Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มาแล้ว เกณฑ์การรับ ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ. TCAS จำนวนคนเปิดอ่าน 2,943 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มาแล้ว เกณฑ์การรับ ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ. TCAS พิจารณาผลการสอบ 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET, วิชาความถนัดเฉพาะด้านรวมถึง Portfolio

 

 

มาแล้ว เกณฑ์การรับ ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ. TCAS 

 
 
 
 
              น้อง ๆ 61 ที่ได้สอบวิชาเฉพาะของ ม.ศิลปากร เมื่อช่วงที่ผ่านมา เตรียมตัวให้พร้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เผยเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ. ประจำปีการศึกษา 2561 รวมจำนวนรับ 1,625 คน จาก 39 สาขาวิชาที่เปิดรับ สำคัญพิจารณาผลการสอบ 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET, วิชาความถนัดเฉพาะด้านรวมถึง Portfolio ด้วยนะคะ เปิดรับสมัครวันที่ 9 – 13 พ.ค. 61 มาติดตามข้อมูลกันเลย…

 
>> จำนวนที่เปิดรับ – คณะ/สาขาวิชา 
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ (โครงการรับตรงประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์
>> รับจำนวน  55  คน 
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ สาขาวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ >> รับจำนวน  10  คน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม >> รับจำนวน  35  คน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย >> รับจำนวน  25  คน
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี >> รับจำนวน  15  คน
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ >> รับจำนวน  20  คน
- คณะโบราณคดี สาขาวิชามานุษยวิทยา >> รับจำนวน  30  คน
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย >> รับจำนวน  25  คน
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ >> รับจำนวน  25  คน
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาฝรั่งเศส >> รับจำนวน  20  คน
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น >> รับจำนวน  10  คน
- คณะอักษรศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษเอเชียศึกษา) สาขาวิชาภาษาจีน >> รับจำนวน  50  คน
- คณะอักษรศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษเอเชียศึกษา) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น >> รับจำนวน  50  คน
- คณะอักษรศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษเอเชียศึกษา) สาขาวิชาภาษาเกาหลี >> รับจำนวน  20  คน
- คณะอักษรศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษเอเชียศึกษา) สาขาวิชาเวียดนาม >> รับจำนวน  20  ค
- คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพฯ) >> รับจำนวน  220  คน
- คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(2 สาขาวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) >> รับจำนวน  70  คน
- คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการฟิสิกส์ 5 ปี (ครู)) สาขาวิชาฟิสิกส์ >> รับจำนวน  25  คน
- คณะเภสัชศาสตร์ >> รับจำนวน  40  คน
- คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ) >> รับจำนวน  50  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ >> รับจำนวน  30  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ >> รับจำนวน  20  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ >> รับจำนวน  25  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล >> รับจำนวน  5  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี >> รับจำนวน  15  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์
>> รับจำนวน  10  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ >> รับจำนวน  25  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี >> รับจำนวน  20  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ >> รับจำนวน  30  คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม >> รับจำนวน  5  คน
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ >> รับจำนวน  50  คน
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช >> รับจำนวน  20  คน
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า >> รับจำนวน  20  คน
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร >> รับจำนวน  40  คน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
>> รับจำนวน  50  คน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน
>> รับจำนวน  55  คน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม
>> รับจำนวน  50  คน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ >> รับจำนวน  90  คน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯ) >> รับจำนวน  250  คน


>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. กำลังศึกษาเทอมสุดท้ายหรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) หรือเทียบเท่า 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ฯลฯ 
5. ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดต่าง ๆ
ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
6. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกฯ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
7. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ฯลฯ เว้นแต่จะได้ลาออกเสียก่อน 

 
>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET
- พิจารณา Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด  
- พิจารณาการสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 
- พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

 
>> การสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  
2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>      
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท (ต่อรอบการสมัคร)
4. ค่าสอบวิชาเฉพาะ วิชาละ 200 บาท

 
>> กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัคร >> 9 – 13 พ.ค. 61
2. ชำระค่าสมัคร >> 9 – 14 พ.ค. 61
3. สอบวิชาเฉพาะ >> 8 – 11 มี.ค. 61
4. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย >> 21 พ.ค. 61
5. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย >> 22 พ.ค. 61
6. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House >> 26 – 28 พ.ค. 61 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 31 พ.ค. 61
8. สอบสัมภาษณ์ >> 4 – 5 มิ.ย. 61
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 8 มิ.ย. 61 

 
>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>   
>> เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย <<คลิกที่นี่>>      

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร   
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. คอร์สตุลา'61"
คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
 
      
เตรียมพบกับ ค่ายวิชาการ
!! ติวสุดเข้ม !! 
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6 
 
 
 
 ติวเข้มทบทวนเนื้อหา 
 ตะลุยโจย์ 
 เก็งข้อสอบ TCAS'62 
 
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/4/2561 15:45:03 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net