Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มข.พร้อมรับมือ TCAS นักเรียน ผู้ปกครอง ไม่ต้องกังวล เด็กมีที่เรียนแน่ ! จำนวนคนเปิดอ่าน 1,361 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ด้วยความห่วงใยลูกหลาน สอบ ระบบ TCAS   ม.ขอนแก่น จึงมีมาตรการรองรับนักเรียนเพื่อให้มีสิทธิ์รับเข้าการศึกษาในสาขาที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วง 

 
 
 
ม.ขอนแก่น ประกาศ พร้อมรับมือ ระบบ TCAS
นักเรียน ผู้ปกครอง ไม่ต้องกังวล เด็กมีที่เรียนแน่ !
 
 
 
 

 
 
         TCAS หรือ Thai University Center Admission System  เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ได้ลงนามความร่วมมือกันให้ทุกมหาวิทยาลัย เริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบจะต้องกดยืนยันสิทธิ์ที่นั่งตอบรับเข้าศึกษาในแต่ละสถาบันศึกษา ได้แค่คนละ 1 ที่ เท่านั้น  

 
  • ระบบ TCAS มี 5 ขั้นตอน  ได้แก่

1. คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio  โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่งไว้ ในรอบนี้เป็นการ Pre-screening เท่านั้นอาจจะมีการสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทางร่วมด้วย  

2. สมัครสอบข้อเขียนรอบโควตา  สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสอบเอง  และในบางสาขาวิชาจะรับพิจารณาคะแนน GAT/PAT เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

3. การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ (รอบที่กำลังมีปัญหาในขณะนี้) ในรอบนี้เป็นการสอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ  รวมการรับตรงจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท. ) ด้วย โดย  ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครในรอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีการจัดอันดับ 

4. การรับ Admission  ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

5. การรับตรงแบบอิสระ ทางมหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์การสอบที่จัดขึ้นเอง หรือการสอบวิชาเฉพาะ และส่งผลการคัดเลือกให้ทาง ทปอ.
 
 

           ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 3 การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ  ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลว่าที่นั่งในการรับเข้าศึกษา จะถูกกันไว้เผื่อเลือก จากผู้ที่มีคะแนนสูงกว่า   เพราะผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีการจัดอันดับ    

 
         ด้วยความห่วงใยต่อนักเรียน และผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงคาดการณ์ล่วงหน้า จากการวิเคราะห์ TCAS ในขั้นตอนการรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ  พบว่า เมื่อผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกได้ถึง 4 ที่นั่ง โดยไม่เรียงลำดับ ก็ย่อมมี “ที่ว่าง” เหลือไว้มากเป็นธรรมดา
 
 

         มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงมีมาตรการรองรับนักเรียนเพื่อให้มีสิทธิ์รับเข้าการศึกษาในสาขาที่เหมาะสมกับตนเอง ด้วยมาตรการ ดังนี้ 

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมข้อมูลเพื่อขยายจำนวนรับเข้าศึกษา ของแต่ละสาขาวิชาในรอบนี้ (3/1) ไว้ล่วงหน้าแล้ว 
  • การขยายจำนวนรับเข้าศึกษา ถูกวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ จาก ฐานข้อมูลการรับเข้าเดิม และความนิยมของสาขานั้นๆ ตลอดจนพิจารณาตามความสามารถในการรับเข้าศึกษาต่อของแต่ละสาขา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • อย่างไรก็ตามการขยายที่นั่งรับเข้ายังคงคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียนที่จะเรียนให้สำเร็จการศึกษาได้
  • ดังนั้นผู้สมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรอบนี้ (3/1) จะเห็นการประกาศรับในจำนวนที่เพิ่มขึ้น  จากจำนวนที่ประกาศรับเดิม   และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีนโยบายคัดออกจากการสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุที่ยิ่งยวดจริง ๆ อันเกิดจากผู้สอบสัมภาษณ์เอง  ฉะนั้นให้มั่นใจว่าทุกคนเป็นตัวจริง  ไม่ใช่ตัวสำรอง มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแน่นอน ยกเว้นกลุ่มที่ขึ้นเป็นรายชื่อสำรองไว้กรณีมีที่นั่งว่างในรอบที่ 5


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามในประกาศรับบุคคลเข้าศึกษา ตามระบบ TCAS รอบที่ 3 แล้ว ซึ่งมีผู้สนใจมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครสาขาต่าง ๆ จำนวนมาก  และเล็งเห็นถึงปัญหาการสำรองที่นั่งเผื่อเลือกสำหรับผู้สมัครที่มีค่าคะแนนสูงซึ่งติดหลายคณะ/สาขาวิชา  โดยเป็นไปตามคาดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงไม่นิ่งนอนในในการกำหนดมาตรการ ขยายจำนวนรับของแต่ละสาขาวิชาในรอบนี้ไว้ล่วงหน้า ในสัดส่วนที่เหมาะสม
 

        “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการขยายที่จำนวนรับเข้าของแต่ละสาขา ในรอบปัจจุบัน (3/1) ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อยากเรียนจะได้เรียนมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอรอบที่ 3/2 และคาดว่ารอบ 3 น่าจะเป็นรอบที่คนคะแนนสูงส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกแล้วโดยไม่รอรอบ 4 ดังนั้นน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบนี้จะเห็นการประกาศรับในจำนวนที่เพิ่มจากจำนวนที่ประกาศเดิม โดยทุกคนเป็นตัวจริง ไม่ใช่สำรอง และมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีนโยบายคัดออกจากการสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเกิดจากข้อจำกัดผู้สอบสัมภาษณ์เอง และขอให้น้อง ๆ ที่รออยู่ได้มีที่เรียนและตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ตนชอบ มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการต้อนรับและเตรียมการสอนให้ทุกคนที่อยู่ในรั้วกัลปพฤกษ์ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ไปพร้อม ๆ กัน แล้วพบกันปลายเดือนกรกฎาคม”   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  กล่าวทิ้งท้าย 
 

 
- ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก KKU-TCAS #3 >> คลิก <<  
         - สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของ ทปอ. >> คลิก << 
      
 
 
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : 
 
   

ไม่อยากพลาดข้อมูลเด็ดๆ ข่าวสารอัพเดท (รับตรง-TCAS) แบบฟรีๆ 

คลิก >> https://line.me/ti/p/@theactkk  << 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[แนะนำตัวช่วยสอบติด!]  "The Act. คอร์สตุลา'61"
คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62 
>> น้อง ม.5 - ม.6 ห้ามพลาด! << 
 
 
 
      
เตรียมพบกับ ค่ายวิชาการ
!! ติวสุดเข้ม !! 
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6 
 
 
 ติวเข้มทบทวนเนื้อหา 
 ตะลุยโจย์ 
 เก็งข้อสอบ TCAS'62 
 
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 

 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 2/6/2561 15:52:06 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net