Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดเกณฑ์การรับ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (TCAS) จำนวนคนเปิดอ่าน 3,542 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดเกณฑ์การรับ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (TCAS) เปิดรับรอบนี้มากถึง 3,154 คน จาก 84 คณะ/สาขาวิชา น้อง ๆ คนไหนที่คนใจ บอกเลยรอบนี้รับเยอะมาก ๆ

 

 

จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดเกณฑ์การรับ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (TCAS)

 
 
 
 
            อัพเดทล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ซึ่งเปิดรับรอบนี้มากถึง 3,154 คน
จาก 84 คณะ/สาขาวิชา น้อง ๆ คนไหนที่คนใจ บอกเลยรอบนี้รับเยอะมาก ๆ ห้ามพลาดกันเลย! เปิดรับสมัครพร้อมกัน
ทั่วประเทศ วันที่ 9 – 13 พ.ค. 61 ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. แต่ก่อนสมัครมาดูรายละเอียดกันเลย

 
>> จำนวนที่เปิดรับ – รวมทั้งหมด 3,154 คน จาก 84 คณะ/สาขาวิชา 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  610  คน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ >> รับจำนวน  10  คน
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี >> รับจำนวน  30  คน
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม >> รับจำนวน  60  คน
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ >> รับจำนวน  30  คน
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  80  คน
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี >> รับจำนวน  30  คน
8. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ >> รับจำนวน  10  คน
9. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (เลือกสอบภาษา) >> รับจำนวน  220  คน
10. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ >> รับจำนวน  15  คน
11. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน >> รับจำนวน  10  คน
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ >> รับจำนวน  14  คน
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  20  คน
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี >> รับจำนวน  38  คน
15. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา >> รับจำนวน  14  คน
16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา >> รับจำนวน  6  คน
17. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ >> รับจำนวน  17  คน
18. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ >> รับจำนวน  11  คน
19. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ >> รับจำนวน  11  คน
20. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม >> รับจำนวน  25  คน
21. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา >> รับจำนวน  11  คน
22. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม >> รับจำนวน  17  คน
23. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล >> รับจำนวน  11  คน
24. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี >> รับจำนวน  17  คน
25. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ >> รับจำนวน  25  คน
26. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา >> รับจำนวน  17  คน
27. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ >> รับจำนวน  17  คน
28. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร >> รับจำนวน  27  คน
29. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (พื้นฐานวิทยาศาสตร์, พื้นฐานศิลปศาสตร์
(เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี)) >> รับจำนวน  20  คน
30. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์, พื้นฐานศิลปศาสตร์
(เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี)) >> รับจำนวน  30  คน
31. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (พื้นฐานวิทยาศาสตร์, พื้นฐานศิลปศาสตร์
(เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี)) >> รับจำนวน  30  คน
32. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์, พื้นฐานศิลปศาสตร์
(เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี)) >> รับจำนวน  20  คน
33. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม >> รับจำนวน  50  คน
34. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  20  คน
35. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง >> รับจำนวน  10  คน
36. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม >> รับจำนวน  30  คน
37. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน >> รับจำนวน  20  คน
38. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
>> รับจำนวน  140  คน
39. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สายศิลป์-คำนวณ) >> รับจำนวน  90  คน
40. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) >> รับจำนวน  115  คน
41. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สายศิลป์-คำนวณ) >> รับจำนวน  115  คน
42. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ >> รับจำนวน  30  คน
43. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย >> รับจำนวน  30  คน 
44. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
>> รับจำนวน  30  คน
45. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย >> รับจำนวน  20  คน
46. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ (สายวิทย์) >> รับจำนวน  3  คน
47. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาเคมี (สายวิทย์) >> รับจำนวน  9  คน
48. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เลือกสอบวิชาชีววิทยา (สายวิทย์) >> รับจำนวน  3  คน
49. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (สายวิทย์) >> รับจำนวน  20  คน
50. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาไทย
>> รับจำนวน  18  คน
51. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา
>> รับจำนวน  18  คน
52. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส,
ภาษาเยอรมัน >> รับจำนวน  20  คน
53. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา >> รับจำนวน  26  คน
54. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (สายวิทย์) >> รับจำนวน  14  คน
55. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา, คณิตศาสตร์1) >> รับจำนวน  14  คน
56. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา >> รับจำนวน  4  คน
57. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา, วิชาคณิตศาสตร์
>> รับจำนวน  130  คน
58. คุรุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาไทย,วิชาสังคมศึกษา >> รับจำนวน  4  คน
59. คุรุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา >> รับจำนวน  4  คน
60. คุรุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย >> รับจำนวน  8  คน
61. คุรุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล >> รับจำนวน  8  คน
62. นิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ >> รับจำนวน  10  คน
63. นิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมัน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน
>> รับจำนวน  80  คน
64. เศรษฐศาสตร์ >> รับจำนวน  110  คน
65. นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ >> รับจำนวน  100  คน
66. นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส >> รับจำนวน  30  คน
67. นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ภาษาเยอรมัน >> รับจำนวน  20  คน
68. นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น >> รับจำนวน  20  คน
69. นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน >> รับจำนวน  30  คน
70. ศิลปกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา,วิชาคณิตศาสตร์ >> รับจำนวน  240  คน
71. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตรศิลป์ วิชาเอกซเรย์ศิลป์ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา,วิชาคณิตศาสตร์
>> รับจำนวน  220  คน
72. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตรศิลป์ วิชาเอกมัณฑศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา,
วิชาคณิตศาสตร์ >> รับจำนวน  220  คน
73. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตรศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา,วิชาคณิตศาสตร์
>> รับจำนวน  210  คน
74. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตรศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์(เซรามิก) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา,วิชาคณิตศาสตร์
>> รับจำนวน  210  คน
75. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา,วิชาคณิตศาสตร์
>> รับจำนวน  25  คน
76. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา,วิชาคณิตศาสตร์ >> รับจำนวน  220  คน
77. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา,วิชาคณิตศาสตร์
>> รับจำนวน  220  คน
78. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา,
วิชาคณิตศาสตร์ >> รับจำนวน  220  คน
79. สหเวชศาสตร์ สาขสวิชารังสีเทคนิค >> รับจำนวน  10  คน
80. จิตวิทยา รูปแบบที่ 1 >> รับจำนวน  20  คน
81. จิตวิทยา รูปแบบที่ 2 >> รับจำนวน  20  คน
82. จิตวิทยา รูปแบบที่ 3 >> รับจำนวน  8  คน
83. วิทยาศาสตร์การกีฬา >> รับจำนวน  55  คน
84. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
>> รับจำนวน  70  คน
 
