Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทปอ.เผย TCAS รอบ 3 นร.เลือกได้เป็น 6 อันดับ จากเดิม 4 อันดับ จำนวนคนเปิดอ่าน 9,801 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ทปอ.เผย TCAS รอบ 3 ปรับเพิ่ม นร.เลือกได้เป็น 6 อันดับ จากเดิม 4 อันดับ ซึ่งคาดว่าจะแก้ปัญหาการกั๊กที่ในรอบที่ 3 นี้ได้ ส่วน กสพท. ก็ยังอยู่ในรอบ 3 เหมือนเดิม


ทปอ.เผย TCAS รอบ 3 ปรับเพิ่ม นร.เลือกได้เป็น 6 อันดับ
จากเดิม 4 อันดับ

 
 
 
 
              จากการประชุมหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลของนักเรียนเข้าสู่ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2562 หรือ TCAS’62 ทปอ. ให้ความชัดเจนการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 จะเป็นแบบเรียงคะแนนและนักเรียนสามารถเลือกอันดับเพิ่มได้เป็น 6 อันดับ จากเดิมสามารถเลือกได้ 4 อันดับ ซึ่งคาดว่าจะแก้ปัญหา
การกั๊กที่ในรอบที่ 3 นี้ได้ ส่วน กสพท. ก็ยังอยู่ในรอบ 3 เหมือนเดิม
 
 
              เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลของนักเรียนเข้าสู่ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 หรือทีแคส ปี 2562 ว่า วันนี้ ศธ. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ถอดบทเรียนทั้งหมดจากการประชาพิจารณ์ และรวมรวบประเด็นปัญหาของทีแคสปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ตนมองว่าระบบทีแคสเป็นระบบที่ดีและต้องดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามการดำเนินงานต่อไปทุกภาคส่วนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก ตนสั่งการให้ ศธ. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เบื้องต้นตนมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหลักในการดูแลศูนย์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามการทำงานของศูนย์นี้จะประสานกับหลายหน่วยงานหลายกระทรวง จุดนี้ตนต้องกลับไปดูระเบียบก่อนว่าจะให้ใครเป็นหน่วยประสานงาน
             “ศูนย์ข้อมูลฯ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า และการประมวลผล จะทำที่ส่วนกลางทั้งหมดเพื่อความยุติธรรมในเรื่องคะแนน เช่น ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) การจัดแบบฟอร์มการจบที่ไม่เหมือนกันของแต่ละโรงเรียน เป็นต้น ศูนย์นี้จะพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนทั้งหมดเพื่อประสานกับ ทปอ. โดยตรง และมีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุม ทปอ. กล่าวว่า ทปอ. ได้ถอดบทเรียนของปีที่ผ่านมา และยอมรับว่า ทีแคส 2561 นั้น ยังประสบปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำอยู่ วันนี้ ทปอ. ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่จะดูแลนักเรียนกว่าครึ่งล้านคน คงไม่มีระบบไหนที่จะสมบูรณ์ และสามารถดูแลให้ทุกคนพึงพอใจได้ทั้งหมด แต่ ศธ. และ ทปอ. ยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดความเลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของไทย และอยากให้นักเรียน ม.6 ได้เรียนจบก่อนกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ถือเป็นความมุ่งมั่นที่ ทปอ. จะดำเนินการต่อไป ส่วนการแก้ไขปัญหาระบบทีแคสปี 2562 นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาระบบทีแคส ได้ออกแบบขั้นตอนทีแคสปี 2562 โดยจะคงไว้ 5 รอบเหมือนเดิม คือ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน หรือพอร์ตฟอลิโอ รอบที่ 2 โควต้า รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 แอดมิสชั่นส์ และรอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ


 
 
