Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ออกแล้ว! เนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 โดย สทศ. จำนวนคนเปิดอ่าน 14,358 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ออกแล้ว!เนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 62 โดย สทศ. ได้ปล่อยออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวได้เร็วขึ้น มีเนื้อหาบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนข้อมูล น้องๆ ก็อ่านดูให้ละเอียดนะคะ

 

 

ออกแล้ว! เนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 โดย สทศ.


 
 
 
             อัพเดทให้แล้วสำหรับน้อง ๆ #DEK’62 ก็กำลังเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT/PAT (กำหนดสอบ 23 – 26 ก.พ. 62)  กับ รายละเอียดเนื้อหาที่จะออกสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดเฉพาะทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ซึ่งน้อง ๆ คงจะรู้อยู่แล้วว่าคะแนนการสอบ GAT/PAT มีความสำคัญมาก เพราะใช้ยื่นสมัครคัดเลือกในระบบ TCAS'62 เกือบทุกรอบในการพิจารณา ยกเว้นรอบที่ 1 Portfolio ฉะนั้นเมื่อรู้กำหนดการสอบแล้ว มาดูเนื้อหาออกสอบ พร้อมรูปแบบและตัวอย่างข้อสอบกันต่อเลยจ้า 


>> ผังการสร้างข้อสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
ประจำปีการศึกษา 2562

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GAT >> ความถนัดทั่วไป (เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (20 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

ส่วนที่ 2: การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

1) Expressions
2) Vocabulary
3) Reading Comprehension
4) Structure and Writing


 
PAT ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
 
PAT 1 >> ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (45 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) ตรรกศาสตร์
2) เซต
3) ระบบจำนวนจริง
4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม
8) เมทริกซ์
9) เวกเตอร์
10) จำนวนเชิงซ้อน
11) กำหนดการเชิงเส้น
12) ลำดับและอนุกรม
13) แคลคูลัสเบื้องต้น
14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15) ความน่าจะเป็น
16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17) การแจกแจงปกติ
18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 
<<ศักยภาพ>>
1) การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์


PAT 2 >> ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3) สารและสมบัติของสาร
4) แรงและการเคลื่อนที่
5) พลังงาน
6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ

<<ศักยภาพ>>
1) คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
2) ทักษะการอ่านบทความ/สถานการณ์/การทดลองทางวิทยาศาสตร์


PAT 3 >> ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (70 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)

<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3) เคมี สาร และสมบัติของสาร
4) พลังงาน ความร้อน และของไหล
5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
 
<<ศักยภาพ>>
1) การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
2) ความถนัดเชิงช่าง
3) ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
4) สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
5) การแก้ปัญหา
6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


PAT 4 >> ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (34 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
<<ศักยภาพ>>
1) การรับรู้รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ
2) การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
3) ความคิดสร้างสรรค์
4) จิตนาการ
5) ทักษะการวาดภาพ


PAT 5 >> ความถนัดทางวิชาชีพครู (120 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู
2) สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม 
 
<<ศักยภาพ>> 
1) สมรรถนะภาพ และคุณสมบัติของความเป็นครู
2) สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้


PAT 6 >> ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>> *ปรับเปลี่ยนเนื้อหาออกสอบ
1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์ 
2) ความรู้ทางทัศนศิลป์ และการออกแบบ
3) ดนตรีไทย ดนตรีสากล
4) นาฏศิลป์/การแสดง
5) บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง 
 
<<ศักยภาพ>>
1) ศักยภาพการรับรู้ รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบศิลป์
2) การคิดสร้างสรรค์ – จินตนาการ
3) การรับรู้ภาพด้วยสายตาเพื่อการจำลองภาพสิ่งที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อม และนำมาสร้างแรงบันดาลใจ
และงานสร้างสรรค์
4) พื้นฐานความรู้การวาดภาพ และองค์ประกอบศิลป์
5) พื้นฐานความรู้ทางด้านเครื่องดนตรี
6) บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

 
PAT 7 >> ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

PAT 7.1 : ภาษาฝรั่งเศส (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
3) สำนวน (Expression)
4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5) การออกเสียง (Prononciation)

<<ศักยภาพ>>
1) ความสามารถในการอ่านและการเขียน
2) ความสามารถในการสื่อสาร


PAT 7.2 : ภาษาเยอรมัน (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>> 
คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen) 
1) คำศัพท์แยกตามประเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา
(Nomen-Verb-Verbindungen) และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrucke) 
2) ไวยากรณ์ระดับคำและระดับประโยค (Grammatik)

