไปว่า ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าที่สนใจสมัคร จะต้อง
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมทั้งต้องมีภูมิลําเนา
ตามสําเนาทะเบียนบ้านตรงกับสํานักงานเขตพื้นที่/วิทยาลัยหรือสถานศึกษาสังกัด สอศ./สำนักงาน กศน.จังหวัด/พื้นที่
กลุ่มเขตที่จะบรรจุในกรุงเทพมหานคร โดยต้องเลือกสาขาวิชาที่ต้องการจะศึกษา พื้นที่จะบรรจุให้ตรงกับภูมิลําเนาของตนเอง และ สถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกําหนด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่พิเศษตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาจะกำหนดต่อไปในภายหลัง จะสามารถขอรับทุนการศึกษาได้อีกจำนวน 210 ทุน
“ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ขอให้ศึกษาจากประกาศการรับสมัคร
ของ สกอ. เท่านั้น และควรทำความเข้าใจอย่างละเอียด เพราะการสมัครเข้าร่วมโครงการจะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
อีกทั้งมีระยะเวลาในการสมัครค่อนข้างสั้น” ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามระบบ TCAS รอบที่ 2 จะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง https://muakru.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป)
จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่กําหนด มีค่าสมัครสอบคนละ 180 บาท ชําระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทยทุกสาขา เมื่อสมัครเสร็จแล้วให้นำส่งหลักฐานการสมัคร
ด้วยตนเอง ณ สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ เลขที่ 328
อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 จากนั้น
สกอ. จะประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นําผลคะแนน O-NET หรือ V-NET GAT PAT ของผู้สมัครทุกคนมาประมวลผลคะแนนตามค่าน้ำหนักที่กําหนดไว้ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ในวันที่ 20 เมษายน 2561

 
             ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเมื่อสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) โดยวิชาเอกภาษาอังกฤษต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 และ วิชาเอกอื่น
ต้องมีภาษาอังกฤษระดับ B1 โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 ถ้าไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
สกอ. จะตัดสิทธิ์ไม่ให้บรรจุเข้ารับราชการครู ขอให้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน ผู้ผ่านการคัดเลือกแสดงผล คะแนนของแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน ดังนี้…

(1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ ดังนี้...
- TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ 
- TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ 
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ 
- TOEIC ไม่ต่ำ กว่า 700 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 99 
- หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่มีการเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว
(2) วิชาเอกอื่น ต้องมีผลการทดสอบ ดังนี้... 
- TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 473 หรือ 
- TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 52 หรือ 
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ 
- CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 56 
- หรือแบบทดสอบอื่นๆ ที่มีการเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

 
 
            จากประกาศน้อง ๆ สามารคเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.mua.go.th/prweb/ ซึ่งจะมีประกาศแถลงการณ์ออกมาให้เราได้อัพเดทกันเป็นระยะ แต่สำหรับตอนนี้น้อง ๆ ว่าที่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติในอนาคตทุกคน เตรียมตัวสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยจ้า รอบหน้าจะมีอะไรมาให้อัพเดทกันต้องรอติดตามให้ได้นะคะ>> รายละเอียดแถลงการณ์ สกอ. <<คลิกที่นี่>> 
>> รายละเอียดประกาศการรับสมัคร "ครูคืนถิ่น ปี 61" อัพเดทล่าสุด จาก สกอ. <<คลิกที่นี่>> 
>> รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร “โครงการครูคืนถิ่น ปีการศึกษา 2561” <<คลิกที่นี่>> 
>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   


 
ขอบคุณข้อมูลจาก
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.ศธ.)  
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. Summer Camp'61"
คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบระบบใหม่ TCAS'62 
(11 มี.ค. - 8 พ.ค. 61) @สถาบัน The Act. ขอนแก่น
 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
      
 รวมพลคนอยากสอบติด !!
  
[คอร์ส ม.6]   เน้นติวเข้มทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย
พร้อมตะลุยข้อสอบ TCAS เน้น! 9 วิชาสามัญ พร้อม GAT/PAT และ O-NET
 
[คอร์ส ม.5] เน้นติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น GPAX สูงสุด และคุ้นเคยข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
   ติวเตอร์ติวสด! เพื่อสอบเข้ามหาลัยโดยเฉพาะ
 
พิเศษ! ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย! 
 
 เกียรติบัตร "ค่าย The Act. Summer Camp"
 พิเศษ!! The Act. ดูแลน้องตลอดปี
 พร้อมติวฟรีทุกโครงการ
"รวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท"  
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 21/3/2561 11:56:42 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net