Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มาแล้ว โครงการรับผู้มีความดีเด่นด้านดนตรีฯ ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1 TCAS’62 จำนวนคนเปิดอ่าน 202 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มาแล้ว โครงการรับผู้มีความดีเด่นด้านดนตรีฯ ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1 TCAS’62 เปิดรับจำนวน 115คน จาก23 คณะ/สาขาวิชา น้องๆคนไหนที่มีความสามารถพิเศษด้านนี้ดูเลย

 

 

มาแล้ว โครงการรับผู้มีความดีเด่นด้านดนตรีฯ ม.แม่ฟ้าหลวง
รอบที่ 1 TCAS’62

 
 
 
 
            อัพเดทแล้วโครงการแรก ของ ม.แม่ฟ้าหลวง กับ โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio เปิดรับจำนวน 115 คน
จาก 23 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ น้อง ๆ คนไหนที่มีความสามารถพิเศษด้านนี้ที่เล็งไว้อยู่เตรียมตัวให้พร้อมกันเลยจ้า
เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 14 ธ.ค. 61 นี้ มาดูรายละเอียดกันเลย 

 
>> จำนวนที่เปิดรับ – หลักสูตร/สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  >> รับจำนวน  5  คน
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  >> รับจำนวน  5  คน
3. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  >> รับจำนวน  5  คน
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  >> รับจำนวน  5  คน
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  >> รับจำนวน  5  คน
6. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  >> รับจำนวน  5  คน
7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  >> รับจำนวน  5  คน
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  >> รับจำนวน  5  คน
9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  >> รับจำนวน  5  คน
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  >> รับจำนวน  5  คน
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  >> รับจำนวน  5  คน
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  >> รับจำนวน  5  คน
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม  >> รับจำนวน  5  คน
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  >> รับจำนวน  5  คน
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว  >> รับจำนวน  5  คน
16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  >> รับจำนวน  5  คน
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว (เน้นหารจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว) 
      >> รับจำนวน  5  คน
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  >> รับจำนวน  5  คน
19. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  >> รับจำนวน  5  คน
20. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  >> รับจำนวน  5  คน
21. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  >> รับจำนวน  5  คน
22. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  >> รับจำนวน  5  คน
23. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  >> รับจำนวน  5  คน

 
>> คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
3. เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และทักษะทางด้านการแสดงดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย
6. กำลังเรียนหรือจบการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
7. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4 – ม.6 เทอม 1) หรือในกรณีจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ให้ใช้ผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลัดสูตร 
>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร – ตามประกาศ 

 
>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

 
>> การสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 
2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>     
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 

 
>> กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัคร >> 1 – 14 ธ.ค. 61
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  >> 15 ม.ค. 62
3. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ >> 30 – 31 ม.ค. 62
4. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  >> 7 ก.พ. 62

 
>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>       
>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>       

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
>>แนะนำน้อง ม.5 - ม.6 ติวเพื่อติดพิชิต TCAS<<
The Act. OCTOBER COURSE
"คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62"
>> อยากสอบติด ห้ามพลาด! << 
 
 
 
    
ติวจบ ครบทุกสนามสอบ
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6
[ติวสุดเข้ม] 
"9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET, 
วิชาเฉพะแพทย์ กสพท"
 
 
คอร์ส ม.6 (ติวเพื่อติด)
 ตะลุยข้อสอบจริงทุกสนาม ทุกรูปแบบ
 ฝึกวิเคราะห์ แก้โจทย์ยาก ให้ง่ายขึ้น
 
คอร์ส ม.5 (ติวเพื่อเกรด)
 เรียนล่วงหน้าเทอม 2 ครบทุกบท ตรงทุกเนื้อหา
 ฝึกให้คุ้นกับข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
 
**ด่วนสำหรับ 100 คนแรก จ่ายเพียงคนละ 6,900 บาท (จากปกติ 9,030 บาท)
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 9/10/2561 16:44:00 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net