               “ทีแคสปี 2562 จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการรับนักเรียน รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โดยรอบที่ 3
จากปีที่แล้ว ให้นักเรียนเลือก 4 อันดับ โดยนักเรียนมีโอกาสติดทั้งหมด 4 อันดับ ทำให้เกิดปัญหาการกั๊กที่ ในการประชุม
ครั้งนี้ ได้ความชัดเจนแล้วว่า ต่อไปทีแคสรอบ 3 รับตรงร่วมกัน จะเป็นการเรียงคะแนน และจากที่เลือกได้ 4 อันดับ นักเรียนจะสามารถเลือกเพิ่มเป็น 6 อันดับ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาการกั๊กที่ในรอบที่ 3 ได้ ส่วนนักเรียน
ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ยังคงอยู่ในรอบที่ 3 เพราะไม่ว่านักเรียนที่สมัครในรอบที่ 3 จะเลือก
คณะสาขาในกลุ่ม กสพท หรือไม่เลือกเลย นักเรียนทุกคนจะเลือกได้ 6 อันดับเท่ากัน ทั้งนี้ ในการเรียงลำดับคะแนนรอบที่ 3
จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ทปอ. และมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะทำการเรียงลำดับของ คณะ สาขาวิชา
และส่งข้อมูลมายัง ทปอ. เพื่อให้ ทปอ. ดูแลการเรียงลำดับคะแนนในภาพรวมต่อไป” นายสุชัชวีร์ กล่าวและว่า ส่วนเรื่อง
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เบื้องต้นปีที่ผ่านมาระยะเวลาในการคัดเลือก 10 เดือนด้วยกัน คือตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 แต่ทีแคสปี 2562 คาดว่าจะลดเวลาเหลือ 6 เดือนครึ่ง ซึ่งตนเชื่อว่าหากลดเวลา
การดำเนินงานการจัดการจะต้องดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ทปอ. จะจัดแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง


 
 
              รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กล่าวว่า วันนี้ ศธ. และ ทปอ. ได้ข้อสรุปชัดเจนว่า ยังคงระบบทีแคสไว้อยู่ เพราะเป็นระบบ
ที่ดีที่สุดในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ทั้งนักเรียนและมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนสามารถ
เลือกที่เรียนได้ตามความต้องการ และมหาวิทยาลัยเองมีสิทธิเลือกนักเรียนได้ตรงความต้องการเช่นกัน เพียงแต่ที่ผ่านมา
มีข้อบกพร่องทางเทคนิค แต่ขอยืนยันว่า ศธ. และ ทปอ. จะปิดช่วงโหว่แก้ไขปัญหานี้แน่นอน
             “นอกจากการหารือเรื่องทีแคสแล้ว ประเด็นที่หารือร่วมกันอีกประเด็น คือเรื่องข้อสอบเพื่อจะตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตและตอบสนองเป้าหมายของประเทศ ต่อไปข้อสอบจะต้องเน้นเรื่องการวัดความถนัด
และสมรรถนะให้มากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับข้อสอบ โดยต้องแยกให้ชัดเจนว่า การวัดความถนัดและสมรรถนะนั้น
สำคัญที่สุด ส่วนเรื่องวิชาการไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไร เพราะอนาคตความรู้ทางวิชาการอาจล้าสมัยได้ โดยสิ่งที่ ศธ. 
กำลังจะปรับ เช่น ข้อสอบความถนัดทั่วไปหรือ (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ซึ่งที่ประชุมวิเคราะห์
แล้วว่าข้อสอบเหล่านี้ไม่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งหมด จำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่” นพ. อุดม กล่าว
            นพ.อุดม กล่าวต่อว่า ตนเห็นใจ ทปอ. อย่างมากที่รับทำงานนี้ เนื่องจาก ทปอ. ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับ การติดต่อประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นทำได้อย่างจำกัด และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นงาน
ที่ใหญ่มาก รัฐมนตรีว่าการ ศธ. จึงมีนโยบายว่าต่อไปกระทรวงการอุดมศึกษาที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ต้องรับดูแลเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษามาเป็นงานถาวร เนื่องจากงานนี้เป็นงานใหญ่ และมีหลายกระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องมี
หน่วยงานที่ดูแลอย่างจริงจัง

 
 
 
 
>> ติดตามข่าวสารอัพเดทจาก ทปอ. <<คลิกที่นี่>>  


ขอบคุณข้อมูลจาก
- ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. 
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 
 
 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
>>แนะนำน้อง ม.5 - ม.6 ติวเพื่อติดพิชิต TCAS<<
The Act. OCTOBER COURSE
"คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62"
>> อยากสอบติด ห้ามพลาด! << 
 
 
 
    
ติวจบ ครบทุกสนามสอบ
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6
[ติวสุดเข้ม] 
"9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET, 
วิชาเฉพะแพทย์ กสพท"
 
 
คอร์ส ม.6 (ติวเพื่อติด)
 ตะลุยข้อสอบจริงทุกสนาม ทุกรูปแบบ
 ฝึกวิเคราะห์ แก้โจทย์ยาก ให้ง่ายขึ้น
 
คอร์ส ม.5 (ติวเพื่อเกรด)
 เรียนล่วงหน้าเทอม 2 ครบทุกบท ตรงทุกเนื้อหา
 ฝึกให้คุ้นกับข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
 
**ด่วนสำหรับ 100 คนแรก จ่ายเพียงคนละ 6,900 บาท (จากปกติ 9,030 บาท)
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 3/8/2561 10:40:16 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net