 
>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย หรืออยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีความประพฤติดี ฯ
4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัด สกอ. เว้นแต่จะได้ลาออกแล้ว
5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร – ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ตามระเบียนการ

 
>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาผลการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
- พิจารณาผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 
- พิจารณาผลการสอบวิชาเฉพาะ บางคณะ/สาขาวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 
- พิจารณาการสอบสัมภาษณ์  

 
>> การสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  
2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>   

 
>> กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัคร >> 9 – 13 พ.ค. 61 
2. ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ >> 26 – 28 พ.ค. 61
3. สอบสัมภาษณ์ >> 4 มิ.ย. 61
4. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ >> 8 มิ.ย. 61 


>> รายละเอียดการ ประกาศการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 
>> คุณสมบัติเฉพาะ แต่ละคณะ/สาขาวิชา <<คลิกที่นี่>> 
>> องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ <<คลิกที่นี่>>  
>> เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย <<คลิกที่นี่>>  

 
ขอบคุณข้อมูลจาก :
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. คอร์สตุลา'61"
คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
 
      
เตรียมพบกับ ค่ายวิชาการ
!! ติวสุดเข้ม !! 
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6 
 
 
 
 ติวเข้มทบทวนเนื้อหา 
 ตะลุยโจย์ 
 เก็งข้อสอบ TCAS'62 
 
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 1/5/2561 16:19:40 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net