<<ศักยภาพ>>
1) ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
(Ausdrücke und Wendungen in verschiedenen Situationen und Kontexten im Alltag)
2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความการขยายความและการตีความ (Lesen)
- การใช้เทคนิคการอ่านลักษณะต่าง ๆ ทำความเข้าใจตัวบทภาษาเยอรมันที่มีความยาวแตกต่างกันไป เพื่อตอบคำถามและเติมคำหรือข้อความที่เหมาะสมในช่องว่าง (Lesetexte unterschiedlicher Lange und Lückentexte)
- ทั้งนี้ตัวบทจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน
เปนภาษาราชการ (D-A-CH-Landeskunde) ด้วย

 
PAT 7.3 : ภาษาญี่ปุ่น (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>> *ลดจำนวนข้อลง

1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2) คันจิขั้นพื้นฐาน
3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4) ญี่ปุ่นศึกษา

<<ศักยภาพ>>
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการเขียน
3) ความสามารถในการอ่าน

 
PAT 7.4 : ภาษาจีน (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) คำศัพท์ และสำนวน
2) ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
3) สัทอักษร
4) ความรู้ทั่วไป
5) อักษรจีน
6) การเขียน
7) การอ่าน
8) สนทนา

<<ศักยภาพ>>
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการอ่าน
3) ความสามารถในการเขียน

 
PAT 7.5 : ภาษาอาหรับ (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) ไวยากรณ์
2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3) คำศัพท์
4) ความเข้าใจภาษา

<<ศักยภาพ>>
1) ความสามารถในการอ่าน

 
PAT 7.6 : ภาษาบาลี (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) คำศัพท์พื้นฐาน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) ความเข้าใจภาษา

<<ศักยภาพ>>
1) ความสามารถในการอ่านเขียน
2) ความสามารถในการแปลความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และตีความ


PAT 7.7 : ภาษาเกาหลี (100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน)
 
<<เนื้อหาข้อสอบ>>
1) ไวยากรณ์
2) คำศัพท์
3) สังคมและวัฒนธรรม

<<ศักยภาพ>>
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการอ่าน


              อย่างที่เราทราบกันดีว่าคะแนนสอบ GAT/PAT สำคัญกับการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS ในทุกรอบ ยกเว้น
รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้ Portfolio แต่ยังโชคดีว่า สทศ. ปล่อยออกมาให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวได้เร็วขึ้น มีเนื้อหาบางส่วน
ได้ปรับเปลี่ยนข้อมูล ฉะนั้นน้อง ๆ ก็อ่านดูให้ละเอียดนะคะ จะได้พร้อมสำหรับการสอบในปี 62 ที่จะถึงนี้ สู้ ๆ นะคะทุกคน
พี่ ๆ The Act. เป็นกำลังใจให้ และจะคอยตามข่าวมาอัพเดทกันเป็นระยะ ๆ ค่ะ ส่วนอันเดทหน้าจะเป็นข้อมูลอะไรนั้น
รอติดตามจากเว็บไซต์ www.theactkk.net ได้เลยจ้า ห้ามพลาด!


>> ดาวน์โหลดกรอบเนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด <<คลิกที่นี่>> 
>> รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 <<คลิกที่นี่>>  
>> ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 <<คลิกที่นี่>>  

 
>> เข้าสู่เว็บไซต์ สทศ. <<คลิกที่นี่>>  


ขอบคุณข้อมูลจาก : 
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 

 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
>>แนะนำน้อง ม.5 - ม.6 ติวเพื่อติดพิชิต TCAS<<
The Act. OCTOBER COURSE
"คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62"
>> อยากสอบติด ห้ามพลาด! << 
 
 
 
    
ติวจบ ครบทุกสนามสอบ
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6
[ติวสุดเข้ม] 
"9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET, 
วิชาเฉพะแพทย์ กสพท"
 
 
คอร์ส ม.6 (ติวเพื่อติด)
 ตะลุยข้อสอบจริงทุกสนาม ทุกรูปแบบ
 ฝึกวิเคราะห์ แก้โจทย์ยาก ให้ง่ายขึ้น
 
คอร์ส ม.5 (ติวเพื่อเกรด)
 เรียนล่วงหน้าเทอม 2 ครบทุกบท ตรงทุกเนื้อหา
 ฝึกให้คุ้นกับข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
 
**ด่วนสำหรับ 100 คนแรก จ่ายเพียงคนละ 6,900 บาท (จากปกติ 9,030 บาท)
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 4/9/2561 16:38:48 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net